<<
>>

4.1.4 Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії

За порушення торговцем цінними паперами вимог законодавства щодо цінних паперів та нормативних актів ДКЦПФР можуть застосовуватись різні санкції, в тому числі виключні – зупинення дії та анулювання ліцензії на професійну діяльність.

Процедура застосування санкцій визначається у нормативному документі «Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку», який затверджено Рішенням ДКЦПФР від 23.062006 № 432 (далі – Порядок).

Зупинення дії ліцензії – зупинення на строк до 1 (одного) року дії ліцензії у разі порушення законодавства про цінні папери. Підставою для застосування такої санкції є такі порушення:

ü неподання більше 2 (двох) разів протягом звітного року адміністративних даних;

ü здійснення операцій з купівлі – продажу (міни) цінних паперів з порушенням обов’язку виконання таких операцій на найвигідніших та пріоритетних умовах для клієнта.

Постанова про накладення санкції у вигляді зупинення дії ліцензії (з визначенням строку) виноситься відповідно до порядку, визначеного Правилами розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, які затверджені Рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007 № 2272.

Інформація про зупинення дії ліцензії повинна бути опублікована в офіційному виданні ДКЦПФР протягом встановленого терміну, а дія ліцензії зупиняється з дати публікації вказаної інформації.

Дія зупиненої ліцензії може бути поновлена після усунення порушень, які були підставою для застосування санкції та надання до ДКЦПФР відповідного звіту та підтверджуючих документів.

У разі застосування санкції у вигляді зупинення ліцензії торговець цінними паперами зобов’язаний:

1) припинити свою діяльність в частині укладення договорів на фондовому ринку (крім здійснення договорів купівлі-продажу на виконання раніше укладених договорів з брокерської діяльності, андерайтингу, діяльності з управління цінними паперами) з дати зупинення дії ліцензії;

2) письмово повідомити своїх клієнтів та прийняти всіх необхідних заходів щодо забезпечення захисту їх інтересів у зв’язку із зупиненням дії ліцензії;

3) на вимогу клієнтів негайно повернути належні їм грошові кошти та цінні папери, які знаходяться у торговця цінними паперами;

4) у період зупинення ліцензії інформувати своїх клієнтів про стан виконання раніше укладених договорів, а після виконання (закриття) таких договорів у довільній формі надавати про це інформацію до відповідного структурного підрозділу ДКЦПФР.

У разі не усунення ліцензіатом порушень законодавства про цінні папери, що стали підставою для зупинення дії ліцензії, та ненадання звіту та відповідних документів уповноважена особа ДКЦПФР може прийняти рішення про анулювання ліцензії.

Анулювання ліцензії – позбавлення ліцензіата права на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку. Ліцензія може бути анульована за власною ініціативою ліцензіата (за його заявою) та як наслідок застосування санкції за правопорушення на ринку цінних паперів.

Підставами для анулювання ліцензії є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії, у тому числі ліквідації або припинення юридичної особи (ліцензіата) в результаті реорганізації (поділу, злиття, приєднання чи перетворення);

2) повідомлення відповідного державного органу про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (ліцензіата) в результаті її ліквідації, визнання її банкрутом, у тому числі за рішенням суду;

3) відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій;

4) нездійснення ліцензіатом професійної діяльності протягом року (у тому числі з дати отримання ліцензії);

5) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії;

6) встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній особі для провадження діяльності;

7) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування;

8) повторне порушення ліцензіатом законодавства про цінні папери;

9) невиконання ліцензіатом вимог щодо усунення порушень законодавства про цінні папери, за які дію ліцензії було зупинено;

10) акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у ліцензії;

11) неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, у тому числі початок відповідно до законодавства процедури ліквідації ліцензіата, визнання його банкрутом тощо;

12) подання Антимонопольного комітету України, складене на підставі статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», у зв’язку з вчиненням ліцензіатом під час дії ліцензії порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Якщо анулювання ліцензії відбувається за заявою ліцензіата, то до заяви додається перелік документів у залежності від підстав, а також бланк ліцензії (оригінал).

Після перевірки достовірності наданих відомостей ДКЦПФР в установлений термін приймає рішення про анулювання ліцензії або про відмову в анулюванні. Підставами для відмови може бути недостовірність відомостей, наданих у заяві та документах, або невиконання ліцензіатом вимог, необхідних для анулювання ліцензії.

Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 10 (десять) днів з дати його прийняття та підлягає обов’язковому опублікуванню. Рішення про анулювання ліцензії (як санкція за порушення законодавства про цінні папери) може бути оскаржено у судовому порядку. Дія анульованої ліцензії, рішення про анулювання якої не було оскаржено в установленому законодавством порядку або оскарження такого рішення не призвело до його відміни, не може бути поновлена.

У випадку анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами торговець цінними паперами зобов’язаний:

1) припинити здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами з дати набрання чинності рішення про анулювання ліцензії;

2) надати до ДКЦПФР оригінал (дублікат) ліцензії;

3) повідомити про анулювання ліцензії всіх своїх клієнтів, саморегулівну організацію, членом якої він є;

4) повернути клієнтам усі документи, належні їм кошти та/або цінні папери;

5) вжити усіх необхідних заходів для забезпечення захисту прав своїх клієнтів, що можуть бути порушені у зв’язку з анулюванням ліцензії.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 4.1.4 Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії:

 1. 4.2 Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами
 2. Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 3. 6.1 Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 4. 4.5 Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами
 5. 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 6. 4.3 Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами
 7. РОЗДІЛ 4 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 8. РОЗДІЛ 6 ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 9. В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР.. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ., 2010
 10. 4.4 Облік та звітність торговців цінними паперами
 11. 4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами
 12. 6.3 Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків)
 13. 6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку
 14. 6.2.3 Організація процесу торгівлі цінними паперами
 15. 6.4 Особливості оподаткування операцій з цінними паперами
 16. ТЕМА 5 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 17. РОЗДІЛ 3 ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 18. 4.1.2 Умови видачі ліцензії