<<
>>

6.1.2 Облік цінних паперів та їх власників у Національній депозитарній системі

Для обліку цінних паперів, депонованих власником згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах, зберігач відкриває на його ім’я рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються права власності на цінні папери, що належать депоненту, а також обмеження щодо цінних паперів депонента.

Для обліку цінних паперів, переданих зберігачем депозитарію на підставі депозитарного договору, депозитарій відкриває на ім’я зберігача рахунок у цінних паперах, на якому здійснює облік депонованих цінних паперів.

Цінні папери, депоновані емітентом на підставі договорів про обслуговування емісії цінних паперів, зараховуються на його емісійний рахунок у цінних паперах в депозитарії.

Для цінних паперів, депонованих іншими депозитаріями через кореспондентські відносини щодо цінних паперів, оформлені на підставі відповідного договору, кожен депозитарій відкриває спеціальні рахунки у цінних паперах.

Для обліку цінних паперів, депонованих управителем згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах, зберігач відкриває на ім’я управителя рахунок у цінних паперах, указуючи, що рахунок відкритий для управителя для обліку цінних паперів, що належать йому на праві довірчої власності, а також обмеження щодо цих цінних паперів.

Обіг цінних паперів, записаних на рахунок у цінних паперах на підставі депозитарного договору, обслуговується виключно шляхом переведення їх на відповідний рахунок у цінних паперах у депозитарії. При виконанні клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів між зберігачами, а також при проведенні операцій емітента, зміни на рахунках у цінних паперах і на грошових рахунках вносяться одночасно.

Облік прав власності на іменні цінні папери, випущені в документарній формі (акції, облігації підприємств, облігації місцевих позик, інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати), здійснюється реєстроутримувачами.

Для обліку загальної кількості випущених іменних цінних паперів та їх розподілу між зареєстрованими особами та емітентом реєстроутримувач відкриває в системі реєстру емісійні й особові рахунки емітента та зареєстрованих осіб.

На цих рахунках має бути забезпечено відокремлений облік цінних паперів різних випусків, а на особових рахунках емітента та власників цінних паперів ‑ також відокремлений облік обтяжених зобов’язаннями або заблокованих цінних паперів за кожним фактом їх блокування або обтяження зобов’язаннями.

Емітенту в системі реєстру відкриваються 2 (два) типи рахунків:

1) емісійний рахунок, на якому окремо за кожним випуском обліковуються цінні папери, випуск яких зареєстровано;

2) особовий рахунок емітента, на якому обліковуються іменні цінні папери певного випуску за окремими групами:

ü зареєстровані у випуску, але не розміщені;

ü розміщенні, але не сплачені;

ü викуплені емітентом.

Особові рахунки власників відкриваються при реєстрації власників у системі реєстру.

Знерухомлені іменні цінні папери документарної форми існування, які були передані власниками номінальному утримувачу (депозитарію та/або зберігачу) для здійснення операцій у Національній депозитарній системі в бездокументарній формі, обліковуються в системі реєстру на особовому рахунку номінального утримувача.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 6.1.2 Облік цінних паперів та їх власників у Національній депозитарній системі:

 1. § 3. Організація ведення реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства
 2. 6.1 Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 3. Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 4. Поняття та класифікація цінних паперів
 5. Стаття 21. Емісія цінних паперів
 6. Стаття 23. Оплата цінних паперів
 7. 2.2 Основні види цінних паперів
 8. 2.1 Поняття та класифікація цінних паперів
 9. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”
 10. 7.4 Оцінювання вартості цінних паперів
 11. Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів
 12. 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 13. Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств
 14. РОЗДІЛ 7 ФІНАНСОВІ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 15. РОЗДІЛ 5 Контрольно-ревізійна діяльність та ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 16. Розділ XII. ВИКУП ТА ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 17. 2.7 Депозитарні розписки
 18. 3.5. Професійні учасники фондового ринку, які забезпечують облік прав власності на цінні папери
 19. Бухгалтерський облік облігацій