<<
>>

6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів

При здійсненні дилерської діяльності торговець цінними паперами придбаває іменні цінні папери на своє ім’я як власник. Переоформлення прав власності здійснює реєстроутримувач, якому торговець повинен надати такі документи:

1) передавальне розпорядження, складене від імені зареєстрованої особи (продавця);

2) сертифікат цінних паперів власника, який передає цінні папери (продавця);

3) оригінал або нотаріально засвідчена копія цивільно-правового договору;

4) копія ліцензії торговця цінними паперами, засвідчена його печаткою (для підтвердження її достовірності пред’являється оригінал ліцензії або нотаріально засвідчена копія);

5) оригінали або копії документів, засвідчені у визначеному законодавством порядку, які підтверджують правомірність участі та повноваження третіх осіб щодо внесення відповідних змін до системи реєстру від імені зареєстрованої особи (у разі укладання договору або подання документів до реєстроутримувача за участю третіх осіб);

6) анкета юридичної особи – торгівця цінними паперами.

Для відкриття особового рахунку торговцю цінними паперами (як новому власнику) додатково до анкети та документів, які є підставою для внесення змін до системи реєстру, надаються:

1) копія свідоцтва про державну реєстрацію;

2) копія установчих документів, засвідчена нотаріально чи органом державної реєстрації;

3) копія документа, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи – торговця цінними паперами без довіреності, засвідчена підписом керівника та печаткою;

4) копія виданої банком довідки про відкриття поточного рахунку.

За результатами переоформлення прав власності реєстроутримувач оформляє та видає торговцю як власнику сертифікат цінного паперу.

При здійсненні діяльності з андерайтингу, торговець укладає договір з емітентом про розміщення випуску іменних цінних паперів (чи додаткового випуску).

Ураховуючи, що після закінчення розміщення цінних паперів відомості про нових власників та належні їм цінні папери повинні вноситися до системи реєстру, торговець цінними паперами (андерайтер) зобов’язаний вести облік розміщення в журналі розміщення цінних паперів, реквізити і порядок ведення якого визначається Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджене рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 № 1000 (Розділ VI).

Журнал обов’язково ведеться в паперовій формі (з прошитими та пронумерованими сторінками), підписується посадовими особами та скріплюється печатками емітента та торговця цінними паперами (андерайтера), призначеного для організації розміщення цінних паперів цього випуску.

При здійсненні брокерської діяльності торговець цінними паперами може виконувати представницькі функції для власника іменних цінних паперів (документарна форма випуску цінних паперів). Повноваження на переоформлення прав власності, внесення змін до анкетних даних, отримання інформації з системи реєстру визначаються у відповідних документах, які подаються реєстроутримувачу.

Діяльність з управління цінними паперами торговець цінними паперами (управитель) здійснює на підставі договору про управління цінними паперами клієнта (установника управління).

У разі, якщо іменні цінні папери випущені в документарній формі, управителю в системі реєстру відкривається окремий особовий рахунок, на якому обліковуються права власності щодо цінних паперів, які належать установнику управління (клієнту), а також обмеження щодо цих цінних паперів.

При бездокументарній формі існування для обліку цінних паперів, у відношенні яких здійснюється управління за договором про управління цінними паперами, відкрити у зберігача рахунок у цінних паперах юридичній або фізичній особі, що є установником управління, може управитель, з яким укладений цей договір.

Управитель у відношенні цінних паперів, переданих йому в управління, протягом дії договору про управління є керуючим рахунку установника управління.

Протягом дії цього договору чи до отримання від установника управління письмового розпорядження про припинення (відміну) усіх або певних повноважень управителя всі операції щодо переданих в управління цінних паперів здійснюються зберігачем виключно за розпорядженнями керуючого рахунком ‑ управителя.

Знерухомлення цінних паперів

Торговець цінними паперами як власник має право знерухомити належні йому цінні папери, випущені у документарній формі, тобто перевести їх у бездокументарну форму. Для цього торговець цінними паперами укладає з обраним ним зберігачем договір про відкриття рахунку у цінних паперах та подає зберігачу такі документи:

ü розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів (далі ‑ розпорядження про знерухомлення). У розпорядженні має бути визначено місце зберігання цінних паперів (у зберігача або в депозитарії) та спосіб зберігання цінних паперів (при знерухомленні цінних паперів на пред’явника);

ü сертифікати цінних паперів. Приймання сертифікатів цінних паперів оформлюється актом приймання-передавання. При знерухомленні документарних іменних цінних паперів для проведення відповідної операції в системі реєстру власників іменних цінних паперів відповідного емітента надається передавальне розпорядження про передачу цінних паперів від власника до номінального утримувача (зберігача або депозитарію).

Якщо торговець має ліцензію зберігача цінних паперів, то він може зареєструватися в системі реєстру не тільки як власник, а і як номінальний утримувач. Відповідно до роз’яснення ДКЦПФР від 17.02.2000 № 2, для виконання у системі реєстру операції переміщення з рахунку власника на рахунок номінального утримувача у разі, якщо власником і номінальним утримувачем є одна і та ж особа, керівник юридичної особи торговця-зберігача видає розпорядження про відкриття власного рахунку у цінних паперах. Цей документ замість договору про відкриття рахунку у цінних паперах подається реєстроутримувачу для оформлення в системі реєстру юридичної особи – власника номінальним утримувачем.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів:

 1. Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 2. 6.1 Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 3. 4.5 Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами
 4. 4.2 Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами
 5. 4.1.4 Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії
 6. 6.1.2 Облік цінних паперів та їх власників у Національній депозитарній системі
 7. Поняття та класифікація цінних паперів
 8. В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР.. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ., 2010
 9. Стаття 23. Оплата цінних паперів
 10. Стаття 21. Емісія цінних паперів
 11. 4.4 Облік та звітність торговців цінними паперами
 12. 2.1 Поняття та класифікація цінних паперів
 13. 4.3 Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами
 14. § 3. Організація ведення реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства
 15. 2.2 Основні види цінних паперів
 16. 6.3 Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків)
 17. 4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами
 18. 7.4 Оцінювання вартості цінних паперів