<<
>>

6.2.3 Організація процесу торгівлі цінними паперами

Фондова біржа забезпечує умови для проведення регулярних біржових торгів на постійно діючій основі кожного торговельного дня, який є робочим згідно із законодавством України.

Торговельний день не може починатися пізніше 1000 і закінчуватися раніше 1600 за київським часом.

Торговельна сесія ‑ визначений фондовою біржею період часу торговельного дня, протягом якого на фондовій біржі здійснюється укладання біржових угод.

Правила фондової біржі щодо порядку організації та проведення біржових торгів повинні визначати:

1) процедуру проведення біржових торгів;

2) вимоги до учасників біржових торгів. Учасник біржових торгів ‑ член фондової біржі, а також у випадках, які передбачені законодавством України, інші особи та державні органи, які згідно з правилами фондової біржі отримали право оголошувати заявки та укладати біржові угоди;

3) вимоги до уповноважених представників учасників біржових торгів, їхні права й обов’язки. Уповноважений представник учасника біржових торгів ‑ фізична особа, яка від імені учасника торгів оголошує заявки та укладає біржові угоди;

4) процедуру укладання біржових угод, включаючи процедуру подання заявок;

5) процедуру використання електронної торговельної системи (у разі наявності) та процедуру доступу учасників біржових торгів до користування цією системою;

6) процедуру формування переліку заявок учасників біржових торгів, який повинен містити щонайменше такі дані:

ü номер заявки;

ü найменування учасника торгів, який оголосив заявку;

ü умови заявки;

ü дату та час реєстрації заявки;

7) процедуру формування переліку укладених біржових угод, який повинен містити щонайменше такі дані:

ü реєстраційний номер угоди;

ü сторони угоди;

ü дату і час фіксації угоди;

ü реквізити цінного папера (іншого фінансового інструменту), щодо якого було укладено угоду;

ü суму угоди;

ü кількість цінних паперів (інших фінансових інструментів), щодо яких було укладено угоду;

ü ціну цінного папера (іншого фінансового інструменту), за якою було укладено угоду;

8) процедуру оформлення та обліку документів, які використовуються при укладанні біржової угоди та виконанні біржових контрактів;

9) процедуру запобігання маніпулюванню та укладанню нестандартних біржових угод.

Маніпулювання ‑ дії учасника або групи учасників біржових торгів, направлені на створення оманливої уяви активної торгівлі або надання недостовірної інформації про цінні папери, їхнього емітента, ціни на цінні папери (включаючи інформацію, наведену в рекламі) для підняття або зниження цін з метою спонукання інших учасників торгів до купівлі або продажу цінних паперів за цінами, які не відповідають їхнім ринковим значенням;

10) процедури, що застосовуються фондовою біржею у разі виникнення в ході торговельної сесії надзвичайних ситуацій, уключаючи опис таких ситуацій;

11) порядок прийняття рішень про призупинення, припинення та поновлення торгівлі;

12) порядок призупинення та припинення торгівлі за рішенням уповноважених державних органів;

13) порядок допуску до торгівлі на фондовій біржі без внесення до біржового реєстру;

14) порядок здійснення діяльності маркет-мейкера.

Маркет-мейкер ‑ член фондової біржі, який згідно з правилами фондової біржі зобов’язується підтримувати ліквідність ринку відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до біржових торгів.

Порядки організації та проведення біржових торгів на первинному та вторинному ринках встановлюються окремо.

Допуск цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку. Біржовий список ‑ документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Цінні папери та інші фінансові інструменти, обіг яких здійснюється на фондовій біржі, можуть перебувати у біржовому списку цієї фондової біржі не більше 60 (шістдесяти) календарних днів без проведення за ними біржових торгів. У разі не проведення біржових торгів протягом 60 (шістдесяти) календарних днів за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами такі цінні папери та інші фінансові інструменти виключаються із біржового списку.

До біржового списку можуть бути внесені цінні папери в процесі їх відкритого (публічного) розміщення. Біржовий список повинен містити щонайменше такі дані: 1) найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента; 2) міжнародний ідентифікаційний номер (у разі, коли його наявність передбачена законодавством), вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; 3) номінальну вартість; 4) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів відповідного виду в обігу; 5) кількість цінних паперів у випуску (для облігацій); 6) дані щодо державної реєстрації випуску цінного папера та іншого фінансового інструменту (у разі, якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством); 7) рівень лістингу; 8) дату внесення (виключення) цінного папера або іншого фінансового інструменту до (з) біржового списку.

Допуск до торгівлі без внесення до біржового реєстру може здійснюватися за ініціативою емітента, члена фондової біржі, фондової біржі, компанії з управління активами (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, які містяться в управлінні компанії з управління активами), іншої особи, у тому числі державного органу, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством.

Вимоги щодо внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до біржового списку без унесення до біржового реєстру установлюються фондовою біржею відповідно до правил фондової біржі. Біржовий реєстр ‑ складова біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів.

Не допускається внесення до біржового списку цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітенти яких визнані банкрутом або щодо яких застосовується ліквідаційна процедура.

Правила фондової біржі повинні передбачати можливість проведення біржових торгів за участю державних органів для випадків, передбачених законодавством.

Припинення торгівлі на фондовій біржі може бути здійснено фондовою біржею за таких підстав:

1) припинення емітента;

2) невідповідність емітента та його цінних паперів вимогам «Положення про функціонування фондових бірж», правилам фондової біржі, що визначають умови перебування в біржовому реєстрі за відповідним рівнем лістингу;

3) невідповідність вимогам правил фондової біржі, що визначають умови перебування у біржовому списку як позалістингових цінних паперів;

4) прийняття ДКЦПФР рішення про анулювання випуску;

5) визнання емісії недобросовісною;

6) призупинення, припинення ДКЦПФР обігу та укладання угод за цінними паперами емітента;

7) закінчення строку обігу цінних паперів;

8) за заявою ініціатора внесення до біржового списку (для позалістингових цінних паперів);

9) за заявою емітента (для лістингових цінних паперів), з урахуванням порядку лістингу та делістингу.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 6.2.3 Організація процесу торгівлі цінними паперами:

 1. 4.3 Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами
 2. Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 3. 6.1 Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 4. 4.2 Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами
 5. 4.5 Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами
 6. 4.4 Облік та звітність торговців цінними паперами
 7. В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР.. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ., 2010
 8. 4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами
 9. 6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку
 10. 6.3 Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків)
 11. 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 12. 4.1.4 Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії
 13. 6.4 Особливості оподаткування операцій з цінними паперами
 14. РОЗДІЛ 4 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 15. РОЗДІЛ 6 ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 16. РОЗДІЛ 3 ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 17. Свобода торгівлі і протекціонізм
 18. § 3. Договори в сфері кооперативної торгівлі, побутового, комунального обслуговування і громадського харчування в кооперації