<<
>>

6.3 Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків)

Специфіка діяльності на фондовому ринку торговців цінними паперами обумовлює особливості бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами.

Рис.

6.1. Класифікація інвестицій

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», бухгалтерський облік ‑ процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) ‑ нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.

Інвестиції - господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Інвестиції поділяються на (рис. 6.1):

1) капітальні;

2) фінансові;

3) реінвестиції.

Фінансові інвестиції - господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на:

· прямі;

· портфельні.

Прямі інвестиції - господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою. Портфельні інвестиції - господарські операції, що передбачають купівлю цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку або біржовому товарному ринку.

Відповідно до п. 4 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю.

Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то собівартість фінансової інвестиції визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів.

Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів.

Дивіденди, відсотки, роялті та рента, що підлягають отриманню за фінансовими інвестиціями, відображаються як фінансовий дохід інвестора, крім випадків, коли такі надходження не відповідають критеріям визнання доходу, встановленим П(С)БО 15 «Дохід».

Документальне оформлення придбання цінних паперів

Підставою для прийняття цінних паперів до бухгалтерського обліку є:

1) за документарними цінними паперами ‑ договір на придбання цінного паперу та акт прийому-передачі цінного паперу;

2) за бездокументарними цінними паперами ‑ виписка з рахунку;

3) придбання права вимоги ‑ договір, акт поступки права вимоги, інші документи.

Бухгалтерський облік операцій з акціями

На сучасному фондовому ринку найбільш поширеними операціями з цінних паперів є операції з обігу акцій. У бухгалтерському обліку при відображенні операцій з цінними паперами необхідно виділити напрямки:

1) формування статутного капіталу акціонерного товариства на момент реєстрації;

2) оплата статутного капіталу акціонерами;

3) розрахунок і облік емісійного доходу;

4) зменшення або збільшення статутного капіталу акціонерних товариств;

5) викуп власних акцій з метою подальшого їх перепродажу або анулювання;

6) придбання та продаж акцій інших емітентів;

7) нарахування та виплата дивідендів акціонерам;

8) одержання дивідендів за фінансовими інвестиціями.

Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються на рахунках.

Бухгалтерський рахунок ‑ це обліковий символ, який використовується для запису й узагальнення інформації про активи, капітал і зобов’язання, доходи, витрати й результати діяльності підприємства.

Систематизований перелік найменувань і кодів рахунків бухгалтерського обліку визначено Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. За цими рахунками нижче наведено приклади записів у бухгалтерському обліку окремих операцій з цінними паперами.

Облік емісії акцій

Облік в акціонерному товаристві ведеться за кожним засновником, акціонером та за видами розрахунків. По завершенню підписки на акції при реєстрації статутного капіталу в бухгалтерському обліку на суму номінальної вартості акцій здійснюється запис:

Дебет рахунка 46 «Неоплачений капітал».

Кредит рахунка 40 «Статутний капітал».

Сума коштів, перерахована засновниками (акціонерами) до банку на спеціальний рахунок акціонерного товариства, при надходженні належних платежів при продажу акцій відображається кореспонденцією:

Дебет рахунка 31 «Рахунки в банках».

Кредит рахунка 46 «Неоплачений капітал».

Аналогічно відображаються внески засновників (акціонерів) іншими активами на відповідних рахунках.

Облік розрахунків з акціонерам, що володіють акціями

Облік розрахунків з акціонерами, що володіють акціями, ведеться на рахунку 67 «Розрахунки з учасниками», який призначений для узагальнення інформації про розрахунки з засновниками та акціонерами підприємства, що пов’язані з поділом прибутку (виплати дивідендів тощо).

За кредитом рахунка 67 «Розрахунки з учасниками» відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками (акціонерами) товариства, за дебетом ‑ її зменшення (погашення, у тому числі реінвестування доходів тощо).

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» має такі субрахунки:

O 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами», на якому обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій за рахунок прибутку або інших передбачених установчими документами джерел;

O 672 «Розрахунки за іншими виплатами», на якому ведеться облік інших виплат, нарахованих акціонерам, засновникам та учасникам за користування майном, а також виплат у зв'язку з одержанням належної вибулому акціонеру, учасникові, засновникові частини активів підприємства.

Нараховану суму дивідендів за акціями підприємства відображають кореспонденцією:

Дебет субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

Кредит субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами».

Виплату дивідендів акціонерам грошовими коштами в бухгалтерському обліку відображають кореспонденцією:

Дебет субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами».

Кредит рахунка 30 «Каса» або рахунка 31 «Рахунки в банках».

Довгострокові фінансові вкладення в акції інших підприємств відо­бражають у бухгалтерському обліку на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Особливість обліку довгострокових фінансових інвестицій у тому, що за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку потенційні збитки від знецінювання довгострокових фінансових інвестицій в акції інших підприємств повинні бути відображені в тому звітному періоді, у якому вони виявлені. Для цього акції переоцінюють відповідно до їхнього поточного котирування на ринку цінних паперів (береться ціна останнього робочого дня біржі в звітному періоді). При цьому потенційний прибуток від таких інвестицій у поточному бухгалтерському обліку не відображається. Він буде показаний по факту після реалізації акцій, або опосередковано в сумі підвищених дивідендів.

Для торговців операції із придбаними акціями рекомендовано відображати на бухгалтерському рахунку № 35 «Поточні фінансові інвестиції» на субрахунку № 352 «Інші поточні інвестиції». Це пояснюється тим, що діяльність торговців цінними паперами передбачає поточну діяльність із купівлі та продажу акцій, і ніяким чином не передбачає формування портфеля інвестицій.

У стандартах бухгалтерського обліку не визначено відмінності обліку цінних паперів на підприємствах, для яких вони є фінансовими інвестиціями, і для підприємств, які є професійними торговцями цінними паперами, і для яких це є основним видом діяльності, а цінні папери товаром.

При здійсненні комерційної діяльності операція із придбання цінних паперів у резерв торговця з метою наступного їх продажу в бухгалтерському обліку відображається кореспонденцією рахунків:

Дебет субрахунку 352 «Інші поточні інвестиції».

Кредит субрахунку 377 «Розрахунки з різними дебіторами».

Реалізація цінних паперів у бухгалтерському обліку відображається двома проводками. У цьому разі окремо відображається сума отриманого доходу й списання собівартості реалізованих цінних паперів.

На суму отриманого доходу від реалізації цінних паперів за ціною продажу в бухгалтерському обліку здійснюється запис:

Дебет субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Кредит субрахунку 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій».

Балансова вартість проданого пакета цінних паперів відображається кореспонденцією:

Дебет субрахунку 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій».

Кредит субрахунку 352 «Інші поточні інвестиції».

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 6.3 Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків):

 1. Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 2. Бухгалтерський облік операцій з векселями
 3. 6.1 Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 4. 4.4 Облік та звітність торговців цінними паперами
 5. 6.4 Особливості оподаткування операцій з цінними паперами
 6. Бухгалтерський облік облігацій
 7. В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР.. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ., 2010
 8. 4.5 Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами
 9. 4.3 Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами
 10. 4.2 Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами
 11. 4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами
 12. 4.1.4 Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії
 13. 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 14. 3.5. Професійні учасники фондового ринку, які забезпечують облік прав власності на цінні папери
 15. 6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку
 16. 6.2.3 Організація процесу торгівлі цінними паперами
 17. РОЗДІЛ 4 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 18. РОЗДІЛ 6 ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 19. РОЗДІЛ 3 ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 20. 6.1.2 Облік цінних паперів та їх власників у Національній депозитарній системі