<<
>>

6.5 Інформаційні та рейтингові агентства на фондовому ринку

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформаційні агентства», інформаційні агентства ‑ зареєстровані як юридичні особи суб’єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг.

Діяльність інформаційних агентств ‑ це збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції.

Суб’єктами діяльності інформаційних агентств є:

1) засновник (співзасновники) інформаційного агентства;

2) його керівник (директор, генеральний директор, президент та ін.);

3) трудовий колектив;

4) творчий колектив;

5) журналіст інформаційного агентства;

6) спеціаліст у галузі засобів комунікації;

7) автор або власник інформації;

8) видавець (виробник) продукції інформаційного агентства;

9) розповсюджувач продукції інформаційного агентства;

10) споживач продукції інформаційного агентства.

Інформаційне агентство може виступати як засновник (співзасновник) інших засобів масової інформації, бути автором або власником інформації, видавцем (виробником) інформаційної продукції, розповсюджувачем і споживачем інформаційної продукції.

Інформаційне агентство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Інформаційне агентство діє на підставі свого статуту (положення), яким визначаються його мета та завдання, функції та порядок діяльності. Статут (положення) інформаційного агентства затверджується засновником (співзасновниками) відповідно до чинного законодавства України.

Основними видами інформаційних агентств є:

1) державні інформаційні агентства;

2) недержавні інформаційні агентства;

3) іноземні інформаційні агентства, які діють в Україні через свої представництва.

Забороняється створення і діяльність інформаційних агентств, у статутному фонді яких сукупна частка, що належить іноземцям та/або іноземним юридичним особам, становить більш як 35 (тридцять п’ять) відсотків.

Інформаційні агентства в Україні можуть мати будь-які організаційно-правові форми.

Реєструючий орган відмовляє у державній реєстрації інформаційного агентства у випадках, коли:

1) назва інформаційного агентства, його програмна мета, основні цілі та напрями діяльності суперечать законодавству України;

2) реєструючим органом уже зареєстровано інше інформаційне агентство з тією ж назвою;

3) заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням суду про припинення діяльності цього інформаційного агентства.

Реєструючий орган надсилає письмове повідомлення про відмову в державній реєстрації протягом 7 (семи) днів з дня одержання заяви про державну реєстрацію інформаційного агентства від засновника (співзасновників), в якому зазначаються передбачені законодавством підстави відмови.

Порушення порядку державної реєстрації (перереєстрації), встановленого законодавством, або відмова в державній реєстрації (перереєстрації) оскаржується в суді.

Продукція інформаційного агентства ‑ це матеріалізований результат його діяльності, призначений для розповсюдження з метою задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, держави.

Продукція інформаційного агентства є його власністю, якщо інше не передбачено законодавством. Право власності на неї охороняється чинним законодавством України.

Основними видами продукції інформаційних агентств є: електронна, друкована, фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукція.

Інформаційні агентства мають право на випуск продукції, яка передбачена їх статутними документами, та іншої інформаційної продукції, не забороненої чинним законодавством України.

Інформаційне агентство, суб’єкти діяльності інформаційних агентств не несуть відповідальності за розповсюдження інформації, яка не відповідає дійсності, принижує честь і гідність громадян та організацій, порушує їх права і законні інтереси або являє собою зловживання свободою діяльності інформаційних агентств і правами журналіста, якщо ця інформація:

1) одержана від інших інформаційних агентств або засобів масової інформації і є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих цими агентствами чи засобами масової інформації, та якщо вони були спростовані відповідно до ст.

33 ЗУ «Про інформацію»;

2) міститься в офіційній відповіді на інформаційний запит, наданий відповідно до ЗУ «Про інформацію»;

3) є дослівним відтворенням офіційних виступів посадових осіб державних органів, організацій і об’єднань громадян;

4) є результатом внесення змін, скорочень чи редагування продукції інформаційних агентств, здійснених без їх відома розповсюджувачем чи споживачем інформації.

На сьогодні у світі діє понад 50 (п’ятдесят) телекомунікаційних служб фінансової інформації, що забезпечують доступ у режимі реального часу до даних різноманітних фінансових інструментів (котирування, ставки, ф’ючерсні контракти, опціони тощо). Одним з них є міжнародне інформаційне агентство Bloomberg (http://www.bloomberg.com), яке висвітлює всі ключові аспекти світового фінансового й фондового ринку. Агентство Bloomberg надає різноманітну статистику щодо ринків акцій, валюти, індексів, ринків муніципальних, корпоративних, урядових облігацій, єврооблігацій, облігацій зовнішнього державного бору, сировини, продукції тощо. При цьому його звіти більш детальні, ніж в інших агентствах, що визначає основне коло користувачів агентства, серед яких: корпорації-емітенти, посередницькі фінансові установи й інституційні інвестори в особі менеджерів з інвестицій та управління активами. Агентство Bloomberg пропонує доступ до відкритих баз даних, що містять великий обсяг інформації, включаючи дані по кожному емітенту, поточний фінансовий стан і його історію.

Основним програмним продуктом агентства Bloomberg є працююча під Windows комп’ютерна система Open Bloomberg (OB) – надзвичайно потужний і елегантний пакет, що має, щоправда, дуже високу вартість. Робочий простір ОВ містить 2 (два) спеціальних монітори й оригінальну клавіатуру з динаміком. ОВ має функціональний інтерфейс, який виводить на екран кілька тисяч інформаційних вікон і спеціальні розділи Bloomberg News, включаючи телевізійні програми. До складу ОВ входять засоби технічного аналізу, графічного подання даних, оцінки альтернативних варіантів інвестицій, моделювання оптимальної структури інвестиційного портфеля, прогнозування й мінімізації ризиків.

Особливо слід відзначити, ОВ містить засоби прямого доступу до баз даних провідних світових бірж[2].

Рейтингові агентства

Оцінку якості різних видів і окремих випусків цінних паперів у країнах із розвиненим інвестиційним ринком здійснюють спеціалізовані агенції, які надають цінним паперам рейтинги, що дає змогу врахувати ймовірність своєчасного погашення зобов’язань.

Рейтингове агентство ‑ юридична особа, яка надає професійні послуги на ринку цінних паперів та спеціалізується на визначенні кредитних рейтингів (рейтингуванні) та наданні інформаційно-аналітичних послуг, пов’язаних із забезпеченням діяльності з визначення кредитних рейтингів.

Уповноважене рейтингове агентство ‑ рейтингове агентство, яке стало переможцем конкурсу з визначення рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки, який проводиться ДКЦПФР.

Рейтингове агентство набуває права визначати рейтингові оцінки, обов’язковість отримання яких визначається законом, з дати видачі йому Свідоцтва.

Право на проведення рейтингової оцінки не може бути передано третім особам.

ДКЦПФР протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання заяви уповноваженого рейтингового агентства про включення до Державного реєстру та на підставі документів уповноваженого рейтингового агентства, поданих для участі в конкурсі з визначення рейтингових агентств, приймає рішення про включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру.

Протягом зазначеного періоду рейтингове агентство має право відкликати заяву про включення до Державного реєстру.

Протягом 7 (семи) робочих днів після прийняття ДКЦПФР рішення щодо включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру ДКЦПФР видає йому Свідоцтво встановленого зразка.

У разі виникнення змін інформації про уповноважене рейтингове агентство, що міститься в Державному реєстрі, уповноважене рейтингове агентство протягом 10 (десяти) робочих днів з дати виникнення таких змін надає до ДКЦПФР заяву про внесення змін до інформації, що міститься в Державному реєстрі.

ДКЦПФР протягом 7 (семи) робочих днів приймає рішення про внесення до Державного реєстру змін до інформації про уповноважене рейтингове агентство, яка міститься в Державному реєстрі.

Підставами для прийняття рішення ДКЦПФР про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру є:

а) виявлення ДКЦПФР під час проведення перевірок порушень уповноваженим рейтинговим агентством порядку здійснення фінансово-господарської діяльності;

б) порушення правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою;

в) зміни в діяльності уповноваженого рейтингового агентства, які не відповідають критеріям, установленим ДКЦПФР для визначення рейтингових агентств уповноваженими;

г) ненадання уповноваженим рейтинговим агентством інформації (змін до неї) відповідно до законодавства;

ґ) заява уповноваженого рейтингового агентства про виключення його з Державного реєстру;

д) ліквідація уповноваженого рейтингового агентства.

Прийняття рішення щодо виключення з Державного реєстру здійснюється на засіданні ДКЦПФР з офіційним запрошенням представників уповноваженого рейтингового агентства.

Рішення ДКЦПФР про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

У рішенні про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру вказується інформація про анулювання Свідоцтва.

Рішення ДКЦПФР про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру має бути надіслане рейтинговому агентству рекомендованим листом або вручено персонально уповноваженому представнику рейтингового агентства в 5-денний термін з дати прийняття відповідного рішення.

Рішення ДКЦПФР про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру підлягає опублікуванню в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР і оприлюдненню на офіційному веб-сайті ДКЦПФР.

Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

ü втрата Свідоцтва;

ü пошкодження Свідоцтва.

У разі втрати Свідоцтва уповноважене рейтингове агентство зобов’язане звернутися до ДКЦПФР та подати:

O заяву про видачу дубліката Свідоцтва;

O інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва в засобах масової інформації відповідно до законодавства.

Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, уповноважене рейтингове агентство подає до ДКЦПФР:

ü заяву про видачу дубліката Свідоцтва;

ü не придатне для користування Свідоцтво (пошкоджений бланк).

ДКЦПФР протягом 10 (десяти) робочих днів з дати одержання заяви приймає рішення щодо видачі уповноваженому рейтинговому агентству дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого.

У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого ДКЦПФР приймає рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачено або пошкоджено, з унесенням відповідних змін до Державного реєстру протягом 3-х робочих днів після такого рішення.

Інформація з Державного реєстру щодо уповноважених рейтингових агентств надається у формі витягів. Витяг видається на підставі відомостей, які містяться у Державному реєстрі, після надходження письмового запиту.

Органам судової влади, прокуратури, дізнання і слідства та іншим органам державної влади в зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством України, витяги з Державного реєстру надаються на письмову вимогу в терміни, передбачені законодавством.

ДКЦПФР з метою гармонізації Національної рейтингової шкали, яка була затверджена Постановою КМУ «Про затвердження Національної рейтингової шкали» від 26.04.2007 № 665, з міжнародними стандартами були прийняті Рішення «Щодо встановлення відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings рівням за Національною рейтинговою шкалою» від 27.12.2007 № 2312, «Щодо встановлення відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового агентства Moody’s Investors Service рівням за Національною рейтинговою шкалою» від 27.12.2007 № 2313 та «Щодо встановлення відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового агентства Standard and Poor’s рівням за Національною рейтинговою шкалою» від 27.12.2007 № 2314.

Дана гармонізація дозволяє сформувати уявлення про надійність українського емітента або фінансового інструмента на основі кодифікованого рейтингу не залежно від того, яке саме рейтингове агентство проводило дану оцінку (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Гармонізація Національної та міжнародних рейтингових шкал[3]

Національна шкала Fitch Ratings Moody’s Investors Service Standard and Poor’s Рівень
Довгострокові кредитні рейтинги (більше ніж 1 рік)
Інвестиційні рівні
uaAAA AAAukr Aaa.ua uaAAA найвища кредитоспроможність
uaAA AAukr Aa.ua uaAA дуже висока кредитоспроможність
uaA Aukr A.ua uaA висока кредитоспроможність
uaBBB BBBukr Baa.ua uaBBB достатня кредитоспроможність
Спекулятивні рівні
uaBB BBukr Ba.ua uaBB нижча ніж достатньо кредитоспроможність
uaB Bukr B.ua uaB низька кредитоспроможність
uaCCC CCCukr Caa.ua uaCCC дуже низька кредитоспроможність; потенційна вірогідність дефолту
uaCC CCukr Ca.ua uaCC висока вірогідність дефолту
uaC Cukr C.ua uaC очікується дефолт
uaD DDDukr, DDukr, Dukr uaSD, uaD дефолт
Короткострокові кредитні рейтинги (до 1 року)
Інвестиційні рівні
uaK1 F1ukr UA-1 найвища кредитоспроможність
uaK2 F2ukr UA-2 висока кредитоспроможність
uaK3 F3ukr UA-3 достатня кредитоспроможність
Спекулятивні рівні
uaK4 Bukr UA-4 низька кредитоспроможність
uaK5 Cukr дуже низька кредитоспроможність
uaKD Dukr дефолт

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 6.5 Інформаційні та рейтингові агентства на фондовому ринку:

 1. 3.3 Професійні учасники фондового ринку
 2. Розкриття акціонерним товариством- інформації на фондовому ринку
 3. 3.6 Органи, які забезпечують регулювання фондового ринку
 4. 5.3 Санкції, які застосовуються за правопорушення на фондовому ринку
 5. РОЗДІЛ 2 ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 6. РОЗДІЛ 3 ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 7. 3.5. Професійні учасники фондового ринку, які забезпечують облік прав власності на цінні папери
 8. Статья 15.29. Нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инв
 9. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛ
 10. Услуги коллекторских агентств
 11. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО IEA
 12. Правовой статус Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта
 13. 5. Какая стоимость основных фондов определяется затратами общественного труда в момент их создания (затраты на изготовление или приобретение основных фондов, на их транспортировку
 14. Модуль 2. «Биржевое дело: фондовая биржа, фьючерсная биржа, ММВБ, Фондовая биржа «РТС»»
 15. 4. Інфраструктура ринку
 16. 6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку
 17. Закон о создании агентства прямых налогов 22 брюмера VI г. (12 ноября 1797 г.)
 18. 1. Сутність ринку
 19. 2. Закони функціонування ринку