<<
>>

4.4 Облік та звітність торговців цінними паперами

Організація системи внутрішнього обліку торговців повинна вирішувати проблеми, які виникають у процесі діяльності.

Таблиця 4.1

Функції та завдання бек-офісу

Функції
Облікова Розрахункова Інформаційно-аналітична Контрольна
Завдання
Ведення журналу обліку договорів та інших внутрішніх документів (реєстру обліку операцій, тікетів тощо Взаємодія з банками, управління банківськими рахунками (власними, клієнтськими) Підготовка необхідної звітності (внутрішньої, зовнішньої) Контроль за виконанням етапів угоди та внутрішній облік операцій за угодами з цінними паперами
Підготовка та оформлення необхідних документів по угодах з цінними паперами Відкриття рахунків та перевірка правильності їх заповнення Підготовка відповідної інформації на окремі запити (співробітників компанії, клієнтів) Контроль за дотриманням законодавства та внутрішніх правил при здійсненні діяльності
Внутрішній облік фінансових активів компанії та клієнтів Проведення звірки з контрагентами щодо умов угоди Управління ризиками Звірка та контроль залишків на банківських рахунках та рахунках у цінних паперах
Кліринг та розрахунки за угодами, підтвердження та коригування угод Забезпечення отримання доходу по цінних паперах (власних, клієнтських)
Забезпечення поставки цінних паперів та належної реєстрації прав власності на цінні папери

До завдань, які належать до сфери внутрішнього обліку, належать:

ü розробка певної системи обліку укладення угод та контроль їх виконання, що містить у собі визначення переліку необхідних документів (регістрів) і встановлених для компанії правил обліку;

ü питання складання звітності, як для внутрішнього контролю, так і для регулюючих органів та клієнтів.

Організацією первинного обліку діяльності торговців цінними паперами та здійсненням внутрішнього контролю за обігом цінних паперів та грошовими потоками в компанії займається відповідний структурний підрозділ – бек-офіс (табл.

4.1).

Таблиця 4.2

Укладання та виконання договору

Етапи проходження угоди Дії компанії Вихідні документи
Укладання договору Підготовка та підписання договору, обговорення всіх суттєвих моментів Договір. Відповідний запис у системі внутрішнього обліку компанії
Звірка параметрів угоди Відправка підтвердження угоди, отримання підтвердження від контрагента Підтвердження всіх суттєвих умов угоди
Оплата цінних паперів Перерахування грошей на рахунок контрагента Документи, на підставі яких бухгалтерія здійснює перерахування коштів.

Відповідний запис у системі внутрішнього обліку компанії

Поставка цінних паперів Відкриття рахунку у цінних паперах Документи, на підставі яких реєстратор (зберігач) здійснює зарахування цінних паперів на рахунок компанії. Відповідний запис у системі внутрішнього обліку компанії
Виконання договору Остаточна звірка параметрів угоди та остаточний розрахунок Акт прийому-передачі виконаних робіт. Відповідний запис у системі внутрішнього обліку компанії. Підготовка відповідних звітів.

У залежності від величини компанії та обсягу здійснюваних операцій з цінними паперами, функції бек-офісу може виконувати окремий структурний підрозділ або відповідальна особа, яка забезпечує виконання та облік операцій з цінними паперами у роботі з клієнтами та контрагентами компанії в електронній та паперовій формах.

Слід враховувати, що торговці здійснюють внутрішній облік проведених операцій з цінними паперами окремо від бухгалтерського обліку діяльності компанії, але в доповнення до такого обліку. Це пояснюється специфікою діяльності та необхідністю більш точного та послідовного відображення операцій з цінними паперами (табл. 4.2).

Рис.

4.1. Звітність торговців цінними паперами

Організаційна структура бек-офісу формується в залежності від характеру та масштабу діяльності компанії, кількості персоналу та обсягів операцій, які торговець виконує з власними активами та активами своїх клієнтів. Великі компанії, як правило мають бек-офіс, що є відокремленим структурним підрозділом, який активно взаємодіє з іншими підрозділами компанії на всіх етапах укладення та виконання договору та готує відповідні документи (рис. 4.1).

Основним інструментом організації діяльності бек-офісу є документи внутрішнього обліку операцій з цінними паперами, вимоги до яких визначені Правилами здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами.

Ведення внутрішнього обліку забезпечується системою внутрішнього обліку, до складу якої входять:

ü журнал обліку реєстрації договорів (разових замовлень);

ü реєстр внутрішнього обліку за договорами (разовими замовленнями).

Торговець веде внутрішній облік у паперовій та/або електронній формі з урахуванням вимог законодавства щодо електронного документообігу. Торговець самостійно визначає організацію ведення журналу згідно з вимогами Правил та внутрішніх положень торговця.

При здійсненні діяльності із залученням філій (інших відокремлених підрозділів) торговець забезпечує ведення внутрішнього обліку в частині діяльності філій як складової частини внутрішнього обліку торговця.

Записи у системі внутрішнього обліку вносяться на підставі документів внутрішнього обліку та інших первинних документів, що стосуються професійної діяльності торговця.

Документи внутрішнього обліку повинні бути складені та засвідчені у відповідності до вимог законодавства. До документів внутрішнього обліку належать договори, разові замовлення та інші документи, які торговець може віднести до переліку документів внутрішнього обліку.

Документи внутрішнього обліку повинні зберігатись торговцем протягом строку, встановленого законодавством.

Журнал обліку договорів ведеться в хронологічному порядку.

До журналу вноситься інформація про всі укладені торговцем договори (разові замовлення), що стосуються професійної діяльності на фондовому ринку.

Журнал містить інформацію щодо:

І. Договорів:

1) реквізити ідентифікації договору;

2) реквізити сторін договору;

3) предмет договору з визначенням виду послуг, які надає торговець, реквізити ідентифікації цінного папера:

ü вид цінного папера;

ü найменування емітента цінного папера;

ü номінальна вартість цінного папера ‑ у національній чи іноземній валюті;

ü форма випуску та існування цінного папера;

ü міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, якщо інше не встановлено законодавством;

4) для емітента резидента ‑ його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для емітента нерезидента ‑ номер реєстрації;

5) термін дії договору;

6) дата виконання (розірвання) договору);

ІІ. Разових замовлень:

1) реквізити ідентифікації разового замовлення (номер та дата разового замовлення, термін дії замовлення);

2) реквізити ідентифікації договору на брокерське обслуговування, на виконання якого укладено разове замовлення (номер та дата договору);

3) предмет разового замовлення з визначенням виду послуг, які надає торговець;

4) реквізити ідентифікації цінного папера;

5) дата виконання (невиконання) разового замовлення).

Відображення договорів (разових замовлень) в журналі здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання таких документів.

Реєстр внутрішнього обліку (реєстр обліку операцій). Облік у реєстрі здійснюється за 3 (трьома) складовими:

1) облік грошових коштів;

2) облік цінних паперів;

3) облік зобов’язань щодо цих коштів та цінних паперів.

Реєстр внутрішнього обліку повинен забезпечувати облік грошових коштів, цінних паперів та зобов’язань щодо торговця та кожного клієнта (контрагента) окремо у розрізі укладених та виконаних (не виконаних) договорів.

Облік грошових коштів здійснюється для відображення всіх операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів торговця та його клієнтів, і визначення залишків грошових коштів за місцями їх обліку (зберігання).

Облік в реєстрі ведеться в грошовому виразі.

Торговець окремо здійснює облік грошових коштів клієнтів, які передані торговцю для здійснення операцій з цінними паперами, грошових коштів клієнтів, відповідно до укладених договорів, а також власних грошових коштів.

Облік цінних паперів призначений для відображення всіх операцій, пов’язаних з рухом цінних паперів торговця та його клієнтів, і визначення залишків цінних паперів за місцями їх обліку (зберігання). Облік цінних паперів ведеться у кількісному виразі (у штуках).

У реєстрі внутрішнього обліку торговець відокремлено здійснює облік цінних паперів клієнтів, які передані торговцю для здійснення операцій з цінними паперами, цінних паперів клієнтів, відповідно до укладених договорів, та цінних паперів, що належать безпосередньо торговцю.

Облік зобов’язань призначений для відображення всіх операцій, які пов’язані з виникненням, зміною та припиненням взаємних зобов’язань торговця та його клієнтів (контрагентів). Облік може здійснюватись як у грошовому, так і у кількісному виразі в залежності від предмета та характеру зобов’язань окремо від зобов’язань торговця.

Торговець здійснює облік зобов’язань:

ü клієнтів (контрагентів) торговця щодо оплати і поставки цінних паперів, оплати послуг торговця, оплати витрат відповідно до укладених договорів;

ü торговця щодо оплати і поставки цінних паперів, інших розрахунків з клієнтами (контрагентами) відповідно до укладених договорів.

Кожна операція за договорами (разовими замовленнями) вноситься у реєстр внутрішнього обліку із зазначенням:

1) реквізитів ідентифікації клієнта (контрагента);

2) виду операції;

3) вхідного залишку в реєстрі обліку;

4) суми операції, яка призводить до збільшення залишку в реєстрі обліку, або суми операції, яка призводить до зменшення залишку в реєстрі обліку;

5) вихідного залишку в реєстрі обліку.

Торговець зобов’язаний проводити періодичну звірку даних реєстру щодо фактичної наявності грошових коштів і цінних паперів на рахунках клієнтів (контрагентів) та власних рахунках торговця.

При проведенні звірки звіряються дані, що містяться в реєстрі, про залишки грошових коштів з даними бухгалтерського обліку грошових коштів.

Звірка наявності грошових коштів проводиться торговцем не рідше одного разу на місяць. При проведенні звірки звіряються дані, що містяться в реєстрі, про залишки цінних паперів з виписками з рахунків у цінних паперах (особових рахунків) та даними бухгалтерського аналітичного обліку цінних паперів.

Звірка наявності цінних паперів проводиться торговцем:

ü щоквартально щодо цінних паперів, залишок яких змінювався протягом кварталу, а також для цінних паперів, що знаходяться в управлінні торговця;

ü щорічно щодо всіх цінних паперів, для яких на кінець року зафіксовано ненульові залишки цінних паперів в реєстрі або рахунках бухгалтерського обліку.

За підсумками проведення кожної звірки торговець складає акт проведення звірки із зазначенням розходжень, виявлених у ході проведення звірки.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 4.4 Облік та звітність торговців цінними паперами:

 1. Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 2. 6.1 Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 3. 6.3 Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків)
 4. РОЗДІЛ 4 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 5. РОЗДІЛ 6 ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 6. 4.5 Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами
 7. 4.2 Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами
 8. В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР.. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ., 2010
 9. 4.3 Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами
 10. 4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами
 11. 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 12. 3.5. Професійні учасники фондового ринку, які забезпечують облік прав власності на цінні папери
 13. 4.1.4 Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії
 14. 6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку
 15. 6.2.3 Організація процесу торгівлі цінними паперами
 16. 6.4 Особливості оподаткування операцій з цінними паперами
 17. РОЗДІЛ 3 ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ