<<
>>

4.3 Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами

Професійна діяльність на фондовому ринку пов’язана з певними ризиками для інвесторів. Заходом зменшення ризиків по операціях з цінними паперами, збільшення гарантій для клієнтів професійних учасників фондового ринку в частині виконання взятих на себе зобов’язань є встановлення обов’язкових нормативів достатності власних коштів та інших показників та вимог, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами.

Установлення таких показників є одним із повноважень ДКЦПФР, яке реалізовано шляхом прийняття Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, затверджене Рішення ДКЦПФР від 27.12.2007 № 2381 (далі – Положення).

Дія цього Положення поширюється на всіх торговців цінними паперами (крім банків), які здійснюють брокерську, дилерську діяльність, андерайтинг та управління цінними паперами. Відповідно до Положення, торговці цінними паперами зобов’язані розраховувати показники ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку.

Установлений показник ліквідності в залежності від виду діяльності не може перевищувати:

10 – якщо розраховується торговцем цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність, як співвідношення загальної суми договорів, укладених з іншими торговцями цінними паперами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру його статутного капіталу;

15 – якщо розраховується торговцем цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність, як співвідношення загальної суми договорів, укладених з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру його статутного капіталу;

20 – якщо розраховується торговцем цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність, як співвідношення загальної суми договорів, укладених з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру його статутного капіталу;

20 – якщо розраховується торговцем цінними паперами, що здійснює андерайтинг, як співвідношення загальної суми договорів, укладених з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру його статутного капіталу;

30 – якщо розраховується торговцем цінними паперами, що здійснює брокерську та дилерську діяльність, як співвідношення загальної суми договорів, укладених з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру його статутного капіталу;

35 – якщо розраховується торговцем цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність, дилерську діяльність та андерайтинг, як співвідношення загальної суми договорів, укладених з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру його статутного капіталу.

При розрахунку зазначених показників ліквідності:

ü враховується – сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, які не виконані на день проведення розрахунку, та сума договорів, які були укладені в день розрахунку;

ü не враховується – сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, які були виконані на день проведення розрахунку; сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, підписання та виконання яких здійснювалось в один день.

Обов’язковими для дотримання торговцями цінними паперами є показники:

1) капіталу:

o мінімального розміру власних коштів;

o адекватності власних коштів;

o адекватності основного капіталу;

2) інвестування:

o інвестування в цінні папери окремо за кожною юридичною особою;

o загальної суми інвестування.

Базою для розрахунку показника адекватності основного капіталу є основний капітал торговця, інших перелічених показників – власні кошти торговця.

Розрахунок показників капіталу та інвестування торговців цінними паперами здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У Положенні наведено орієнтовний перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються при проведенні розрахунків показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку.

Мінімальний розмір власних коштів торговця цінними паперами має становити не менше, ніж розмір його статутного капіталу.

Показник адекватності власних коштів ‑ здатність торговця цінними паперами своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Значення цього показника визначається як співвідношення власних коштів торговця цінними паперами до сумарних активів, зважених за ступенем ризику та зменшених на суму забезпечення за цінними паперами, на суму забезпечення за безумовними зобов’язаннями або грошового покриття у вигляді застави або гарантії третіх осіб.

Нормативне значення показника адекватності власних коштів торговців цінними паперами має бути не меншим ніж 10 (десять) відсотків.

Показник адекватності основного капіталу ‑ спроможність торговця цінними паперами захистити своїх клієнтів і контрагентів від непередбачуваних збитків, яких може зазнати торговець у процесі своєї діяльності на фондовому ринку залежно від розміру різноманітних ризиків. Цей показник розраховується як співвідношення основного капіталу до загальних активів торговця цінними паперами. Нормативне значення показника адекватності основного капіталу має бути не меншим, ніж 4 (чотири) відсотки.

Вимоги до розрахунку показників інвестування:

ü до розрахунків показників інвестування включаються балансова вартість акцій та інших цінних паперів, придбаних торговцем цінних паперів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами;

ü для розрахунку показників інвестування використовуються суми договорів купівлі-продажу цінних паперів, які на момент розрахунку показників інвестування вважаються виконаними та які виконані протягом одного звітного дня.

Показник інвестування в цінні папери окремо за кожною юридичною особою визначається як співвідношення розміру активів (грошових коштів та/або цінних паперів), які інвестуються на придбання цінних паперів окремо за кожною юридичною особою, до власних коштів торговця цінними паперами.

Нормативне значення показника інвестування в цінні папери окремо за кожною юридичною особою не має перевищувати 15 (п’ятнадцяти) відсотків.

Показник загальної суми інвестування визначається як співвідношення суми активів (грошових коштів та/або цінних паперів), що інвестуються на придбання цінних паперів юридичних осіб, до власних коштів торговця цінними паперами. Нормативне значення показника загальної суми інвестування не має перевищувати 90 (дев’яносто) відсотків.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 4.3 Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами:

 1. 6.2.3 Організація процесу торгівлі цінними паперами
 2. 4.2 Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами
 3. 4.1.4 Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії
 4. РОЗДІЛ 4 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 5. РОЗДІЛ 6 ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
 6. Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 7. 6.1 Облік прав власності на цінні папери, порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 8. 4.5 Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами
 9. В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР.. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ., 2010
 10. 4.4 Облік та звітність торговців цінними паперами
 11. 4.1.5 Сертифікація осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами
 12. 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 13. 6.2 Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку
 14. 6.3 Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків)
 15. 6.4 Особливості оподаткування операцій з цінними паперами
 16. РОЗДІЛ 3 ТОРГОВЦІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ
 17. Свобода торгівлі і протекціонізм
 18. § 3. Договори в сфері кооперативної торгівлі, побутового, комунального обслуговування і громадського харчування в кооперації
 19. 4.1.3 Ліцензійні умови провадження діяльності
 20. § 1. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю