<<
>>

Поняття та класифікація цінних паперів

O

O Основні види цінних паперів

O Державні цінні папери та облігації місцевих позик

O Товаророзпорядчі цінні папери

O Іпотечні цінні папери

O Похідні цінні папери (деривативи)

O Депозитарні розписки

У результаті вивчення розділу «Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку» студенти отримують такі ЗНАННЯ:

ü поняття цінних паперів;

ü основні види цінних паперів;

ü особливості обігу іпотечних цінних паперів в Україні;

ü специфіка деривативів;

ü сутність депозитарних розписок;

а також УМІННЯ:

ü визначати вид цінного паперу за класифікаційними ознаками;

ü обирати цінні папери для фінансування у залежності від специфіки проекту;

ü управляти ризиками при інвестуванні в іпотечні цінні папери.

Цінні папери. Емісійні цінні папери. Форма існування цінних паперів. Форма випуску цінних паперів. Групи цінних паперів. Індосамент.

Акція. Прості акції. Привілейовані акції. Облігації. Корпоративні облігації.

Облігації підприємств. Відсоткові облігації. Цільові облігації. Дисконтні облігації. Інвестиційний сертифікат. Ощадний сертифікат. Депозитний сертифікат. Вексель.

Державні цінні папери. Державні облігації. Облігації внутрішніх державних позик України. Цільові облігації внутрішніх державних позик. Облігації зовнішніх державних позик України. Казначейські зобов’язання України. Облігації місцевих позик.

Товаророзпорядчі цінні папери. Складські свідоцтва. Просте складське свідоцтво. Подвійне складське свідоцтво. Товарний склад. Сертифікований товарний склад. Заставне свідоцтво. Варант. Реєстр складських свідоцтв.

Іпотечні цінні папери. Заставні. Іпотечний договір. Основне зобов’язання. Рефінансування. Іпотечні облігації. Іпотечне покриття. Іпотечний актив. Іпотечний кредитор. Звичайні іпотечні облігації. Коефіцієнт іпотечного покриття. Структуровані іпотечні облігації. Спеціалізована іпотечна установа. Іпотечний сертифікат. Консолідований іпотечний борг. Іпотечний борг. Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю. Іпотечні сертифікати участі. Керуючий іпотекою. Реєстр забезпечення іпотечних сертифікатів.

Похідні цінні папери. Дериватив. Своп. Форвардний контракт. Ф’ючерс. Опціон. Опціон на купівлю. Опціон «колл». Опціон на продаж. Опціон «пут». Опціонний сертифікат.

Депозитарна розписка. Глобальна депозитарна розписка. Національна депозитарна розписка. Неспонсорована депозитарна розписка. Спонсорована депозитарна розписка. Депозитарні розписки первинного ринку. Депозитарні розписки вторинного ринку. Депозитарна програма. Депозитарні розписки першого рівня. Депозитарні розписки другого рівня. Депозитарні розписки третього рівня. Депозитарні розписки приватного розміщення.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме Поняття та класифікація цінних паперів:

 1. 2.1 Поняття та класифікація цінних паперів
 2. Стаття 21. Емісія цінних паперів
 3. Стаття 23. Оплата цінних паперів
 4. 6.1.2 Облік цінних паперів та їх власників у Національній депозитарній системі
 5. § 3. Організація ведення реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства
 6. 2.2 Основні види цінних паперів
 7. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”
 8. 7.4 Оцінювання вартості цінних паперів
 9. 6.1.3 Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів
 10. Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств
 11. РОЗДІЛ 7 ФІНАНСОВІ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 12. Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів
 13. РОЗДІЛ 5 Контрольно-ревізійна діяльність та ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ