<<
>>

5.1 Види порушень та шляхи їх виявлення

Законами України та нормативними документами, що розроблені на їх виконання, для окремих видів учасників ринку (емітентів, професійних учасників та саморегулівних організацій) встановлено певні вимоги, обмеження та обов’язки, яких вони мають дотримуватись у процесі своєї діяльності.

Наприклад, для емітентів ‑ це вимоги щодо розкриття інформації при здійсненні емісії цінних паперів, надання інформації на запит інвесторів та у інших випадках, передбачених законодавством.

Для професійних учасників вимоги та обмеження, яких вони мають дотримуватись при здійсненні діяльності, встановлені положеннями про здійснення ними професійної діяльності та відповідними ліцензійними умовами.

Для торговців цінними паперами загальні вимоги та обмеження встановлені:

1) Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

2) Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку ‑ діяльності з торгівлі цінними паперами;

3) Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами;

4) Положенням про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку;

5) Положенням про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами.

Серед порушень, які можуть допускати у своїй діяльності торговці цінними паперами, можна виділити декілька груп:

1) порушення, які можна виправити: наприклад, зменшення розміру власного капіталу, невідповідність показників, встановлених нормативними документами щодо їх діяльності, тощо;

2) порушення, які не можна виправити: наприклад, неподання інформації, яка передбачена нормативними документами щодо моніторингу здійснення торговцем цінними паперами професійної діяльності (звітності) та фінансового моніторингу;

3) порушення, що призводять до серйозних наслідків для інвесторів та інших учасників ринку: наприклад, маніпулювання цінами, незаконне використання інсайдерської інформації.

Шляхами виявлення порушень виступають:

1) поточний аналіз ліцензійних та реєстраційних справ, який здійснюється відповідними структурними підрозділами ДКЦПФР;

2) аналіз щоквартальних (регулярних) даних та нерегулярних даних (інформація про виконані угоди, інформація, що подається на фондові біржі та в СРО) та їх співставлення;

3) проведення планових та позапланових перевірок.

Порядок проведення перевірок та оформлення їх результатів визначається спеціальним нормативним документом, а саме ‑ Порядком контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери, який затверджено Рішенням ДКЦПФР від 17.03.2009 № 285.

Підставою для проведення планової перевірки є включення професійного учасника фондового ринку (ліцензіата) до плану-графіка проведення перевірок учасників фондового ринку на відповідний квартал.

Планова перевірка проводиться не частіше одного разу на календарний рік та охоплює весь перелік питань за видом професійної діяльності ліцензіата на фондовому ринку, якщо у плані-графіку не зазначене інше.

Про проведення планової перевірки ліцензіат повинен бути попередньо письмово повідомлений не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до початку її проведення.

Позапланова перевірка передбачає незаплановану перевірку відповідності вимогам законодавства про цінні папери діяльності ліцензіата протягом періоду, який підлягає перевірці, за окремими питаннями.

Позапланові перевірки можуть проводитися за наявності таких підстав:

1) письмова скарга на порушення ліцензіатом вимог законодавства про цінні папери;

2) на вимогу правоохоронних органів та інших державних органів;

3) подання заяви про анулювання ліцензії;

4) у разі виявлення порушення вимог законодавства про цінні папери під час його поточної діяльності;

5) виявлення нових документів (обставин), що не були відомі під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами планової перевірки.

Для проведення перевірки утворюється робоча група (мінімальний склад – 2 (дві) особи) та призначається її керівник.

До складу робочої групи не може бути включена особа, яка:

ü особисто є власником цінних паперів (паїв, часток) ліцензіата, що перевіряється;

ü перебуває в родинних стосунках з працівником ліцензіата, що перевіряється.

Доручення на перевірку видається на строк, не більше ніж 30 (тридцять) робочих днів, який у виняткових випадках може бути продовжено не більше ніж на 10 (десять) робочих днів.

Керівник та члени робочої групи при проведенні перевірки мають право:

1) безперешкодно входити до приміщень ліцензіата за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

2) вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;

3) залучати за погодженням з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та об’єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих рад (за їх згодою) для проведення перевірок;

4) вилучати на строк до 3 (трьох) робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства про цінні папери;

5) вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб ліцензіата надання письмових пояснень;

6) у разі виявлення порушень вимог законодавства про цінні папери виносити постанови про порушення справи про правопорушення на фондовому ринку, складати акти (протоколи) про правопорушення на фондовому ринку;

7) у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров’ю або майну робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки;

8) у разі недопущення до проведення перевірки, застосування щодо робочої групи насильства звернутися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;

9) узгоджувати із ліцензіатом організаційні питання щодо проведення перевірки.

За результатами перевірки складається у 2 (двох) примірниках акт, який підписують керівник, члени робочої групи не пізніше дати закінчення терміну дії доручення на проведення перевірки, другий примірник якого вручається керівнику ліцензіата.

До першого примірника акта перевірки обов’язково додаються копії документів, які підтверджують виявлені під час перевірки порушення.

У разі усунення ліцензіатом під час проведення перевірки виявлених порушень та недоліків у діяльності ліцензіата про це робляться відповідні записи в акті перевірки.

Зауваження до акта перевірки можуть надаватися ліцензіатом протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання другого примірника акта перевірки. Ці зауваження є невід’ємною частиною акта перевірки.

<< | >>
Источник: В. П. ЛІСОВИЙ, К. Г. ОТЧЕНАШ, В. В. ТОКАР. ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 2010

Еще по теме 5.1 Види порушень та шляхи їх виявлення:

 1. Види порушень та шляхи їх виявлення
 2. 5.2 Документування виявлених порушень та розгляд справ про правопорушення уповноваженими особами
 3. § 5. Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук.
 4. §4. Виявлення та огляд вогнепальної зброї і слідів пострілу
 5. §2. Способи і методи виявлення, фіксації і вилучення запахових слідів
 6. 9.4. Шляхи психологічної допомоги
 7. §3. Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів та їх процесуальне оформлення
 8. § 4. Правовий нігілізм: джерела і шляхи подолання
 9. § 2. Типові порушення прав акціонерів
 10. ~І § 4. Шляхи формування соціальної, правової держави в Україні
 11. §1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
 12. Шляхи вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в Україні
 13. § 3. Соціальні суперечності економіки України та шляхи їх розв’язання
 14. 6.4.5 Відповідальність за порушення податкового законодавства