<<
>>

Правоохоронні органи США

Правоохоронні органи США займають важливе місце в системі органів державної виконавчої влади федерації та окремих штатів.

Особливістю формування системи правоохоронних органів є її децентралізація і, як її наслідок, відсутність єдиної вертикальної структури на території всієї країни у цілого ряду таких органів. Такий факт, перш за все, спричинений тим, що США є федеративною країною, в якій існує два рівня юрисдикції: юрисдикція федерації та юрисдикція штатів. Однак відсутність у США єдиної системи правоохоронних органів відрізняє її від цілого ряду інших федеративних країн, де діяльність правоохоронних органів входить до виключноїкомпетенції федерації.

Ще однією характерною ознакою є відсутність у США федеральної поліції, як структурного підрозділу департаменту внутрішніх справ, чи як окремої структурної одиниці. Поліцейські функції в сфері федеральної юрисдикції виконуються рядом інших спеціальних органів, які діють в рамках департаменту юстиції.

Найбільш важливою ланкою правоохоронної системи є атторнейська служба, яка складається з декількох незалежних одна від одної атторнейських систем: федеральної, штатів, місцевої тощо. Органи атторнейської службинаділені повноваженнями порушення кримінальних справ, розслідування порушень законів, підтримання державного обвинувачення тощо.

Характерною ознакою атторнейської служби в США є той факт, що вона не здійснює функцій загального нагляду за додержанням законності та не складає єдиної структурно підпорядкованої системи органів. На кожному з рівней юрисдикції діє власна служба, яка здійснює вищезгадані повноваження.

Федеральна атторнейська служба очолюється генеральним атторнеєм, призначається президентом за згодою з сенатом та одночасно є главою департаменту юстиції США. Посада генерального атторнея в країні вважається політичною, оскільки окрім функцій глави системи федеральних правоохоронних органів, які здійснюють розшукові, слідчі, розвідувальні, прокурорські та інші функції, він також виступає юрисконсультом

федерального уряду та радником президента з правових питань.

Атторнейська служба має власну систему місцевих органів, які розташовані при федеральних окружних і апеляційних судах. До місцевих органів федеральної атторнейськоїслужби належать атторнеї судових округів та федеральні маршали. Місцеві атторнеї виконують прокурорські функції на території округа, а маршали діють у якості виконавців рішень та розпоряджень федерального суду. Окрім цього, вони керують спеціальними поліцейськими формуваннями, які використовуються для підтримання порядку у надзвичайних випадках.

Серед правоохоронних органів особливе місце займає Федеральне бюро розслідувань, яке діє в системі департаменту юстиції США. ФБР очолюється директором, який призначається президентом за згодою з сенатом. У організаційному відношенні служба має свої підрозділи по всіх великих містах країни. Формальним завданням ФБР є ведення слідства по злочинам, передбаченим федеральним законодавством. Однак в полі його діяльності на практиці є значно ширше коло справ, особливо тих, які набувають широкого резонансу і мають політичне забарвлення. Особливе значення ФБР серед інших правоохоронних та оборонних органів пояснюється також тим, що до його компетенції належить міжвідомча координація всієї діяльності по забезпеченню внутрішньої безпеки країни. Таким чином, ФБР є не тільки слідчим органом, але і спеціальним органом контррозвідки.

У складі департаменту юстиції США та департаменту безпеки США також діє ряд інших правоохоронних органів, основним завданням яких є забезпечення законності у різних галузях суспільного життя. Серед таких органів слід відзначити Службу імміграції і натуралізації, Адміністрацію по застосуванню закону про боротьбу з наркоманією тощо.

Діяльність ФБР та інших правоохоронних органів департаменту юстиції США тісно пов’язана з діяльністю спеціальних

розвідувальних органів США, які входять до складу розвідувального співтовариства США. Основна ланка цього співтовариства - Центральне розвідувальне управління, яке було створено в 1947 році. ЦРУ очолюється директором, що призначається президентом за згодою сенату. Метою діяльності ЦРУ є обов’язок захищати національну безпеку держави. Закон, за яким було створено ЦРУ, не передбачав надання цьому органу поліцейських функцій і підкреслював, що його діяльність має носити зовнішній характер. Тим не менше, окрім проведення розвідувальної роботи та операцій за межами США, ЦРУ нерідко ініціювало і здійснювало цілий ряд програм у середині країни, діючи при цьому таємно і нерідко поза рамками правового поля держави.

Не дивлячись на достатньо широку сферу повноважень та відносну „закритість” федеральних правоохоронних органів, діяльність кожного з них контролюється незалежними генеральними інспекторами, які зобов’язані декілька разів на рік доповідати конгресу про законність діяльності підконтрольних їм служб, про порушення роботи, використання бюджетних коштів, основні програми та окремі операції.

<< | >>
Источник: Панов A.B.. Державне право зарубіжних країн. 2011. 2011

Еще по теме Правоохоронні органи США:

 1. § 7. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи
 2. Тема 2. ТИХООКЕАНСКАЯ ПОЛИТИКА США В ХХI ВЕКЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ Л.Н. Гарусова[39] 1. Интересы и основные направления внешней политики США в АТР. 2. Фактор Китая и России в современной тихоокеанской стратегии США.
 3. В США существуют несколько взглядов на ответственность должностных лиц органов управления за нарушения их обязанностей доверенных лиц перед кредиторами корпорации
 4. Получение за границей неиммиграционной визы К-1 женихом или невестой гражданина США для поездки в США с целью вступления в брак
 5. Перемена статуса родственником гражданина или постоянного жителя США на территории США
 6. Образование США. Конституция США 1787 г.
 7. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА МЕЖДУ СЕВЕРОМ И ЮГОМ В США (1861-1865 гг.). РЕЖИМ РЕКОНСТРУКЦИИ И «ВТОРОЙ ЦИКЛ» ПОПРАВОК К ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИИ США
 8. Интересы и основные направления внешней политики США в АТР. 2.2. Фактор Китая и России в современной тихоокеанской стратегии США. 2.1. Интересы и основные направления политики США в АТР
 9. M.M. Иванов. США: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИММИГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА (условия и процедуры приобретения стотуса постоянного жителя США). Москва “МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ” - 1998, 1998
 10. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов.
 11. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
 12. Тема 26. Основные принципы судебного контроля над администрацией в США 26.1. Принципы устройства судебной системы в США