<<

БІБЛІОГРАФІЯ

Абыкаев Н. Инвестиционный потенциал и экономический рост // Экономист. — 2000. — № 6.

Акімова I., Ак'юз Ї., Волосович В., Гаврилишин В., Гаврілєн-ков Є. Сприяння сталому економічному зростанню в Украї­ні.

— К.: Альфа-Принт, 2001. — 348 с

Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної ситеми України: 36. наук, статей / Міністер­ство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої освіти; Українська академія банківської справи НБУ. Харківська філія. — X.: Основа, 2001. — 331 с Алексашенко С. Иностранные банки в России: надежды и реальность // Вопросы экономики. — 1999. — № 7. Америка: сталий розвиток: Новий консенсус заради май­бутнього: Пер. з англ. / Президентська рада СІНА з пи­тань сталого розвитку. — 2-ге вид. — К.: Інтелсфера, 2001. — 186 с

304

Бібліографія

7. Андрієвський ІД., Коржнев М.М., Литвин Р.В., Міщенко B.C., Яковлев CO. Природно-ресурсний аспект розвитку України. Проект "Програма сприяння сталому розвитку в Украї­ні".

— К.: Видавничий дім "KM Academia", 2001. — 107 с.

8. Антидемпінгова політика Європейського Союзу: Практ. посіб. для українських виробників та експортерів / Анти­демпінгова служба Європейської комісії; Представництво України при ЄС. — К.: Катран груп, 2001. — 149 с

9. Бакаев Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2000. — 151 с

10. Балацкий Е.В. Прямые иностранные инвестиции и вну­тренняя инвестиционная активность // МЭ МО. — 1999. — № 11.

11. Батяева А. Масштабы неинвестирования в российской про­мышленности // Вопросы экономики. — 1999. — № 10.

12. Безуглий А. Про вилучення амортизаційних відрахувань підприємств // Економіка України. — 1999. — № 5.

13. Берзон Н. Формирование инвестиционного климата в эко­номике // Вопросы экономики.

— 2001. — № 7.

14. Бершеда СР., Сухорукое АЛ., Острый О.Г. Співробітництво України і Російської Федерації в інвестиційній сфері та економічна безпека України: Моногр. / Рада нац. безпе­ки і оборони України; Нац. ін-т укр.-рос. відносин; За ред. АЛ. Сухорукова. — К.: НІУРВ, 1999. — 115 с.

15. Біла С Структурна політика в системі державного регу­лювання трансформаційної економіки // Українська ака­демія держ. управління при Президентові України. — К.: Видавництво УАДУ, 2001. — 407 с

16. Блохина Т. Рынок институциональных инвестиций: состоя­ние и перспективы // Вопросы экономики. — 2000. — № 1.

17. Бондаренко О. Оптимізація інвестиційного забезпечення інновацій // Банківська справа. — 1999. — № 4.

18. Борман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестицион­ных проектов: Пер. с англ. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.

19. Бруньов В.В. Грошово-кредитна політика як фактор роз­витку економіки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 / Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2001. — 19 с

20. Булатов А. Капиталообразование в России // Вопросы экономики. — 2001. — № 3.

Бібліографія

305

21. Буркинський Б.В., Котлубай М.І. Амортизація як джерело інвестування у морський транспорт / НАН України; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. — О., 2001. — 122 с

22. Бурлака В.Г. Інвестиційні проблеми нафтопереробної про­мисловості України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.07.01 / НАН України; Інститут економіки. — К., 2001. — 20 с

23. Бурлака Г. Інвестиційне забезпечення економічного розвит­ку (рецензія на книгу) // Економіка України. — 1999. — № 11.

24. Буряк С.В. Активізація інвестиційної діяльності в пере­хідній економіці України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / КНЕУ. — К., 2001. — 20 с

25. Бухвальд Е., Виленский А. Кредитование малого предпри­нимательства // Вопросы экономики. — 2001. — № 4.

26. Васильєва Т.А. Багаторівнева система прийняття інвести­ційних рішень як основа управління науково-технічним прогресом: Автореф.

дис. ... канд. екон. наук: 08.02.02 / Українська академія банківської справи. — Суми, 2001.

27. Величко В., Величко А. Тенденції нагромадження капіталу і зростання інвестиційної активності // Економіка Украї­ни. — 1999 — № 1.

28. Вільні економічні зони: Навч. посіб. / І.Ю. Сіваченко, Н.О. Кухарська, М.А. Левицький. — К.: Дакор, 2002. — 480 с

29. Вінник О.М. Інвестиційне право: Навч. посіб.: Курс лек­цій. — К.: Атіка, 2000. — 263 с

30. Вовчак О.Д. Роль банків в економіці України // Фінанси України. — 1999. — № 10.

31. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-правовой комментарий) — М.: ИНФРА-М, 2001. — 220 с.

32. Волосович СВ. Заощадження населення та інвестиційний потенціал України // Фінанси України. — 1998. — № 8.

33. Вольский А. Инновационный фактор обеспечения устой­чивого экономического развития // Вопросы экономики. — 1999. — № 1.

34. Высокое В. Иностранный банк в регионе // Вопросы эко­номики. — 1999. — № 7.

35. Гаврилюк О.В. Іноземні інвестиції. — К.: Ін-т світової економіки і міжн. відносин НАН України, 1998. — 202 с

20 — 2-3143

306

Бібліографія

36. Гаврилюк О.В. Пряме іноземне інвестування у світогоспо-дарських процесах: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук. — К., 1999.

37. Галайда В. Критичний аналіз співвідношення між заоща­дженнями та інвестиціями // Економіка України. — 1999. — № 5.

38. Гарасюк О.А. Передумови та економічна доцільність фор­мування офшорних зон в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.10.01 / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. — К., 2001. — 19 с

39. Гаркавенко В.І. Забезпечення стабільності національної валюти в Україні / НАН України; Ін-т економіки. — К., 2001. — 62 с

40. Геєць В.М. Економічна ситуація в Україні і тенденції її розвитку в середньостроковому та короткостроковому від­ношеннях // Укр. інвест. журн. "WELCOME". — 1999. — № 6—7.

41. Герасименко В. Управление инвестициями: поиск новых ориентиров // Вопросы экономики.

— 2001. — № 4.

42. Герасимчук М. Джерела і структура капітальних вкла­день // Економіка України. — 1998. — № 12.

43. Глазьев С. Пути преодоления инвестиционного кризиса // Вопросы экономики. — 2000. — № 11.

44. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та прі­оритетні напрями їх реалізації. — К.: ВІРА-Р, 1999. — 319 с

45. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середо­вищі. — К., 1998.

46. Гуцал І.С Банківське кредитування суб'єктів ринку в транс­формаційній економіці України (питання теорії, методики, практики). — Л.: ВАТ "БІБЛЬОС", 2001. — 242 с

47. 2000—2001: від позитивних тенденцій в економіці — до сталого зростання: Матеріали дванадцятого засідання круг­лого столу "Безпека економічних трансформацій", 20 груд­ня 2000 р. / Я.А. Жаліло (наук. ред.). — К., 2001. — 60 с.

48. Дерябина М. Институционные аспекты постсоциалисти­ческого переходного периода // Вопросы экономики. — 2001. — № 2.

49. Джерела інвестицій та їх економічне регулювання / М. Ге­расимчук, І. Галиця, О. Задорожна та ін.; Відп. ред. М. Гера­симчук; Ін-т економіки НАН України. — К., 1999. — 157 с

Бібліографія

307

50. Домбровски М., Гурски У., Ярочиньски М. Инфляцион­ные последствия девальвационного кризиса в России и на Украине // Вопросы экономики. — 1999. — № 8.

51. Дорнбуш Рудігер, Фішер Стенли Макроекономіка: Пер. з англ. В. Мусієнко та В. Овсієнко. — К.: Основи, 1996.

52. Залучення міжнародних інвестицій в енергетику України: досвід розробки і впровадження перспективних проектів-Attraction of international investments into the economy of Ukraine: experience of international projects elaboration and implementation: Матеріали міжнар. конф., м. Київ, 4—5 груд­ня 2000 р. — К., 2001. — 200 с — Укр. та англ. мовами.

53. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи за­рубіжних країн: Курс лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К.: МАУП, 2001. — 228 с

54. Иванова М.Ю. Понятие инвестиционного климата и его влияние на эффективность инвестиционного воздействия партнеров / Российская акад.

гос. службы при Президен­те РФ. — М., 1996.

55. Іванух РА., Колобова Л.В., Ягодка А.Г. Інвестиційна полі­тика держави і розвиток науково-технічного прогресу // Фінанси України. — 1998. — № 4.

56. Інвестиційний клімат в Україні: фактори регіональних ризиків / Держ. ком. України з питань розвитку підпри­ємництва; Укр. ком. "Назустріч III тисячоліттю" та ін.; Наук. кер. О.О. Слюсаренко. — К., 1999. — 192 с

57. Інвестиційні процеси в промисловості України: Моногр. / В.Г. Федоренко, О.Ф. Іткін, Д.В. Степанов та ін.; За наук. ред. В.Г. Федоренко; Акад. екон. наук України, Ін-т транспорт, енергет. систем України "Нафтогазбудізоля-ція", Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — К.: Наук, світ, 2001.— 447 с

58. Инвестиционный климат в России. Доклад группы специ­алистов под общ. рук. Е. Ясина // Вопросы экономики. — 1999. — № 12.

59. Инвестиционный рейтинг российских регионов 1997— 1998 гг. // Эксперт. — 1998. — № 39.

60. Иностранные предприниматели в России / Ред. Т.Н. Не-шатаева. — М., 1998. — 216 с.

61. Іноземні інвестиції та національний капітал: парадигма взаємодії: 36. наук, праць / Я.А. Жаліло (ред.). — К.:

308

Бібліографія

Сатсанга, 2001. — Вип. 15. — 108 с — (Безпека економіч­них трансформацій).

62. Кабалина В., Кларк С. Инновации на постсоветских про­мышленных предприятиях // Вопросы экономики. — 2001. — № 7.

63. Кваснюк Б.Є. Монетарна політика в Україні та її вплив на економічну активність // Банківська справа. — 1996. — № 5.

64. Кисельова О.М. Активізація експортного потенціалу України на російському напрямку: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Дніпропетровський нац. ун-т. — Дн., 2001. — 17 с.

65. Клименко Н.А. Менеджмент експортного потенціалу галу­зей агропромислового комплексу України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.02 / Національний аграр­ний ун-т. — К., 2001. — 19 с

66. Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в сис­темі управління економікою: Автореф. дис. ...

канд. екон. наук: 08.02.03 / Національний ун-т "Львівська політех­ніка". — Л., 2001. — 192 с

67. Козаченко А.В. Инвестиционная поддержка инновацион­ной стратегии крупных производственно-финансовых сис­тем // Бизнес-информ. — 1998. — № 12.

68. Козаченко А.В. Предварительная оценка инвестиционных возможностей предприятия // Материалы междунар. науч. конф. "Управление инвестиционными проектами в экономике на современном этапе." — Челябинск: ЧГУ, 1997. — С. 91—93.

69. Козаченко А.В., Житный П.Е., Автономов СВ. Инвести­ционная поддержка инновационных решений в крупных производственных системах / Под ред. В.Н. Гончарова. — К.: Техника, 1998. — 127 с.

70. Козаченко А.В., Осыка А.П. Управление инвестициями: Учеб. пособие. — Луганск: ВУГУ, 1996. — 136 с.

71. Колодко Г. Глобализация и сближение уровней экономи­ческого развития: от спада к росту в странах с переходной экономикой // Вопросы экономики. — 2000. — № 10.

72. Коломейцев В.Е. Механізм залучення іноземних інвести­цій у структурну перебудову і розвиток промисловості України. — К.: Реформа, 1996. — 51 с

Бібліографія

309

73. Коломейцев В.Е. Альтернатива розрусі: Латиноамери­канський інвестиційний досвід подолання глобальної фінансово-економічної кризи. Перші успіхи України в за­лученні іноінвестицій. — К.: Молодь, 2000. — 407 с

74. Колосов О.Є. Іноземні інвестиції в економіку України ко­ристь чи небезпека? // Економіка України. — 1997. — № 8.

75. Колосов О.Є. Напрямки трансформації інвестиційної по­літики України в контексті сучасних тенденцій іноземного інвестування // Фінанси України. — 1998. — № 9.

76. Колосов А.Е. Некоторые аспекты государсвтенного управ­ления привлечением иностранных инвестиций в эконо­мику Украины // Экономика Украины.— 1998. — № 11.

77. Концепція інвестиційної політики України / І. Лукінов (керівник), М. Герасимчук, В. Коломойцев та ін.; НАН Украї­ни; Ін-т економіки. — К., 1997. — 84 с.

78. Коропецький І.С. Дещо про минуле, недавнє минуле та су­часне української економіки. — К.: Либідь, 1995.

79. Косарева Н., Пастухова Н., Рогожина Н. Развитие систе­мы долгосрочного ипотечного кредитования населения в России // Вопросы экономики. — 2001. — № 5.

80. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-пра­вовий аспект): Моногр. — Л.: Центр Європи, 1996. — 215 с.

81. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. — Л.: Центр Європи, 1999. — 240 с.

82. Красникова Е. Рыночная трансформация российской эко­номики как процесс первоначального накопления капита­ла // Вопросы экономики. — 2001. — № 2.

83. Крупка Я.Д. Прогресивні методи оцінки та обліку інвести­ційних ресурсів. — Тернопіль: Екон. думка, 2000. — 353 с

84. Кузьмин М.П. Формування стабілізаційної макроеконо-мічної політики в Україні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.05 / Укр. акад. держ. управлін­ня при Президентові України. — К., 2001. — 17 с.

85. Кулиш А.Б. Накопление в системе трансформационной экономики: теоретико-методологические аспекты. — Д.: УкрНТЭК, 2001. — 268 с.

86. Кульчицький М.І. Інвестиційне забезпечення розвитку ви­робничої сфери // Фінанси України. — 1998. — № 5.

87. Ландарь І. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну // Економіка України. — 1998. — № 12.

310

Бібліографія

88. Лапко О. Проблеми інноваційної діяльності (повідомлен­ня про наукову конференцію) // Економіка України. — 1999. — № 8.

89. Лебедев В.М. Формирование инвестиционного климата в России // Финансы. — 1995. — № 4.

90. Ложникова А.В. Инвестиционные механизмы в реальной экономике. — М.: Мз-пресс, 2001. — 176 с.

91. Лугинин А.В. Совершенствование денежно-кредитных и финансовых механизмов в связи с кругооборотом и обо­ротом капитала. — М.: ООО "МАКС-Пресс", 2001. — 21 с.

92. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвести­цій з урахуванням ризиків: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.02 / КНЕУ. — К., 2001. — 19 с

93. Лукінов І.І. Інвестиційна активність в економічному оновленні та зростанні // Економіка України. — 1997. — № 8.

94. Лукінов І.І. Інвестиційна політика в стабільному економіч­ному розвитку // Економіка України. — 1999. — № 10.

95. Луцкевич О., Остапенко С. Перешкоди для припливу іно­земних інвестицій в Україну: проблеми і рекомендації економічної стратегії // Економіст. — 2000. — № 3.

96. Лютий І.О. Проблеми монетарної політики в Україні // Фінанси України. — 1999. — № 2.

97. Лякин А.Н., Лапинскас А.А. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. — СПб.: Поиск, 2001. — 158 с.

98. Макроекономічне збалансування / За ред. А.А.Чухна. — К.: Либідь, 1996. — 198 с.

99. Малий І. Іноземні інвестиції: Зарубіжний досвід стимулю­вання; Шляхи залучення в економіку України / НДФІ при Міністерстві фінансів України. — К., 1999. — 44 с

100. Малъгинов Г. Участие государства в управлении корпо­ративными структурами в России // Вопросы экономи­ки. — 2000. — № 9.

101. Манакова Т.А. Финансовый рынок России и его инфра­структура. (Федеральный и региональный уровни иссле­дования) / Кемеровский гос. ун-т. — Кемерово: Кузбасс-вузиздат, 2001. — 159 с.

102. Марченко Г., Мачульская О. Исследование инвестицион­ного климата регионов России: проблемы и результаты // Вопросы экономики. — 1999. — № 9.

Бібліографія

311

103. Масенко О.П. Інвестування: будівельні інвестиції (мето­дологія та перспективи) / За ред. М.П. Педана. — К.: Поліграфкнига, 1996. — 143 с

104. Махмудов О.Г. Управління інвестиційними процесами в період виходу економіки з рецесії: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.02.03 / НАН України; Інститут економіч­ного прогнозування. — К., 2001.

105. Медведчук С.В. Фінансово-господарські відносини дер­жава — підприємництво (етапи становлення і перспек­тиви розвитку): Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.06.02 / НАН України; Інститут регіональних дослі­джень. — Л., 2001. — 37 с

106. Мельник О.О. Інвестиційний клімат в Україні // Фінанси України. — 1998. — № 8.

107. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабли­вості підприємств та організацій // Офіційний вісник України. — 1998. — № 3.

108. Митин Б.М. Ценные бумаги: налоги, учет, правовое ре­гулирование. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Совре­менная экономика и право, 2001. — 480 с.

109. Мітюков І.О., Шаповалова М.М. Проблеми взаємодії бю­джетної та монетарної політики в Україні // Фінанси України. — 1999. — № 10.

110. Михасюк І., Мельник А., Крупка М. Державне регулюван­ня економіки — К.: Атіка, 2000.

111. Мозговий О.М. Стан та перспективи розвитку фондового ринку в Україні // Укр. інвест. журн. "WELCOME". — 1999. — № 6—7.

112. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч.-метод, посіб. для самост. вивчення дисципліни (спец. "Менеджмент" і "Міжнародна економіка") — К.: КНЕУ, 2001. — 96 с

113. Морозов B.C. Регулювання прямих іноземних інвестицій в Європейському Союзі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Київський нац. ун-т імені Т.Г. Шевченка. — К., 2001. — 21с.

114. Музиченко А.С. Державне регулювання інвестиційної ді­яльності / Науково-дослідний економічний ін-т Міністер­ства економіки України. — К.: Наук, світ, — 2001. — 345 с

115. Музиченко А.С. Інвестиційна сфера — пріоритет державної економічної політики України. — К.: Наук, світ, 2001. — 90 с

312

Бібліографія

116. Науменкова СВ. Проблемы сбалансированности денеж­ного рынка Украины. — К.: Наук, думка, 1997. — 55 с.

117. Національний інвестиційний потенціал як фундамент еко­номічного зростання в Україні: Матеріали тринадцятого засідання 7 лютого 2001 року / Круглий стіл "Безпека економічних трансформацій". — К., 2001. — 96 с.

118. Нгуен Тхай Донг. Іноземні інвестиції у В'єтнамі: особли­вості і перспективи // Економіка України. — 1999. — № 11.

119. Носова О.В. Иностранные инвестиции в транзитивной эко­номике Украины. — X.: Основа, 2001. — 232 с.

120. Нуреев Р. Теории развития: кейнсианские модели станов­ления рыночной экономики // Вопросы экономики. — 2000. — № 4.

121. Овсянникова Т., Празукин Д. Инвестиционный потенци­ал населения на региональном рынке жилья // Вопро­сы экономики. — 2001. — № 5.

122. Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навч. посіб. / КНЕУ. — К.: Атіка, 1999. — 173 с.

123. Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні: Довід, з прав, питань. — К.: Юрінком, 1997. — 412 с

124. Онищенко В А. Инвестиционная политика региона / HAH Украины; Институт экономико-правовых исследований. — Д.: ИЭПИ НАН Украины, 2001. — 259 с.

125. Орлов А.К. Инвестиционная привлекательность регионов России // Бизнес и политика. — 1997. — № 1. — С. 37.

126. Орлов П. Державна амортизаційна політика // Економі­ка України. — 1998. — № 8.

127. Орлов П., Орлов С Прискорена амортизація і прискорене спрацювання основних фондів // Економіка України. — 1999. — № 5.

128. Осауленко О.Г. Державна структурна політика та забезпе­чення стійкого економічного зростання. — К., 2001. — 91 с

129. Осауленко ОТ. Стійке економічне зростання: макроеконо-мічна політика та державне регулювання. — К., 2001. — 84 с

130. Осколъский В.В. Ринок цінних паперів України: погляд через призму діяльності Української фондової біржі. — К.: УФБ. — 2001. — 216 с

131. Осколъский В.В. Украинская фондовая биржа в десятилет­ней истории независимой Украины. — К.: УФБ, 2001. — 232 с.

Бібліографія

313

132. От утечки капитала к его привлечению (материалы "круг­лого стола") // Вопросы экономики. — 2000. — № 2.

133. Павловсъкий М.А. Стратегія розвитку суспільства: Украї-'на і світ (економіка, політологія, соціологія). — К.: Тех­ніка, 2001. — 312 с

134. Панасюк Б. Економічна політика в Україні наприкінці XX століття. — К.: Новий друк, 2002. — 707 с

135. Панасюк Б., Панасюк О. Інвестування за рахунок вну­трішніх резервів // Економіка України. — 1997. — № 3.

136. Пастернак М.М. Місцеві позики як інструмент фінансу­вання соціально-економічних програм органів місцевого самоврядування: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 / Акад. держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2001. — 16 с.

137. Паценко О.Ю. Конкурентоспроможність національної еко­номіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / НАН України; Інститут економічного прогнозування. — К., 2001. — 19 с.

138. Паценко О.Ю. Конкурентоспроможність національної еко­номіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування ди­наміки: Дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / НАН України; Інститут економічного прогнозування. — К., 2001. — 214 с

139. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998. — 389 с

140. Пересада А.А., Смірнова О.О., Онікієнко СВ., Ляхова О.О. Інвестування: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001.— 252 с

141. Петриченко О. Спільне підприємництво в Республіці Біло­русь: проблеми та перспективи // Економіст. — 1999. — № 9.

142. Петрушевич Е.Н. Генезис концепций государственного регулирования инвестиций // Весник Бел. гос. ун-та. — Минск, 2000. — № 1.

143. Петухова О.М. Ефективність інвестицій підприємств пивобезалкогольної промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Інститут аграрної економі­ки УААН. — К., 2001. — 20 с

144. Підліснюк В.Б. Іноземні інвестиції в системі макроеко-номічних пріоритетів України: Автореф. дис. ... канд.

314

Бібліографія

екон. наук: 08.05.01 / НАН України; Ін-т світової еко­номіки і міжнар. відносин. — К., 2001.— 19 с

145. Пілецька С.Т. Організаційно-методичне забезпечення ви­користання лізингової форми інвестування на промисло­вих підприємствах: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / НАН України; Ін-т економіки промисловості. — Д., 2001. — 20 с.

146. Попова Г.Ю. Стратегія зниження ризиків інвестиційної діяльності: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.02.03 / НАН України; Інститут економіки промисловості. — Д., 2001. — 36 с.

147. Пошійко Ю.А. Кредитування підприємств України в пе­рехідний період: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. — 19 с

148. Правове регулювання іноземних інвестицій: Підруч. / В.М. Коссак (кер. авт. кол.), В.Н. Денисов, Н.С. Кузнецова та ін.; За ред. В.М. Коссака; Укр. правн. фундація. — К.: Укр. центр правн. студій, 1999. — 174 с

149. Приватизація і інвестиційна привабливість в машинобу­дівному та гірничо-металургійному комплексах України / О.Д. Рябченко, О.В. Савченко, Г.Г. Тарасенко та ін. — X.: Основа, 1999. — 77 с

150. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти / Київ. нац. екон. ун-т. — К.: КНЕУ, 2001. — 264 с

151. Проблеми сталого розвитку України = Problems of su­stainable development of Ukraine: 36. наук. доп. / HAH України; Наукова рада НАН України з проблем навко­лишнього середовища і сталого розвитку. — 3-тє вид., пе-рероб. і доп. — К.: БМТ, 2001. — 424 с.

152. Просяних В.М. Інвестиційні ресурси: теоретичний та при­кладний аналіз — X.: Гриф, 2001. — 78 с.

153. Прушківська Е.В. Окремі аспекти інвестування струк­турної перебудови економіки регіонів // Фінанси Украї­ни. — 1999. — № 5.

154. Прушківська Е.В. Структурні зміни в економіці України та їх вплив на зайнятість населення: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Нац. гірнича акад. Украї­ни. — Д., 2001. — 18 с.

Бібліографія

315

155. Рибалкін В., Мамичева Л. Механізм і форми реалізації акціонерної власності // Економіка України. — 1999. — № 4.

156. Рисін В.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л., 2001. — 192 с

157. Розвиток фінансового сектору та економічне зростання / НАН України; Ін-т економіки; А.І. Даниленко (відп. ред.). — К., 2001. — 238 с.

158. Романюк С.А. Політика регіонального розвитку в Україні: сучасний стан і нові можливості: Регіональні досліджен­ня / Укр. акад. держ. управління при Президентові Украї­ни; Центр досліджень адміністративної реформи. — К.: Вид-во УАДУ, 2001. — 112 с

159. Рубцова М.Ю. Національні особливості формування інве­стиційного клімату для залучення іноземного капіталу в економіку України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. — К., 1999.

160. Рудашевский В., Львов А., Фурщик М. Вернуть иностран­ного инвестора не только нужно, но и можно // Инвести­ции в России. — 1999. — № 1.

161. Рут Френклін Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ. — К.: Основи, 2000. — 744 с.

162. Сакс Д., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України) / Пер. з англ. і ред. О. Пивовар-ського. — К.: Основи, 1996.

163. Савченко В., Московецъ І. Інноваційні проекти в агропро­мисловому секторі // Економіка України. — 1999. — № 5.

164. Серегин В. Притоку инвестиций нужен регулятор // Ин­вестиции в России. — 1996. — № 1—2.

165. Смовж М. Заграница нам не поможет // Коммерсантъ-Сибирь. — 1999. — № 9.

166. Современный российский рынок ценных бумаг: Учеб. пособие / Хабаровская гос. академия экономики и пра­ва; Кафедра финансов; Т.П. Ихсанова (сост.). — Хаба­ровск: РИЦ ХГАЭП, 2001. — 80 с.

167. Соколова Я.Ю. Государственное регулирование инвести­ций в аспекте экономической и инвестиционной безо­пасности в РФ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоно­сова. — М.: МАКС-Пресс, 2001. — 18 с.

316

Бібліографія

168. Стирсъкий М.В. Макроекономічні умови здійснення інве­стиційної діяльності // Фінанси України. — 1999. — № 12.

169. Стороженко О.А. Основні моменти моделі монетарного управління. — X.: Основа, 1997. — 293 с

170. Стратегія економічного розвитку України: Наук, збірник / Відп. ред. О.П. Степанов. — К., 2001. — Вип. 7. — 632 с.

171. Стратегія структурної перебудови промисловості: Мо-ногр. / За ред. О.М. Алімова. — К., 2001. — 195 с

172. Сяткин В.Н. Рынок ценных бумаг: Курс лекций / Вла­димирский гос. ун-т. — Владимир, 2001. — 82 с.

173. Тихомиров И. Инвестиционный климат в России: регио­нальные риски. — М.: Издатцентр, 1997.

174. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: Навч. посіб. для ВНЗ / О.І. Рогач, О.І. Шнир-ков. — К., 2001. — 303 с

175. Трофимов Г. О режимах долговременного экономическо­го роста // Вопросы экономики. — 2000. — № 11.

176. Україна-2000. Рейтинг інвестиційної привабливості регіо­нів: Короткий звіт / Інститут реформ; В. Пинзеник (заг. ред.), В. Борщевський (уклад.). — К., 2001. — 50 с

177. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / Рада з вивч. продукт, сил України; Наук. ред. СІ. Дорогунцов. — К., 1998. — Т. 1. — 163 с; Т. 2. (Додатки). — 118 с

178. Україна: Фінансовий сектор та економіка. Нові стратегічні завдання / А. Роу, Ю. Власенко, І. Жиляєв, А. Оленчик, С. Пічі; Світовий банк; Міжнародний банк реконструкції і розвитку. — К., 2001. — 120 с

180. Філіпенко А.С., Сивашов Ю.Д. Економічні стратегеми Украї­ни: Дискусія інтелектуалів / За ред. В.П. Резнікова. — К.: Либідь, 1998. — 271 с

181. Фоломьев А., Ревазов В. Инвестиционный климат регио­нов России и пути его улучшения // Вопросы экономи­ки. — 1999. — № 9.

182. Фридман Л., Видясов М., Мелъянцев В. Государственные расходы и экономический рост // Междунар. экономика и междунар. отн. — 1999. — № 11.

183. Харрод Р.Ф. К теории экономической динамики: Новые выводы экономической теории и их применение в эко­номической политике: Пер. с англ. И.К. Дашковского, Л.П. Куракова. — М.: Гелиос АРВ, 1999.

Бібліографія

317

184. Хмелевський Є. Амортизаційна політика й оновлення про­мислово-виробничих основних фондів // Економіка Украї­ни. — 1999 — № 3.

185. Ходов Л. Приобретение недвижимости за границей как направление вывоза капитала // Вопросы экономики. — 2000. — № 2.

186. Хоменко В.О. Кредитні відносини як фактор інвестицій­ного процесу та розвитку виробництва в перехідній еко­номіці: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — X., 2001. — 18 с.

187. Хомяков В., Белінська В. Методика оцінки впливу амор­тизаційної політики на окупність капітальних вкладень // Економіка України. — 1999. — № 2.

188. Цой Г.А. Экономическая эффективность инвестиционных вложений: Конспект лекций по курсу "Экономическая эффективность инвестиционных вложений" для студ. спец. 06.08.01 / Саратовский гос. технический ун-т. — Сара­тов, 2001. — 32 с.

189. Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. — 514 с

190. Черняк В.К. Модель економіки: вибір України // Еконо­міка України. — 1995. — № 9.

191. Чмир О. Перспективи українських СЕЗ та регіональних економічних експериментів // Економіка України. — 1999. — № 7.

192. Чумаченко М. Напрямки інвестиційної політики в про­мисловості // Економіка України. — 1999. — № 11.

193. Шаповалов Є. А. Використання в Україні світового досві­ду похідних фінансових інструментів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / НАН України; Інститут світо­вої економіки і міжнародних відносин. — К., 2001. — 16 с.

194. Шеховцов А., Шестакова М., Громов А. Свободные эконо­мические зоны: мировой опыт и перспективы в России // Вопросы экономики. — 2000. — № 10.

195. Ширмер Я. Прямі зовнішні інвестиції та економічне зро­стання // Економіст. — 2000. — № 3.

196. Шкодіна І.В. Формування національної моделі фондового ринку в перехідній економіці інверсійного типу: Авто-

318

реф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — X., 2001. — 20 с.

197. Шніцер М. Порівняння економічних систем: Пер. з англ. — К.: Основи, 1997. — 519 с.

198. Шостак Л£. Регулирование экономического роста в усло­виях природно-ресурсных ограничений / Нац. акад. наук Украины; Совет по изучению производ. сил Украины; Под ред. Б.М. Данилишина. — К., 1998. — 331 с.

199. Шпилевой К.О. Управление инвестиционным процессом в условиях рыночных реформ: Учеб. пособие — О.: Опти­мум, 2001. — 301 с.

200. Юрченко О.Є. Вплив фінансово-кредитної системи на стан транзитивної економіки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразі­на. — X., 2001. — 17 с

201. Юрчишин BJB. Валютна політика країн з перехідною еко­номікою: Навч. посіб. до модуля "Міжнародна економі­ка і стабілізаційна політика" / Українська академія держ. управління при Президентові України. — К.: Вид-во УАДУ, 2001. — 26 с

202. Яковенко ЛІ. Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 39 с

203. Яковлева ЕЛ. Политика привлечения иностранных ин­вестиций в Россию: пора перемен? // Междунар. эконо­мика и междунар. отн. — 1999. — № 11.

204. Яценко АВ. Державне регулювання іноземної інвестицій­ної діяльності в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К, 2001. — 19 с

205.

206.

<< |
Источник: Борщ Л.М.. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи. 2002

Еще по теме БІБЛІОГРАФІЯ:

 1. БІБЛІОГРАФІЯ
 2. Павликов С. Н., Убанкин Е. И., Левашов Ю.А.. Общая теория связи. [Текст]: учеб. пособие для вузов – Владивосток: ВГУЭС,2016. – 288 с., 2016
 3. Уткина Светлана Александровна. Английский язык в профессиональной сфере Рабочая программа дисциплины Владивосток Издательство ВГУЭС 2016, 2016
 4. Лаптев С.А.. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. Рабочая программа учебной дисциплины Владивосток. Издательство ВГУЭС - 2016, 2016
 5. Уткина Светлана Александровна. Английский язык в профессиональной сфере Рабочая программа дисциплины Владивосток Издательство ВГУЭС 2016, 2016
 6. Иваненко Н.В.и др.. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ и защите ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. Владивосток 2016, 2016
 7. Астафурова И.С.. СТАТИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ. Учебно-практическое пособие. Владивосток 2016, 2016
 8. Т.А. Зайцева, Н.П. Милова, Т.А. Кравцова. Основы цветоведения. Учебное пособие. Владивосток, Издательство ВГУЭС - 2015, 2015
 9. Близкий Р.С., Бедрачук И.А., Лебединская Ю.С.. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ [Текст]: учебное пособие / Р.С. Близкий. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2015, 2015
 10. В.А. Андреев, А.Л. Чернышова, Э.В. Королева. Государственный и муниципальный аудит. Учебное пособие., 2015
 11. Кох Л.В., Кох Ю.В.. БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС,2006. - 280 с., 2006
 12. Е.В. Бочаров, И.В. Шульга. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Особенная часть): Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2016, 2016
 13. Полещук Т.А.. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС,2006. - 108 с., 2006
 14. Саначёв И.Д.. ВВЕДЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: конспект лекций. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС,2008. - 116 с., 2008
 15. Стреленко Т.Г.. Развитие туризма в Приморском крае: хрестоматия: в 3 ч. Ч. 1: Современное состояние туристской отрасли Приморского края / Т.Г. Стреленко; науч. ред. Г.А. Гомилевская. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС,2015. – 316 с., 2015
 16. Коротина О.А.. История психологии: учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС,2015. – 179с., 2015
 17. А.Ю. Мамычев и др.. Конституционное право. Изд-во «ЮСТИЦИЯ» Москва, 2015, 2015
 18. Неизвестный. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, 2015
 19. Н.Н. Алексеева [и др.]. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / Н.Н. Алексеева [и др.] ; под общ. ред. Н.Н. Алексеевой ; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. - Владивосток : РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии,2014. - 164 с., 2014