<<
>>

ТЕРМІНИ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Аваліст — особа, що ручається за повний або частковий та своєчасний платіж за векселем шляхом прийняття на себе вексельного зобов'язання за чужим вексельним боргом. Аваліст відповідає так само, як і особа, зобов'язання якої він забезпечив [16і].

Аваль — 1) надпис про забезпечення платежу за векселем; 2) забезпечення платежу за векселем [16].

Авалювання — прийняття будь-якою особою зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'я­заних за векселем осіб при неоплаті векселя платником у строк або у разі неможливості одержати платіж за вексе­лем у строк [16].

Авізуючий банк — банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої від­повідальності за його оплату [15].

Акредитив — договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акре-

1 У дужках наприкінці визначення — номер з переліку правових актів, поданих після словника окремим списком.

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

235

дитива) або від свого імені проти документів, які відповіда­ють умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) бан­ку здійснити цей платіж [15].

Активи Інституту спільного інвестування — сукупність май­на, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування [11].

Активи платника податків — кошти, матеріальні та немате­ріальні цінності, що належать юридичній або фізичній особі за правом власності або повного господарського ві­дання [9].

Активні рахунки у цінних паперах — рахунки у цінних па­перах, що відкриваються Депозитарною установою згідно з її регламентом та/або її внутрішнім положенням про де­позитарну діяльність та чинним законодавством з метою забезпечення депозитарного обліку депозитарних активів, зокрема, для відображення місця їх знаходження (зберіган­ня) та стану випуску цінних паперів [19].

Акцепт — 1) згода на оплату або гарантування оплати доку­ментів [15]; 2) засвідчена підписом трасата або іншої особи (посередника в акцепті) згода оплатити переказний вексель у тому вигляді, в якому він пред'явлений до платежу. Ак­цепт має бути безумовним. Він має бути надписаний на век­селі і може складатися лише з підпису трасата на лицьовому боці векселя. Акцепт трасата може бути обмежений части­ною вексельної суми. Якщо за час від акцепту до пред'яв­лення векселя до платежу в текст векселя були внесені змі­ни без згоди акцептанта, останній відповідає згідно з умова­ми наданого ним акцепту [16].

Акцептант — особа, яка бере на себе зобов'язання платежу за переказним векселем (трасат або посередник в акцепті). Акцептант відповідає згідно з умовами свого акцепту [16].

Акцептування (акцептація) — проставлення на векселі ак­цепту [16].

Акція — цінний папір без установленого строку обігу, що за­свідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного то­вариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власни­кові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а

236

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонер­ного товариства [6].

Алонж — додатковий аркуш паперу, що додається до векселя для проставлення надписів. Використовується у разі, якщо на зворотному боці векселя немає вільного місця для вико­нання надписів [16].

Амортизація основних фондів і нематеріальних активів —

поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлен­ня або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відраху­вань [1].

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий сана­цією, ліквідатор) — фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали арбітражного суду. Одна і та ж особа може викону­вати функції арбітражного керуючого (розпорядника май­на, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх стадіях прова­дження у справі про банкрутство відповідно до вимог Зако­ну "Про відновлення платоспроможності боржника або ви­знання його банкрутом".

У разі коли арбітражному суду не запропоновано кандидатуру арбітражного керуючого у вста­новленому Законом "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку арбітраж­ний суд має право призначити арбітражним керуючим пра­цівника державного органу з питань банкрутства за подан: ням останнього [9].

Аукціон — конкурсний спосіб організації торгівлі, згідно з яким купівля-продаж цінних паперів здійснюється броке­ром/дилером у заздалегідь визначений час методом нако­пичення та одночасного виконання замовлень на купівлю і продаж цінних паперів (онкольний аукціон) або безперерв­ного виконання замовлень, поданих в усній та/або пись­мовій формі за ціною, що змінюється протягом торговель­ної сесії чи біржового дня (безперервний аукціон) [18].

Афілійована особа інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії — інвестиційний керуючий, засновники, а також учасники, кожен з яких володіє не менш як 25 відсотками інвестиційних сертифікатів [17].

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

237

Баланс випуску цінних паперів у системі реєстру іменних цінних паперів — стан обліку цінних паперів одного ви­пуску (категорії), за якого кількість іменних цінних па­перів, що обліковуються на емісійному рахунку емітента, дорівнює сумарній кількості іменних цінних паперів даного випуску (категорії), що обліковуються на всіх особових ра­хунках, відкритих у системі реєстру цього емітента [20].

Банк — 1) юридична особа, яка на підставі ліцензії Націо­нального банку України здійснює діяльність з залучення вкладів від фізичних та юридичних осіб, ведення рахунків і надання кредитів на власних умовах [4]; 2) установа, яка здійснює банківську діяльність і має статус юридичної осо­би [16].

Банк-емітент — банк, що відкрив акредитив або здійснив емі­сію цінних паперів, платіжних карток, або видав розрахун­ковий чек (чекову книжку) [15].

Банківське регулювання — одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принци­пи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського зако­нодавства [4].

Банківський нагляд — система контролю та активних впо­рядкованих дій Національного банку України, спрямованих на на забезпечення дотримання банками та іншими фінансо­во-кредитними установами у процесі їх діяльності законо­давства України і встановлених нормативів, з метою забез­печення стабільності банківської системи та захисту інте­ресів вкладників [4].

Банківські метали — золото, срібло, платина, метали платино­вої групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповід­но до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцін­них металів [4].

Банківські реквізити — номер банківського рахунка, назва установи банку, її код (МФО) [20].

Банк платника/одержувача/стягувача — банк, що обслуговує платника/одержувача/стягувача [15].

238

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

Банкрутство — визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задоволь­нити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури [9].

Бартер (товарний обмін) — господарська операція, яка перед­бачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, в резуль­таті яких не передбачається зарахування коштів на рахун­ки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) [1].

Безготівкові розрахунки — перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а та­кож перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. Ці розрахунки проводять­ся банком на підставі розрахункових документів на папе­рових носіях чи в електронному вигляді [15].

Бездокументарна форма цінного паперу — здійснений збері-гачем обліковий запис, який є підтвердженням права влас­ності на цінний папір [5].

Безнадійна заборгованість — заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

заборгованості за зобов'язаннями, за якою минув строк позовної давності;

заборгованості, яка виявилася непогашеною внаслідок не­достатності майна фізичної чи юридичної особи, оголоше­ної банкрутом у встановленому законодавством порядку, або юридичної особи, що ліквідується;

заборгованості, яка виявилася непогашеною внаслідок не­достатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) майна позичальника, переда­ного у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусово­го стягнення іншого майна позичальника не привели до пов­ного покриття заборгованості;

заборгованості, стягнення якої стало неможливим у зв'яз­ку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажору), підтверджених у порядку, передбаченому законо­давством;

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

239

простроченій заборгованості померлих фізичних осіб, а та­кож визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, по­мерлими або недієздатними, а також прострочена заборго­ваність фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі [1].

Безоборотний індосамент — передаточний індосамент, за яким індосант знімає з себе будь-яку відповідальність за векселем. Включає в себе застереження "Без обороту на мене", "Без відповідальності" або інше рівнозначне засте­реження [16].

Безоплатно надані товари (роботи, послуги) — це:

товари, що надаються платником податку згідно з дого­ворами дарування, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких матеріаль­них цінностей і нематеріальних активів чи їх повернення, або без укладення таких угод;

роботи та послуги, які надаються платником податку без вимоги про компенсацію їх вартості;

товари, передані юридичній чи фізичній особі на відпові­дальне зберігання і використані нею в її виробничому або господарському обороті [1]. Безперервність ряду індосаментів — полягає у тому, що через послідовний ряд індосаментів кожний індосат одержав век­сель за іменним індосаментом на власне ім'я, бланковим або індосаментом на пред'явника [16].

Безповоротна фінансова допомога — це:

сума коштів, передана платнику податку згідно з догово­рами дарування, іншими подібними договорами, які не пе­редбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод;

сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредито­ру позичальником після списання такої безнадійної забор­гованості;

сума заборгованості платника податку перед іншою юри­дичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;

кредит або депозит, наданий платнику податку без вста­новлення строків повернення його основної суми, за винят­ком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депо­зитів до запитання у банківських установах [1].

240

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

Безспірне стягнення (безакцептне списання) коштів — спи­сання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди плат­ника на підставі документів, передбачених законами [15].

Безспірні вимоги кредиторів — вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконав­чими документами чи розрахунковими документами, за яки­ми відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника [9].

Безстрокові цінні папери — це цінні папери, які не мають встановленого строку погашення чи мають строк погашення більше 10 років з моменту їх емісії (випуску) або згідно з умовами емісії передбачають право емітента приймати од­ноособове рішення про продовження строку погашення (ліквідації) таких цінних паперів, незалежно від загально­го строку дії таких цінних паперів [1].

Безумовна операція з управління рахунком у цінних папе­рах — списання, зарахування або переказ цінних паперів на рахунку у цінних паперах власника без його розпоря­дження під час проведення емітентом операцій з цінними паперами, а також у зв'язку із зміною дієздатності, закін­чення терміну прав користування внаслідок передачі цінних паперів у спадщину та у інших випадках, які передбачені чинним законодавством [19].

Бенефіціар — особа, якій призначений платіж або на користь якої відкрито акредитив [15].

Біржова операція — дії, які здійснюють брокери/дилери та/або фахівці біржі в процесі укладення біржової угоди (збір замовлень, їх узагальнення та класифікація, котирування та оголошення курсу на біржовий товар, звірення параметрів угоди тощо) [18].

Біржова послуга — послуга, яка надається клієнтам біржею або членами біржі з метою задоволення їх потреб, пов'яза­них з біржовою торгівлею (інформування, консультування, арбітражне та технічне обслуговування тощо) [18].

Біржова рада — орган управління біржею, який обирається загальними зборами біржі на визначений строк і здійснює свої функції в межах компетенції, визначеної статутом біржі [18].

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

241

Біржова торгівля — організоване укладення цивільно-право­вих угод, які ведуть до зміни права власності на цінні папе­ри з обов'язковою наявністю у організатора торгівлі єдино­го торговельного залу і правил торгівлі для осіб, що мають виключне право на укладення цих угод за свій рахунок для іншої особи [18].

Біржове брокерське місце — засвідчене володінням акцією акціонера біржі чи іншим способом, визначеним статутом та/або правилами біржі право на здійснення біржової торгівлі в торговельному залі або в електронній торговель­но-інформаційній мережі біржі, а також право на участь в управлінні біржею, якщо це передбачено правилами [18].

Біржове замовлення — визначений правилами біржі письмо­вий (на спеціальному бланку) або усний спосіб оголошення брокером/дилером відкритої пропозиції на купівлю чи про­даж цінних паперів, який є достатньою підставою для котиру­вання та/або прийняття біржової угоди до виконання [18].

Біржовий бюлетень — офіційне видання біржі, у якому публі­куються курси цінних паперів та супровідна інформація, яка не може бути віднесена до конфіденційної або до такої, що згідно з чинним законодавством не підлягає розголо­шенню [18].

Біржовий день (торговельна сесія) — визначений правилами біржі робочий день або період часу, протягом якого відбу­вається біржовий аукціон і фіксуються біржові курси, на рівні яких розпочинається укладення біржових угод на на­ступному аукціоні [18].

Біржовий індекс — середній показник біржової активності, який узагальнює динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за певний час [18].

Біржовий контракт — договір про виконання угоди щодо по­ставки біржового товару проти оплати коштів, укладення якого є можливим лише між членами біржі за формою, вста­новленою правилами біржі [18].

Бланковий індосамент — індосамент без зазначення визначеної особи, за яким векселедержатель передає всі права придба-вачу векселя. Бланковий індосамент може складатися лише з підпису векселедержателя. Вексель, який підлягає оплаті

16 — 2-3145

242

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

наказу з проставленим бланковим індосаментом, підлягає оплаті пред'явнику і може бути переданий у подальшому шляхом простого передавання самого векселя до того часу, доки не буде вчинений повний індосамент.

Векселедержатель може перетворити бланковий індоса­мент у повний, виконавши над підписом бланкового індо­санта вказівку на визначену особу.

Щоб бути дійсним, бланковий індосамент має бути вчине­ний на звороті векселя [16].

Блокування іменних цінних паперів — операція реєстроутри-мувача щодо припинення реєстрації переходу права влас­ності на іменні цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, що обмежують обіг на визначений строк та/або до настання пев­ної події [20].

Боржник — суб'єкт підприємницької діяльності, неспромож­ний виконати свої грошові зобов'язання перед кредитора­ми, у тому числі зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом трьох місяців після на­стання встановленого строку їх сплати [9].

Брокер — фізична особа, яка є уповноваженою особою брокер­ської контори або учасника торговельно-інформаційної си­стеми, що здійснює цивільно-правові угоди щодо цінних па­перів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх по­ставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів [18].

Брокерська контора — окремий підрозділ члена біржі, що за­реєстрований на біржі [18].

Бюджетне відшкодування — сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною спла­тою податку у випадках, визначених Законом "Про пода­ток на додану вартість" [2].

Валовий дохід — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами [1].

Валові витрати виробництва та обігу — сума будь-яких ви­трат платника податку у грошовій, матеріальній або немате-

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

243

ріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості то­варів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використан­ня у власній господарській діяльності [1].

Валютна позиція — співвідношення вимог та зобов'язань бан­ку в іноземній валюті. За їх рівності позиція вважається закритою, за нерівності — відкритою. Відкрита позиція є короткою у разі, якщо обсяг зобов'язань за проданою валю­тою перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за купленою валютою перевищує обсяг зобов'язань [4].

Валютний дериватив — стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити валютну цінність на обумов­лених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу ва­лютних деривативів установлюються Національним бан­ком України [1].

Валютні цінності — матеріальні об'єкти, визначені законодав­ством України про валютне регулювання як засоби валют­но-фінансових відносин [4].

Варіаційна маржа — грошова сума, яка має бути нарахована на кліринговий рахунок учасника біржової торгівлі термі­новими контрактами або списана з цього рахунку за під­сумками клірингу щодо кожного біржового дня (торговель­ної сесії) [18].

Вартість чистих активів Інституту спільного інвестування —

величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань інституту спільного інве­стування [11]. Введення до продажу — визначена правилами біржі чи торго­вельно-інформаційної системи процедура встановлення бро­кером/дилером мінімальної ціни, за якою він згоден прода­ти свої цінні папери протягом біржового дня (торговельної сесії) або в режимі постійного котирування [18].

Векселедавець — особа, яка видала вексель [16].

Векселедержатель — особа, яка володіє векселем на підставі чинного законодавства (у разі правонаступництва, як розпо­рядник майна, викупу з конкурсної маси тощо). Векселе­держатель — особа, яка володіє векселем, що виданий або

іб*

244

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

індосований цій особі чи її наказу, або індосований на пред'яв­ника, або ж шляхом бланкового індосаменту, чи на підставі інших законних прав [16].

Вексель — безумовне грошове зобов'язання, за яким одна особа зобов'язана сплатити іншій визначену суму коштів у ви­значений строк, правовий статус якого регулюється законо­давством про вексельний обіг [16].

Вексельні реквізити — обов'язкові елементи тексту, що в су­купності становлять вексельне зобов'язання, яке регулю­ється нормами законодавства про вексельний обіг [16].

Взаємний фонд інвестиційної компанії — філіал, який від імені інвестиційної компанії здійснює спільне інвестування [17].

Видача векселя — первісне вручення векселя, складеного од­нією особою на користь іншої особи — векселедержателя або ремітента [16].

Види іноземних інвестицій. Іноземні інвестиції можуть здій­снюватися у вигляді: іноземної валюти, що визнається кон­вертованою Національним банком України; валюти Украї­ни — при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до зако­нодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи); будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'я­заних з ним майнових прав; акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті; грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'я­зань, які гарантовані першокласними банками і мають вар­тість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з закона­ми (процедурами) країни інвестора або міжнародними тор­говельними звичаями; будь-яких прав інтелектуальної вла­сності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або між­народними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, ко­рисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо; прав на здійснення господарської діяльності,

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

245

включаючи права на користування надрами та використан­ня природних ресурсів, наданих відповідно до законодав­ства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інве­стора або міжнародними торговельними звичаями; інших цінностей відповідно до законодавства України [14].

Визначено-доміцильований вексель — доміцильований век­сель, в якому векселедавцем зазначені не тільки місце пла­тежу, що відрізняється від місцезнаходження платника, але й третя особа, яка здійснить платіж — доміциліат [16].

Виконуючий банк — банк, який за дорученням банку-емітен-та здійснює платіж проти документів, визначених в акреди­тиві. Виконуючий банк залежно від операції за акредити­вом, виконання якої доручено йому банком-емітентом, та­кож може бути авізуючим банком [15].

Викуп цінних паперів Інституту спільного інвестування —

сплата емітентом інвестору вартості частини чистих ак­тивів Інституту спільного інвестування пропорційно до кіль­кості цінних паперів Інституту спільного інвестування, що належать інвесторові, з припиненням права власності інве­стора на ці цінні папери [11].

Виписка з реєстру іменних цінних паперів — письмовий до­кумент встановленого зразка, що підтверджує запис у реє­стрі власників іменних цінних паперів щодо власника та належних йому іменних цінних паперів або щодо номіналь­ного утримувача та переданих йому для знерухомлення імен­них цінних паперів власників. Виписка видається реєстро-утримувачем [20].

Випуск цінних паперів — зареєстрована у встановленому по­рядку сукупність цінних паперів одного емітента з одним державним реєстраційним номером, що можуть мати різні умови емісії, але надають однакові права [5].

Випуск цінних паперів — сукупність цінних паперів одного емітента певного виду та однієї номінальної вартості, що забезпечує їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку від­повідно до порядку, встановленого законодавством про цін­ні папери, Законом "Про інститути спільного інвестування

246

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та Держав­ною комісією з цінних паперів та фондового ринку [11].

Витрати — це сума коштів або вартість майна, сплачена (нара­хована) платником податку продавцю цінних паперів та деривативів як компенсація їх вартості.

До складу витрат включається також сума будь-якої за­боргованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким при­дбанням [1].

Відкрита підписка — розміщення цінних паперів шляхом від­критого продажу; відкритий продаж — відчуження цінних паперів особам, коло яких заздалегідь не визначене. Будь-яке відчуження цінних паперів з використанням прилюд­ної пропозиції вважається відкритим продажем [11].

Відкритий інвестиційний фонд — фонд, який випускає інве­стиційні сертифікати з зобов'язанням перед учасниками щодо їх викупу. Відкриті інвестиційні фонди створюються на не-визначений строк і здійснюють викуп своїх інвестиційних сертифікатів у строки, встановлені інвестиційною деклара­цією інвестиційного фонду [17].

Відкритий ринок — ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є пер­винними кредиторами та позичальниками, і коли кошти вна­слідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента. Ви­користовується центральними банками для купівлі-прода­жу, як правило, короткострокових державних цінних па­перів з метою регулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок про­дажу — зменшується [4].

Відокремлений спосіб зберігання цінних паперів — спосіб, згідно з яким зберігач цінних паперів зобов'язаний збері­гати та вести облік сертифікатів цінних паперів із зазна­ченням їх номерів чи інших індивідуальних ознак [5].

Відповідальне зберігання — господарська операція платника податку, що передбачає передання згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій особі без права їх використання у господарському обороті такої фізичної чи юридичної особи, з подальшим поверненням цих мате-

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

247

ріальних активів платнику податку без зміни їх якісних або кількісних характеристик [1].

Відповідальний виконавець — працівник банку, який відпо­відно до своїх службових обов'язків має повноваження вчи­няти від імені банку певні дії, пов'язані із здійсненням роз­рахунків [15].

Відповідний рахунок — відповідний позабалансовий рахунок — рахунок, призначення якого відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку ко­мерційних банків України, що затверджена постановою прав­ління Національного банку України від 21.11.97 № 388, відповідає економічній суті операції, що за ним відобража­ється [15].

Відсилання — щодо письмового повідомлення означає здати на пошту або для доставки іншим звичайним способом зв'язку, сплативши встановлені поштові збори або вартість доставки і зазначивши належну адресу, а при відсиланні документа — зазначивши адресу, зазначену на самому до­кументі або обумовлену іншим способом [16].

Власник рахунка в банку — особа, яка відкриває рахунок у банку і має право розпоряджатися коштами на ньому [15].

Внутрішня ціна промислово-фінансової групи — ціна, за якою реалізується проміжна продукція промислово-фінансової групи [8].

Врахування векселя — кредитна операція, що полягає у при­дбанні векселя виключно банком до настання строку плате­жу за ним у векселедержателя за грошові кошти з дискон­том [16].

Гарантійний внесок — застава, внесена коштами учасника бір­жової торгівлі чи торгівлі на організаційно оформленому позабіржовому ринку (як учасника торговельно-інформа­ційної системи), яка необхідна для відкриття позиції [18].

Глобальний сертифікат — документ, оформлений на весь ви­пуск цінних паперів у бездокументарній формі, крім при­ватизаційних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки май­на державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду, який підтверджує право на здійснення

248

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

операцій з цінними паперами цього випуску в Національ­ній депозитарній системі [5].

Головне підприємство промислово-фінансової групи — під­приємство, створене відповідно до законодавства України, яке виробляє кінцеву продукцію промислово-фінансової гру­пи, здійснює її збут, сплачує податки в Україні та офіційно представляє інтереси промислово-фінансової групи в Украї­ні та за її межами. Головне підприємство промислово-фі­нансової групи втрачає право на будь-які пільги з питань оподаткування, яке воно мало або може мати згідно з чин­ним законодавством України [8].

Господарська діяльність — будь-яка діяльність особи, направ­лена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або не­матеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти за­значену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи [1].

Грошове зобов'язання — зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-пра­вового договору та на інших підставах, передбачених ци­вільним законодавством України. Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити борж­ник, визначаються на день подачі в арбітражний суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено Законом "Про відновлення платоспро­можності боржника або визнання його банкрутом". До скла­ду грошових зобов'язань боржника не зараховуються не­устойка (пеня, штраф), визначена на день подання заяви до арбітражного суду, а також зобов'язання, що виникли вна­слідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, зобо­в'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання пе­ред засновниками (учасниками) боржника — юридичної осо­би, що виникають з такої участі [9].

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

249

Грошовий сурогат — будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, ви­пущені в обіг не Національним банком України і виготов­лені з метою здійснення платежів у господарському обороті [4].

Грошово-кредитна політика — комплекс заходів у сфері гро­шового обігу та кредиту, направлених на регулювання еко­номічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зай­нятості населення та вирівнювання платіжного балансу [4].

Гудвіл — нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового ком­плексу, що виникає внаслідок використання кращих управ­лінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. Вартість гудвілу не підля­гає амортизації і не враховується у визначенні валових ви­трат платника податку [1].

Дамно — особлива комісія за інкасування іногородніх доку­ментів, яка включає в себе комісійну плату банку своєму кореспонденту і власні витрати банку на організацію і про­ведення операції з інкасування іногородніх документів [16].

Дата валютування — дата закінчення періоду валютування, яка обумовлюється договором між платником та одержу­вачем коштів. Період валютування — проміжок часу між датою надходження в банк розрахункового документа на списання коштів і датою, на яку списані кошти зарахову­ються на рахунок одержувача і переходять у його власність. Період валютування не може перевищувати трьох робочих днів [15].

Дата закриття реєстру іменних цінних паперів — дата, що призначається у зв'язку з передачею системи реєстру від одного реєстроутримувача до іншого. Починаючи з цієї дати і до закінчення процедури передачі у системі реєстру зупи­няється виконання будь-яких операцій [20].

Дата обліку реєстру іменних цінних паперів — дата, що при­значається або органом управління емітента, або його вико­навчим органом, або особою (групою осіб), яка призначає по­зачергові загальні збори емітента згідно з чинним законо­давством, або Комісією за станом, на яку необхідно скласти

250

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

реєстр у паперовій формі, з прошитими та пронумерованими сторінками, засвідчений підписами посадових осіб та скріпле­ний печаткою реєстроутримувача [20]. Девізна валютна політика — політика регулювання валютно­го курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти [4].

Депозит (вклад) — кошти, які надаються фізичними чи юри­дичними особами в управління резиденту, визначеному фі­нансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк та під процент. Залучення депо­зитів може здійснюватися у формі випуску (емісії) ощад­них (депозитних) сертифікатів. Правила здійснення депо­зитних операцій встановлюються: для банківських депо­зитів — Національним банком України відповідно до за­конодавства; для депозитів (внесків) до інших фінансових установ — державним органом, визначеним законом.

До депозитів не належать суми завдатку, внесеного як забезпечення договірних зобов'язань однієї сторони догово­ру перед іншою [1].

Депозитарій інвестиційного фонду — юридична особа, яка здійснює відповідальне зберігання активів, обслуговування операцій з активами інвестиційного фонду та облік руху активів на підставі депозитного договору [17].

Депозитарій цінних паперів — юридична особа, яка провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів [5].

Депозитарна діяльність — надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування опе­рацій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування опе­рацій емітента щодо випущених ним цінних паперів [5].

Депозитарна операція — сукупність дій депозитарної устано­ви щодо здійснення нею депозитарної діяльності згідно з чинним законодавством [19].

Депозитарна установа — зберігач або депозитарій цінних па­перів [20].

Депозитарний договір — договір між зберігачем та обраним ним депозитарієм, за яким депозитарій веде для зберігача

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

251

рахунки у цінних паперах, на яких відображаються опе­рації з цінними паперами, переданими зберігачем [5].

Депозитарний облік — 1) облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів у зберігачів або облік на рахун­ках у цінних паперах, який здійснює депозитарій для збері­гачів та емітентів [5]; 2) облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів у зберігачів або облік на рахун­ках у цінних паперах, який здійснює депозитарій для збері­гачів та емітентів.

Депозитарний облік передбачає аналітичний та синтетич­ний облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах, на яких відображаються обіг цінних паперів, обмеження щодо обігу цінних паперів, переміщення депозитарних активів. При проведенні депозитарного обліку постійно має забезпе­чуватися дотримання депозитарного облікового балансу між обсягом розміщених в депозитарних установах депозитар­них активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між депонентами (клієнтами) депо­зитарної установи [19].

Депозитарні активи — знерухомлені цінні папери, випущені у документарній формі, глобальні сертифікати цінних па­перів, що підтверджують випуск цінних паперів у бездоку-ментарній формі, які передані на зберігання до депозитарію, записи депозитаріїв на кореспондентських рахунках у цін­них паперах в інших депозитаріях, крім власних, а також записи зберігачів стосовно депонованих до депозитарію на зберігання знерухомлених цінних паперів та/або бездоку-ментарних цінних паперів [19].

Депонент — юридична або фізична особа, яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття ра­хунка в цінних паперах [5].

Депонування цінних паперів — передача власником належ­них йому цінних паперів зберігачу або передача цінних паперів зберігачем до депозитарію, або передача емітен­том глобального сертифіката власного випуску цінних па­перів до депозитарію для здійснення депозитарної діяль­ності [19].

Державне регулювання ринків фінансових послуг — здій­снення державою комплексу заходів щодо регулювання та

252

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інте­ресів споживачів фінансових послуг та запобігання кризо­вим явищам [10]. Державні послуги — будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які на­даються фізичним чи юридичним особам органами вико­навчої влади, органами місцевого самоврядування та ство­реними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До терміну "дер­жавні послуги" не включаються податки, збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України "Про систему оподат­кування" [1].

Дериватив — стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Стандартна (типо­ва) форма деривативів та порядок їх випуску та обігу вста­новлюються законодавством [1].

Дивіденди — платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоратив­них прав, емітованих такою юридичною особою, у зв'язку з розподілом частини її прибутку.

До дивідендів не включаються виплати юридичної особи, пов'язані зі зворотним викупом акцій, часток (паїв), рані­ше емітованих такою юридичною особою [1].

Дилер — фізична особа, яка є уповноваженою особою брокер­ської контори або учасником торговельно-інформаційної системи, що здійснює цивільно-правові угоди щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику від свого імені та за свій раху­нок з метою перепродажу третім особам [18].

Дисконт — різниця між повною (номінальною) сумою векселя та сумою, що сплачена при придбанні векселя, за умови, що остання сума менша від повної (номінальної) [16].

Дисконтна валютна політика — зниження або підвищення Національним банком України процентних ставок за кре­дит з метою регулювання попиту і пропозиції на позичко­вий капітал [4].

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

253

Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних па­перів (реєстраторська діяльність) — професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка передбачає отримання Дозволу Комісії та включає збирання, фіксацію, обробку, зберігання та надання даних, які складають систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх емітентів та власників, а також виконання інших функцій, визначених Положенням "Про порядок ведення реєстрів вла­сників іменних цінних паперів" [20].

Добросовісний векселедержатель — векселедержатель, який придбав вексель добросовісно, тобто був неінформований про можливі обставини (насильство, примушення, обман, помилка, підробка тощо), які призвели до порушення правомірності видачі або передавання векселя [16].

Довгостроковий договір (контракт) — будь-який договір на виготовлення, будівництво, установку або монтаж матері­альних цінностей, що входитимуть до складу, основних фон­дів замовника або складових частин таких основних фондів, а також на створення нематеріальних активів, пов'язаних з таким виготовленням, будівництвом, установкою або монта­жем (послуг типу "інжиніринг", науково-дослідних і дослід­но-конструкторських робіт та розробок), за умови, якщо та­кий контракт не планується завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отри­мання авансу (передоплати) [1].

Довіритель — сторона угоди (договору), від імені і за рахунок якої банку доручається проведення операції з векселем (век­селями) [16].

Договір про відкриття рахунка в цінних паперах — договір між власником цінних паперів та обраним ним зберіга-чем про передачу власником належних йому цінних па­перів зберігачу для здійснення депозитарної діяльності [5].

Договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів — договір між фондовою біржею або учасниками організаційно оформленого позабіржового ринку та обра­ним ними депозитарієм про здійснення клірингу та розра­хунків за угодами щодо цінних паперів [5].

Договір про обслуговування емісії цінних паперів — договір між емітентом та обраним ним депозитарієм про обслуго-

254

<< | >>
Источник: Борщ Л.М.. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи. 2002

Еще по теме ТЕРМІНИ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ:

 1. Терміни фінансово-інвестиційної сфери
 2. Стаття 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року
 3. § 8. Колізії в законодавстві
 4. § 8. Колізії в законодавстві
 5. § 1. Термін «право»
 6. 3.1. Публічна служба: сфери функціонування та сутність
 7. 5.2. Основні напрямки інвестиційної стратегії
 8. § 4. Термін «право». Ставлення до суб'єктивного права
 9. Розділ 5 АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
 10. Інформація щодо сфери діяльності АТ.
 11. 5.4 Законодавство про фінансовий моніторинг