<<
>>

§3. Етапи розслідування та їх напрями

Процес розслідування, як відомо, ділиться на декілька етапів, зокрема на: першочерговий; наступний; заключний. Поряд з вказаними періодами за деякими, найчастіше складними багатоепізодними злочинами, інколи виділяють підготовчий етап.

Однак цей етап не є частиною розслідування, а лише підготовкою до його початку відповідно до кримінально-процесуального закону. Тому до етапів розслідування він не відноситься.

Названий поділ процесу розслідування має суттєве методичне значення, оскільки кожний із виділених етапів має певну специфіку в обсягу і методах даної криміналістичної діяльності. Тому для здійснення найбільш успішного розслідування злочину на всіх його етапах і на стадії підготовки до нього в методиці розслідування розробляються прийоми і способи дій слідчого з урахуванням особливостей вказаних етапів. Відповідно в кожній методиці виділяються особливості розслідування на першочерговому, наступному і заключному етапах.

На першочерговому етапі слідчий встановлює наявність ознак злочину в події, що вчинена, та приймає рішення щодо порушення або відмови в порушенні кримінальної справи.

На цьому етапі проводяться першочергові невідкладні слідчі дії - визначаються напрями розслідування, здійснюється пошук злочинця за «гарячими слідами», будуються версії тощо.

Характер типових слідчих ситуацій на наступному етапі розслідування в основному визначається результатами першочергових слідчих дій. В одних випадках основним напрямом розслідування є розшук уже встановленого злочинця, в інших - все ще невстановленого, в третіх - спрямованість на збирання додаткових фактичних даних. На даному етапі здійснюється планування розслідування за обраним напрямом, проводяться відповідні слідчі дії. Слідчий перебуває у тісному взаємозв’язку з органами дізнання та завершує збір і попередню оцінку доказів.

Заключний етап розслідування ставить логічну оцінку зібраних доказів та обставин, які необхідно довести.

Слідчий складає обвинувальний висновок, знайомить обвинуваченого з матеріалами справи, подає його на затвердження прокурору та направляє справу до суду. Криміналістична методика детально розглядає два перших етапи. Заключний етап лише згадується, оскільки він більше відноситься до кримінального процесу і не потребує будь-яких розробок. Типовими на даному етапі є ситуації, в яких при наявності повних доказів вини обвинувачені частково чи повністю не визнають своєї вини. В подібних випадках основне спрямування подальшого розслідування пов’язується з перевіркою і встановленням додаткових обставин і можливим новим пред’явленням звинувачення чи з виконанням вимог, пов’язаних з закінченням розслідування.

Контрольні запитання

1. У чому полягають сутність і завдання методики розслідування злочинів?

2. Які є принципи криміналістичної методики?

3. Що становить структуру криміналістичної методики?

4. Що відноситься до загальних положень криміналістичної методики?

5. На які етапи поділяється розслідування злочинів?

Теми рефератів і курсових робіт

1. Місце і роль криміналістичної методики в розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів.

2. Загальні положення та наукові основи методики розслідування злочинів.

3. Структура і види окремих методик розслідування злочинів, напрями і способи її удосконалення.

Література

1. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. В. К. Лисиченко. - К., 1988. - С. 7-27.

2. Криминалистика. Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. - М., 1997. - С. 481-491.

3. Салтевський МВ. Криміналістика. Навчально-довідковий посібник. - К., 1996. - С.121-128.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §3. Етапи розслідування та їх напрями:

 1. § 1. Основні види і напрями кооперативної діяльності
 2. Напрями й принципи прикладної ноосферології
 3. § 1. Етапи процесу правоутворення
 4. § 1. Етапи процесу правоутворення
 5. II. Етапи становлення і розвитку політичних та правових вчень в античній Греції.
 6. Р О З Д І Л I ГОЛОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ СВОБОДИ В ІСТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 7. Основні етапи становлення та розвитку сучасного державного ладу України
 8. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ Загальні положення методики розслідування злочинів
 9. Тема 18. Особливості методики розслідування окремих різновидів вбивств
 10. ^ш § 1. Сутність організації розслідування
 11. §2. Поняття і принципи планування розслідування
 12. §1. Поняття та завдання методики розслідування злочинів
 13. §1. Поняття організації розслідування
 14. § 3. Початковий етап розслідування
 15. § 3. Наступний етап розслідування
 16. Тема 17. Теоретичні положення криміналістичної методики розслідування
 17. §2. Початковий етап розслідування