<<
>>

§3. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі

Висновок експерта є доказом, оскільки містить відомості про факти, що підлягають доказуванню. Оцінка і використання висновку експерта є найбільш відповідальним етапом проведення експертизи за кримінальною справою.

Тут експертиза виступає як засіб доказування в системі інших доказів.

Першим етапом оцінки висновку експерта є оцінка його наукової достовірності, тобто встановлення відповідності висновку реальній дійсності.

Існує два способи оцінки наукової достовірності висновку експерта:

1) аналіз умов і методів проведених досліджень;

2) зіставлення висновків експерта з іншими доказами, що містять відомості про предмет дослідження, тобто аналіз висновку експерта у відповідній окремій системі доказів.

У ході аналізу умов та методів дослідження слідчий аналізує:

♦ компетентність експерта, який проводив експертизу;

♦ повноту дослідження об’єктів експертизи;

♦ достатність представлених порівняльних зразків експерту;

♦ обгрунтованість вихідних наукових положень, застосованих експертом;

♦ відсутність чи наявність протиріч у висновках експерта;

♦ форму висновку експерта, відповідність її результатам дослідження.

Процесуальним засобом перевірки й оцінки проведеного дослідження є додаткова і повторна експертизи. Перша призначається у випадках, коли висновок експерта є недостатньо ясним або неповним. Вона може бути доручена тому самому чи іншому експерту. Друга призначається у випадку наявності сумнівів в обгрунтованості і правильності висновку і доручається іншим експертам.

Другим етапом оцінки висновку експерта є оцінка доказового значення експертизи.

Не можуть мати доказового значення висновки, в основі яких лежать факти і положення, що не відповідають дійсності, не відносяться до предмета експертизи об’єкти експертного дослідження.

Не можуть мати доказового значення такі висновки, які грунтуються на помилкових положеннях науки, техніки, мистецтва, ремесла або положеннях, що неправильно тлумачаться експертом.

Судова і слідча практика не визнає доказової сили експертних висновків і в тих випадках, коли:

♦ висновки експерта достатнім чином не мотивовані;

♦ висновок не вирішує всіх поставлених перед експертами питань;

♦ висновок експерта не містить повного і конкретного опису проведених експертами досліджень;

♦ висновки не підтверджуються результатами проведених експертом досліджень (аналізами, фотознімками, математичними розрахунками тощо).

Висновок експерта не має переваг перед іншими доказами. Та обставина, що висновки експерта, обгрунтовані дослідженнями, проведеними із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань, не виключає можливості та необхідності оцінки їх слідчим і судом у повному обсязі. Характер виду доказу, який розглядається, не може бути підставою для некритичного до нього ставлення, надання йому особливої доказової сили. Відповідно до ст. 75 КПК України «висновок експерта для особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду не є обов’язковим, але незгода з ним повинна бути мотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку».

Контрольні запитання

1. У чому полягає суть і значення судових експертиз?

2. При яких обставинах призначається судова експертиза?

3. Які елементи містить процес підготовки до судової експертизи?

4. В чому полягає тактика проведення судової експертизи?

5. Що собою являє висновок судової експертизи?

6. Які є способи оцінки наукової достовірності висновку експерта?

7. При яких обставинах призначається додаткова і повторна експертизи?

8. Яке значення має взаємодія слідчого з експертом під час підготовки та проведення судової експертизи?

Теми рефератів і курсових робіт

1. Використання судових експертиз у розкритті і розслідуванні злочинів.

2. Тактичні прийоми підготовки до призначення та проведення судових експертиз.

3. Способи і методи оцінки та використання висновку експерта у кримінальному судочинстві.

Література

1. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К., 1994. - С. 32-33.

2. Криминалистика. Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. - М., 1997. - С. 374-390.

3. Криміналістика. Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. - К., 2001. - С. 340-357.

4. Лифшиц Е.М., Михайлов В А. Назначение и производство экспертизы. - Волгоград, 1977. - С. 3-110.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §3. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі:

  1. § 4. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі
  2. Тема 5. Особливості використання форм та методів безпечної діяльності в екстремальних умовах в процесі підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів
  3. Тема 16. Тактика використання спеціальних знань у розслідуванні
  4. Тема 26. Розслідування кримінальних пожеж
  5. § 3. Кримінально-правова охорона кооперативної власності
  6. Кримінальна реєстрація
  7. Кримінальна реєстрація
  8. РОЗДІЛ 7 ФІНАНСОВІ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  9. 6.1. Особистість засудженого як об'єкт кримінально-виконавчого впливу
  10. § 6. Психологічні основи використання тактичних прийомів