<<
>>

§ 4. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі

Висновок експерта є джерелом судових доказів Висновок експерта — це процесуальний документ, в якому викладаються підстави проведення експертизи, перебіг та результати експертного дослідження.

Він складається з трьох частин: вступної, дослідної та заключної (ст. 200 КПК).

У вступній частині зазначаються: найменування експертизи; дата і місце складання висновку; дата постанови про призначення експертизи та хто її виніс; перелік об’єктів, що надійшли на дослідження, порівняльних та інших матеріалів; питання, поставлені перед експертом, відомості про його особу; клопотання про надання додаткових матеріалів та результати їх розгляду; відомості про участь експерта у проведенні слідчих дій; прізвища та процесуальне становище осіб, які брали участь при проведенні експертизи.

У дослідній частині описуються об’єкти експертизи; викладається процес експертного дослідження; робляться аналіз і синтез одержаних результатів; наводяться різні розрахунки та довідкові дані, якими користувався експерт; обґрунтовуються його висновки.

Дослідна частина висновку ідентифікаційної експертизи повинна містити опис конкретних ознак, покладених в обґрунтування висновку.

У заключній частині містяться висновки експерта, тобто відповіді на поставлені перед ним питання. Висновок експерта може мати форму категоричного висновку або висновку про неможливість вирішити питання, поставлене перед експертом. Категоричний висновок може бути позитивним або негативним. До висновку додається ілюстративний матеріал: фотознімки, схеми, креслення та ін. Висновок підписується експертом.

Висновок експерта не має переваг перед іншими доказами. Та обставина, що висновки експерта обґрунтовані дослідженнями, проведеними із застосуванням наукових, технічних або інших спеціальних знань, не виключає можливості та необхідності їх оцінки слідчим і судом у повному обсязі.

Відповідно до ст. 75 КПК висновок експерта для особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду не є обов’язковим, але незгода з ним повинна бути мотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку.

Висновок експерта оцінюється за загальними правилами оцінки доказів (ст. 67 КПК). Однією з особливостей оцінки висновку експерта є необхідність спеціального мотивування підстав, за якими відкидається висновок.

Оцінка висновку експерта є складною розумовою діяльністю, яка включає:

1) аналіз додержання процесуального порядку призначення та проведення судової експертизи;

2) визначення відповідності висновку експерта завданню;

3) встановлення повноти та наукової обґрунтованості висновку експерта;

4) визначення відповідності висновку експерта іншим зібраним по справі доказам;

5) перевірку віднесення до справи даних, які містяться у висновку.

Слід мати на увазі, що встановлені суперечності між висновком експерта та іншими даними по справі ще не свідчать про недостовір- ність висновку. Суперечливі дані підлягають новій оцінці, під час якої можуть бути встановлені погрішності у результатах огляду місця події або обшуку, помилки у показаннях свідків або потерпілих та ін.

У результаті оцінки висновку експерта слідчий (суд) може прийняти одне з таких рішень:

1) визнати висновок експерта повним та обґрунтованим, таким, що має значення по справі;

2) визнати висновок експерта неповним або недостатньо ясним та в разі необхідності призначити додаткову експертизу або допитати експерта відповідно до ст. 201 КПК;

3) визнати висновок експерта необгрунтованим або сумнівним щодо його правильності та в разі необхідності призначити повторну експертизу чи здійснити інші процесуальні дії, спрямовані на перевірку висновків експерта.

■ Запитання для самоконтролю

1. Що таке судова експертиза?

2. За якими підставами можуть бути класифіковані судові експертизи?

3. В яких випадках судова експертиза має призначатися обов’язково?

4. Які права має судовий експерт?

5. Які обов’язки має судовий експерт?

6. Які установи та відомчі служби здійснюють судово- експертну діяльність?

7. Які елементи охоплює процес підготовки судової експертизи?

8. Які групи зразків для порівняльного дослідження виокремлюють в судовій експертизі?

9. Яким вимогам мають відповідати питання експерту?

10. Що являє собою експертна ініціатива?

11. Що таке висновок експерта?

12. З яких частин складається висновок експерта?

13. За якими правилами оцінюється висновок експерта?

14. Яке рішення може прийняти слідчий у результаті оцінки висновку експерта?

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 4. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі:

 1. §3. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі
 2. Тема 5. Особливості використання форм та методів безпечної діяльності в екстремальних умовах в процесі підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів
 3. Тема 16. Тактика використання спеціальних знань у розслідуванні
 4. Тема 26. Розслідування кримінальних пожеж
 5. § 3. Кримінально-правова охорона кооперативної власності
 6. Кримінальна реєстрація
 7. Кримінальна реєстрація
 8. РОЗДІЛ 7 ФІНАНСОВІ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 9. 6.1. Особистість засудженого як об'єкт кримінально-виконавчого впливу
 10. § 6. Психологічні основи використання тактичних прийомів
 11. §3. Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-правовою, кримінологічною та судово-психологічною
 12. § 2. Правові основи використання криміналістичної техніки
 13. Обґрунтування злиття та експертна оцінка процедури злиття