<<
>>

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ТА ІСПИТУ З КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИКА»

Питання до заліку:

1. Поняття, завдання, об’єкт і предмет криміналістики.

2. Система сучасної криміналістики.

3. Методи криміналістики.

4. Криміналістика в системі наукових знань.

5. Поняття, об’єкти, види, форми і суб’єкти криміналістичної ідентифікації.

6. Ідентифікаційні ознаки та їх класифікація.

7. Поняття і завдання криміналістичної діагностики.

8. Поняття, значення та класифікація криміналістичних версій.

9. Поняття, завдання та значення криміналістичного моделювання.

10. Поняття і напрями криміналістичного прогнозування в розслідуванні злочинів.

11. Поняття, завдання, методи і засоби криміналістичної профілактики.

12. Поняття, завдання і галузі криміналістичної техніки.

13. Техніко-криміналістичні засоби: види і призначення.

14. Науково-технічні методи і прийоми збирання доказів, їх попереднього й експертного дослідження.

15. Поняття судової фотографії і відеозапису та їх застосування у розслідуванні злочинів.

16. Об’єкти, методи і прийоми фотографування при виконанні слідчих дій.

17. Поняття та значення судово-дослідницької фотографії.

18. Особливості судового відеозапису.

19. Процесуальне оформлення застосування фотографії і відео- запису.

20. Особливості призначення та проведення криміналістичної експертизи фотографій і відеоматеріалів.

21. Поняття та значення трасології в розслідуванні злочинів.

22. Поняття сліду, механізм слідоутворення і класифікація слідів.

23. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації, вилучення та оцінки слідів.

24. Сліди людини, знарядь злому та інструментів, транспортних засобів.

25. Особливості призначення та проведення трасологічної експертизи.

26. Поняття, завдання та об’єкти криміналістичного зброєзнавства. Види зброї, що застосовується у злочинній діяльності.

27. Поняття і завдання судової балістики.

28. Класифікація вогнепальної зброї, види боєприпасів, сліди дії.

29. Слідчий огляд зброї та слідів її дії. Встановлення обставин її застосування.

30. Особливості призначення та проведення судово-балістичної експертизи.

31. Поняття і завдання криміналістичного документознавства.

32. Загальні правила огляду і вивчення документа.

33. Змістовні й авторські особливості письма. Дослідження почерку виконавця.

34. Особливості призначення та проведення ідентифікаційних та діагностичних експертиз письма і почерку.

35. Поняття і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.

36. Виявлення змін у документі та підробки його змісту і атрибутів. Можливості техніко-криміналістичних експертиз документів.

37. Особливості огляду і дослідження електронних документів та технічного обладнання, пристроїв з їх виготовлення.

38. Поняття судової габітоскопії.

39. Опис ознак зовнішності людини (словесний портрет) та його використання для розшуку та ідентифікації особи.

40. Особливості призначення та проведення портретно-криміналістичної експертизи.

41. Поняття і можливості криміналістичної фоноскопії.

42. Поняття та можливості судової одорології.

43. Призначення й джерела інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів.

44. Оперативно-довідкові обліки. Розшукові обліки. Криміналістичні обліки, колекції і картотеки.

45. Поняття, завдання і структура криміналістичної тактики.

46. Тактичний прийом як центральний елемент криміналістичної тактики.

47. Система тактичних прийомів, тактичні комбінації.

48. Тактичні завдання і тактичні операції.

49. Тактика слідчих дій: процесуальна регламентація, тактичні правила і прийоми, етапи проведення.

50. Загальні засади організації розслідування.

51. Планування розслідування по кримінальній справі в цілому, тактичних операцій і окремих слідчих дій.

52. Організація в розслідуванні взаємодії слідчого з оперативними підрозділами.

53. Форми і методи використання допомоги громадськості та засобів масової інформації.

54. Поняття слідчого огляду, його види.

55. Сутність, мета і завдання огляду місця події.

56. Підготовка до огляду місця події, його стадії, методи і прийоми.

57. Огляд трупа на місці його знаходження.

58. Огляд предметів і документів.

59. Тактика слідчого освідування живої особи.

60. Фіксація ходу і результатів слідчого огляду.

61. Поняття, форми, завдання, підготовка і тактичні особливості слідчого експерименту.

62. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту.

63. Поняття і завдання обшуку, його види та учасники.

64. Підготовка до обшуку.

65. Психологічні аспекти обшуку.

66. Тактика обшуку в приміщенні, на відкритій місцевості.

67. Тактика проведення особистого і групового обшуку.

68. Особливості фіксації результатів обшуку.

69. Поняття, значення і види допиту.

70. Психологічний процес формування показань.

71. Підготовка до допиту.

72. Формування психологічного контакту з допитуваним.

73. Тактичні прийоми допиту і фактори їх вибору та застосування.

74. Тактичні особливості допиту потерпілих, свідків, підозрюваних, обвинувачених, неповнолітніх, осіб з психологічними і фізичними вадами, а також за участю спеціалістів, перекладача і захисника.

75. Деякі нетрадиційні методи отримання показань.

76. Фіксація ходу і результатів допиту.

77. Поняття, завдання і об’єкти пред’явлення для впізнання.

78. Підготовка і тактичні правила пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів та інших об’єктів.

79. Впізнання за фото-, відео-, кіноматеріалами, за голосом та функціональним ознаками.

80. Тактика пред’явлення для впізнання за допомогою позавізуаль- ного спостереження.

81. Фіксація і оформлення результатів пред’явлення для впізнання.

82. Поняття спеціальних знань та форми їх використання в розслідуванні злочинів.

83. Застосування спеціальних знань при підготовці та проведенні слідчих дій.

84. Завдання судових експертиз, їх класифікація.

85. Система судово-експертних установ України.

86. Підготовка, призначення і проведення судових експертиз.

87. Оцінка слідчим висновку судового експерта.

Питання до іспиту:

1. Поняття, завдання, об’єкт і предмет криміналістики. \

2. Система сучасної криміналістики.

3. Методи криміналістики.

4. Криміналістика в системі наукових знань.

5. Поняття, об’єкти, види, форми і суб’єкти криміналістичної ідентифікації.

6. Ідентифікаційні ознаки та їх класифікація.

7. Поняття і завдання криміналістичної діагностики.

8. Поняття, значення та класифікація криміналістичних версій.

9. Поняття, завдання та значення криміналістичного моделювання.

10. Поняття і напрями криміналістичного прогнозування в розслідуванні злочинів.

11. Поняття, завдання, методи і засоби криміналістичної профілактики.

12. Поняття, завдання і галузі криміналістичної техніки.

13. Техніко-криміналістичні засоби: види і призначення.

14. Науково-технічні методи і прийоми збирання доказів, їх попереднього й експертного дослідження.

15. Поняття судової фотографії і відеозапису та їх застосування у розслідуванні злочинів.

16. Об’єкти, методи і прийоми фотографування при виконанні слідчих дій.

17. Поняття та значення судово-дослідницької фотографії.

18. Особливості судового відеозапису.

19. Процесуальне оформлення застосування фотографії і відеозапису

20. Особливості призначення та проведення криміналістичної експертизи фотографій і відеоматеріалів.

21. Поняття та значення трасології в розслідуванні злочинів.

22. Поняття сліду, механізм слідоутворення і класифікація слідів.

23. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації, вилучення та оцінки слідів.

24. Сліди людини, знарядь злому та інструментів, транспортних засобів.

25. Особливості призначення та проведення трасологічної експертизи.

26. Поняття, завдання та об’єкти криміналістичного зброєзнавства. Види зброї, що застосовується у злочинній діяльності.

27. Поняття і завдання судової балістики.

28. Класифікація вогнепальної зброї, види боєприпасів, сліди дії.

29. Слідчий огляд зброї та слідів її дії. Встановлення обставин її застосування.

30. Особливості призначення та проведення судово-балістичної експертизи.

31. Поняття і завдання криміналістичного документознавства.

32. Загальні правила огляду і вивчення документа.

33. Змістовні й авторські особливості письма. Дослідження почерку виконавця.

34. Особливості призначення та проведення ідентифікаційних та діагностичних експертиз письма і почерку.

35. Поняття і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.

36. Виявлення змін у документі та підробки його змісту і атрибутів. Можливості техніко-криміналістичних експертиз документів.

37. Особливості огляду і дослідження електронних документів та технічного обладнання, пристроїв з їх виготовлення.

38. Поняття судової габітоскопії.

39. Опис ознак зовнішності людини (словесний портрет) та його використання для розшуку та ідентифікації особи.

40. Особливості призначення та проведення портретно-криміналістичної експертизи.

41. Поняття і можливості криміналістичної фоноскопії.

42. Поняття та можливості судової одорології.

43. Призначення й джерела інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів.

44. Оперативно-довідкові обліки. Розшукові обліки. Криміналістичні обліки, колекції і картотеки.

45. Поняття, завдання і структура криміналістичної тактики.

46. Тактичний прийом як центральний елемент криміналістичної тактики.

47. Система тактичних прийомів, тактичні комбінації.

48. Тактичні завдання і тактичні операції.

49. Тактика слідчих дій: процесуальна регламентація, тактичні правила і прийоми, етапи проведення.

50. Загальні засади організації розслідування.

51. Планування розслідування по кримінальній справі в цілому, тактичних операцій і окремих слідчих дій.

52. Організація в розслідуванні взаємодії слідчого з оперативними підрозділами.

53. Форми і методи використання допомоги громадськості та засобів масової інформації.

54. Поняття слідчого огляду, його види.

55. Сутність, мета і завдання огляду місця події.

56. Підготовка до огляду місця події, його стадії, методи і прийоми.

57. Огляд трупа на місці його знаходження.

58. Огляд предметів і документів.

59. Тактика слідчого освідування живої особи.

60. Фіксація ходу і результатів слідчого огляду.

61. Поняття, форми, завдання, підготовка і тактичні особливості слідчого експерименту.

62. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту.

63. Поняття і завдання обшуку, його види та учасники.

64. Підготовка до обшуку.

65. Психологічні аспекти обшуку.

66. Тактика обшуку в приміщенні, на відкритій місцевості.

67. Тактика проведення особистого і групового обшуку.

68. Особливості фіксації результатів обшуку.

69. Поняття, значення і види допиту.

70. Психологічний процес формування показань.

71. Підготовка до допиту.

72. Формування психологічного контакту з допитуваним.

73. Тактичні прийоми допиту і фактори їх вибору та застосування.

74. Тактичні особливості допиту потерпілих, свідків, підозрюваних, обвинувачених, неповнолітніх, осіб з психологічними і фізичними вадами, а також за участю спеціалістів, перекладача і захисника.

75. Деякі нетрадиційні методи отримання показань.

76. Фіксація ходу і результатів допиту.

77. Поняття, завдання і об’єкти пред’явлення для впізнання.

78. Підготовка і тактичні правила пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів та інших об’єктів.

79. Впізнання по фото-, відео-, кіноматеріалами, за голосом та функціональними ознаками.

80. Тактика пред’явлення для впізнання за допомогою позавізуаль- ного спостереження.

81. Фіксація і оформлення результатів пред’явлення для впізнання.

82. Поняття спеціальних знань та форми їх використання в розслідуванні злочинів.

83. Застосування спеціальних знань при підготовці та проведенні слідчих дій.

84. Завдання судових експертиз, їх класифікація.

85. Система судово-експертних установ України.

86. Підготовка, призначення і проведення судових експертиз.

87. Оцінка слідчим висновку судового експерта.

88. Поняття методики як складової частини криміналістики, її завдання.

89. Зміст методики: загальні положення та окремі методики.

90. Структура методик розслідування окремих видів злочинів.

91. Криміналістична характеристика: дані про способи, механізм, сліди, обстановку, предмет злочину, особу злочинця та потерпілого.

92. Обставини, що підлягають встановленню.

93. Типові слідчі ситуації, тактичні завдання, засоби їх вирішення.

94. Етапи розслідування.

95. Тактичні особливості слідчих дій і тактичних операцій.

96. Принципи розбудови окремих методик та їх класифікація.

97. Криміналістична класифікація і характеристика вбивств.

98. Обставини, що підлягають встановленню, у справах про вбивства.

99. Вихідні слідчі ситуації, тактичні завдання і напрями розслідування вбивств.

100. Початковий етап розслідування в ситуації виявлення трупа.

101. Початковий етап розслідування в ситуації раптового зникнення певної особи.

102. Типові слідчі ситуації і вирішення завдань на подальшому етапі розслідування вбивств.

103. Особливості методики розслідування вбивств на замовлення.

104. Особливості розслідування вбивств на сексуальному підґрунті.

105. Особливості розслідування вбивств, вчинених з корисливих мотивів.

106. Особливості методики розслідування дітовбивств.

107. Особливості розслідування замаскованих убивств (з приховуванням, розчленуванням трупа, інсценуванням певних подій і обставин тощо).

108. Проблеми розслідування раніше нерозкритих убивств.

109. Криміналістична класифікація і характеристика статевих злочинів.

110. Обставини, що підлягають встановленню, по справах про зґвалтування.

111. Типові слідчі ситуації та напрями розслідування зґвалтувань на початковому етапі.

112. Тактика проведення окремих слідчих дій при розслідуванні зґвалтувань.

113. Особливості розслідування інших статевих злочинів.

114. Криміналістична класифікація і характеристика крадіжок.

115. Типові ситуації, версії та завдання на початковому і подальшому етапах розслідування крадіжок.

116. Особливості розслідування квартирних крадіжок.

117. Особливості розслідування кишенькових крадіжок.

118. Особливості розслідування крадіжок предметів мистецтва.

119. Поняття корисливо-насильницьких злочинів та їх криміналістична класифікація.

120. Криміналістична характеристика нападів з корисливих мотивів (бандитизм, розбої, пограбування).

121. Вихідні типові слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні нападів з корисливих мотивів.

122. Програмування початкового етапу розслідування нападів з корисливих мотивів.

123. Завдання подальшого етапу розслідування нападів з корисливих мотивів та засоби їх вирішення.

124. Класифікація і криміналістична характеристика вимагань.

125. Типові слідчі ситуації, тактичні завдання і засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування вимагань.

126. Особливості розслідування вимагань, пов’язаних з викраденням певної особи.

127. Завдання подальшого розслідування вимагань.

128. Тактичні операції і тактика окремих слідчих дій при розслідуванні вимагань.

129. Класифікація і криміналістична характеристика шахрайства.

130. Типові слідчі ситуації, завдання та засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування шахрайства.

131. Планування подальшого розслідування шахрайства.

132. Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері службової діяльності.

133. Особливості розслідування умисних порушень службовою особою своїх повноважень (зловживань владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службове підроблення).

134. Особливості розслідування службової недбалості.

135. Особливості розслідування хабарництва.

136. Загальна криміналістична характеристика розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

137. Типові слідчі ситуації, слідчі версії, тактичні завдання при розслідуванні розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

138. Організація розслідування розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем на початковому етапі.

139. Планування подальшого етапу розслідування розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

140. Загальна характеристика і криміналістична класифікація злочинів у сфері господарської діяльності.

141. Особливості розслідування шахрайства у сфері економіки.

142. Особливості розслідування злочинів у сфері банківської діяльності.

143. Особливості розслідування податкових злочинів.

144. Особливості розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері.

145. Особливості розслідування незаконних дій у сферах підприємництва, виробництва і торгівлі.

146. Криміналістична класифікація та криміналістична характеристика кримінальних пожеж.

147. Вихідні слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні кримінальних пожеж. Першочергові слідчі дії.

148. Особливості подальшого етапу розслідування кримінальних пожеж.

149. Криміналістична класифікація і характеристика дорожньо- транспортних подій. Обставини, що підлягають встановленню.

150. Типові слідчі ситуації та організація початкового етапу розслідування ДТП.

151. Слідчі завдання та засоби їх вирішення на подальшому етапі розслідування ДТП.

152. Класифікація і криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. Обставини, що підлягають встановленню.

153. Особливості порушення кримінальної справи, слідчі ситуації, версії і завдання при розслідуванні злочинів проти довкілля.

154. Організація і проведення першочергових слідчих дій при розслідуванні злочинів проти довкілля.

155. Завдання подальшого етапу розслідування злочинів проти довкілля.

<< | >>
Источник: Шульга М.М.. Криміналістика. 2013

Еще по теме ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ТА ІСПИТУ З КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИКА»:

 1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ “ ЛОГІКА”
 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИКА»
 3. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИКА»
 4. ДОМАШНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИКА»
 5. Перелік питань з підготовки до поточного модульного контролю ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 1
 6. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ Криміналістика як наука і навчальна дисциплина
 7. Теоретичні основи криміналістики Поняття і значення криміналістики
 8. §3. Система криміналістики
 9. § 2. Природа криміналістики
 10. В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика.2010, 2010
 11. Шеремет А. П.. Криміналістика.2009, 2009
 12. § 3. Місце криміналістики у системі правових наук
 13. § 2. Сучасний стан криміналістики в Україні
 14. ^ш § 1. Предмет, система та завдання криміналістики
 15. §2. Криміналістика в системі юридичних наук
 16. Советы по питанию
 17. Тема 1. Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
 18. §1. Становлення та розвиток криміналістики
 19. §3. Спеціальні методи криміналістики