<<
>>

§ 1. Поняття документа у криміналістиці

Документ — це матеріальний об’єкт, у якому зафіксовано відомості про які-небудь факти, що відбулися, чи які можна передбачити. Термін «документ» походить від лат. documentum — свідчення, доказ чого-небудь.

У судово-слідчій практиці розрізняють такі види документів:

1) письмові (тексти, цифри та інші записи);

2) графічні (креслення, рисунки, схеми);

3) фотодокументи;

4) кіно- та відеодокументи;

5) фонодокументи;

6) електронні документи.

За процесуальною природою письмові документи можуть виступати письмовими та речовими доказами. Документи — речові докази мають значення для розслідування не тільки завдяки своєму змісту, а й через сам факт свого існування, а також спосіб їх виготовлення та інші матеріальні ознаки. Документи — речові докази можуть бути засобом учинення злочину чи засобом його приховування, предметом злочинного посягання. Документи — письмові докази мають значення для встановлення істини у справі завдяки лише своєму змісту (наприклад, висновок експерта, акт ревізії тощо).

При цьому вони не є об’єктом криміналістичного дослідження і можуть замінюватися у справі копіями або дублікатами. У практиці техніко-криміналістичних досліджень зазвичай мають справу з письмовими документами як речовими доказами.

За юридичною природою документи поділяються на справжні та підроблені, а за джерелом — на офіційні (паспорт, посвідчення особи, довідка) та неофіційні (лист, записна книжка тощо).

У підробленому документі зміст або реквізити не відповідають дійсності. При цьому підроблення буває двох видів — інтелектуальне або матеріальне. Інтелектуальне підроблення полягає у складанні та виданні правильного за формою та виготовленням документа, але такий документ містить завідомо неправдиві відомості. Встановити факт інтелектуального підроблення за допомогою криміналістичної експертизи неможливо.

Матеріальне підроблення передбачає змінення змісту документа через внесення до нього неправдивих відомостей або шляхом повного виготовлення підробленого документа (тобто часткове або повне підроблення). Матеріальне підроблення виявляється за допомогою техніко-криміналістичного дослідження документів.

Обов’язкові відомості, які повинні міститися в документі для визнання його дійсним, називаються реквізитами (від лат. requisitum — потрібне, необхідне). Такими відомостями, як правило, є найменування документа і дата його складання; назва та адреса підприємства (організації), яке складало документ; сторони, які беруть участь у здійсненні операції; зміст здійснюваної угоди; підстава для здійснення операції; одиниці виміру і обсяг операції (у натуральному та вартісному показниках); номер документа; підписи відповідальних (посадових) осіб; відтиски печаток та штампів. Відсутність одного або декількох реквізитів у випадках, передбачених законом, тягне за собою недійсність або заперечність документа.

Документи можуть бути виготовлені рукописним, машинописним, комп’ ютерним, поліграфічним або іншими способами, за допомогою письмових знаків, інших графічних зображень, виконаних чорнилами, пастами для кулькових ручок, тушшю, олівцем, друкарською фарбою або іншою речовиною. Як матеріал для виготовлення письмового документа можуть бути використані папір, дерево, фанера, картон, тканина, скло та ін. Документи відрізняються за формою, розмірами, засобами захисту від підроблення, текстом та іншими елементами.

Існують певні правила поводження з документами — речовими доказами, а саме:

1) необхідно обережно поводитися з документами (на них заборонено робити будь-які позначки, перегинати їх, класти на забруднені поверхні тощо);

2) документи слід розміщувати і зберігати в окремих конвертах з відповідними написами;

3) для зберігання документів повинні бути створені відповідні умови (запобіжні заходи щодо впливу променів світла, вологості, хімічних речовин).

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 1. Поняття документа у криміналістиці:

 1. §1. Поняття документа у криміналістиці та правила поводження з ним
 2. §2. Загальнонаукові методи, що використовуються в криміналістиці
 3. § 1. Процес пізнання у криміналістиці
 4. Понятие документов, их классификация и правила обращения с документами — вещественными доказательствами
 5. Поняття справедливості потрібно відрізняти від поняття права
 6. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК РФ)
 7. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК РФ)
 8. Примерные формы процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе принудительного исполнения исполнительного документа
 9. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещении, территорий и находящихся там вещей и документов, изъятие вещей и документов
 10. Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
 11. Исполнение исполнительного документа, предписывающего передачу взыскателю имущества, указанного в исполнительном документе
 12. Статья 19.18. Представление ложных сведений для получения документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство Комментарий к статье 19.18
 13. Способы защиты документов н денежных знаков. Методы выявления подделки документов и денежных знаков
 14. Статья 19.16. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности Комментарий к статье 19.16
 15. Статья 19.17. Незаконное изъятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или принятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в залог Комментарий к статье 19.17
 16. Т. 2.1. Поняття як форма мислення