<<
>>

§4. Поняття і класифікація слідчих ситуацій

Слідча ситуація - це відносно нова категорія криміналістичної тактики, яка сформувалася в 1967р. (О.Н. Колісниченко). Однак і до теперішнього часу її поняття викликає дискусію.

Більшість вчених слідчу ситуацію розуміють як таке положення, що склалося на певний момент розслідування злочину (О.Н.

Колісниченко, І.М. Лузгін, О.Р. Ратинов, І.Ф. Герасимов).

В.К. Гавло формулює слідчу ситуацію як сукупність фактичних даних, які відображають подію, що розслідується. Близький до цього визначення Л.Я. Драпкін, який у слідчій ситуації ба- чить інформаційну модель, динамічну інформаційну систему, що містить ознаки, які мають значення в кримінальній справі. В.І. Шиканов та М.О. Селіванов вважають, що слідча ситуація - це сукупність даних, в яких слідчому належить діяти. Слідча ситуація - це обстановка, картина розслідування, яка склалася на певний момент розслідування, тобто сума значущої інформації (М.О. Селіванов).

Р.С. Бєлкін визначає слідчу ситуацію як сукупність умов, в яких на даний момент здійснюється розслідування, тобто обстановка в якій протікає процес розслідування.

Отже, розглянуті визначення слідчої ситуації справедливі лише в матеріальному аспекті, оскільки умови, в яких протікає розслідування, складають об’єктивну реальність - матеріальні та ідеальні джерела інформації. Однак такі визначення слідчої ситуації в пізнавальному плані некоректні і потребують удосконалення.

Слідча ситуація - це, з одного боку, об’єктивна реальність (матеріальні та ідеальні джерела), а з іншого - пізнана суб’єктом доказування об’єктивна реальність, що існує на даний момент. Непізнана матеріальна реальність містить потенційну інформацію щодо події злочину. Для введення її в процес доказування необхідний суб’єкт пізнання, який дослідить її та сформує слідчу ситуацію, яка представляє пізнавальну проблему.

Останню слідчий вирішує шляхом зстосування тактичних рішень.

Таким чином, слідча ситуація в пізнавальному плані - це оціночна категорія, а в інформаційному - сукупність матеріальних та ідеальних джерел, які виникають на конкретний момент розслідування. Тому у визначення слідчої ситуації повинен бути введений суб’єкт пізнання. У зв’язку з цим ситуації поділяють за суб’єктом на: експертні, розшукові, судові, слідчі.

Слідча ситуація - це пізнана слідчим сукупність умов, в яких у даний момент здійснюється розслідування. Слідча ситуація - це інформаційна модель, яка склалася у суб’єкта доказування на основі пізнання реальних умов, в яких здійснюється розслідування.

Під час побудови (пізнання) слідчої ситуації слідчий враховує фактори: інформаційного характеру щодо події злочину;

процесуального й тактичного характеру; психологічного характеру; організаційного характеру.

Слідчі ситуації класифікують за різними підставами. Найбільш повну класифікацію запропонував Л.Я. Драпкін. Він поділяє слідчі ситуації на: прості та складні; проблемні та конфліктні; типові та специфічні; закриті та відкриті; одноеле- ментні та багатоелементні (комплексні); суворого суперництва та несуворого.

З урахуванням змісту та напрямів розслідуання слідчі ситуації поділяють на: сприятливі та несприятливі; конфліктні та безконфліктні; типові та специфічні; початкові, проміжні, кінцеві.

Сприятлива ситуація складається за наявності достатньої інформації. Ситуація стає сприятливою, коли для її вирішення потрібно лише забезпечити раціональну реалізацію можливостей (слідчих оперативно-розшукових, громадських організаційних).

Несприятлива ситуація складається, коли слідчому для її вирішення необхідно визначити заходи впливу, прийняти тактичне рішення та реалізувати його. Несприятлива ситуація найчастіше характеризується відсутністю достатньої інформації для її вирішення. Дїї слідчого спрямовані на збір інформації з метою її дослідження та введення до кримінального процесу.

Безконфліктна слідча ситуація виникає, коли інтереси учасників розслідування співпадають.

Конфліктна слідча ситуація характеризується тим, що інтереси слідчого та учасників процесу розслідування не співпадають (наприклад, обвинувачений прагне приховати сліди злочину тощо).

Типова ситуація складається, коли під час розслідування злочину діють загальні закономірності механізму здійснення злочину, утворення джерел доказової інформації. Для вирішення типових ситуацій застосовують заздалегідь розроблені програми діяльності слідчого, дізнавача.

Специфічна слідча ситуація виникає за характерним збігом обставин, які потребують вибору нетипових засобів і тактичних прийомів вирішення.

Початкові слідчі ситуації виникають на стадії порушення кримінальної справи та на початковому етапі її розслідування.

Проміжні ситуації характерні для подальшого етапу розслідування (робочого етапу), вони можуть бути різних видів.

Кінцеві ситуації виникають під час завершення розслідування, оцінки його результатів. Вони визначають, як закінчилося розслідування, які проблеми виникли у зв’язку з цим. Вирішення кінцевих ситуацій передбачає діяльність слідчого, яка завершує процес розслідування.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §4. Поняття і класифікація слідчих ситуацій:

 1. Поняття та класифікація екстремальних ситуацій
 2. §6. Поняття і класифікація холодної зброї
 3. Поняття та класифікація цінних паперів
 4. §1. Поняття і класифікація криміналістичних версій
 5. § 1. Соціальні норми Поняття і класифікація соціальних норм.
 6. §1. Поняття та класифікація договорів
 7. Поняття принципів права •• -а • • та їх класифікація
 8. § 1. Поняття та класифікація акціонерних товариств
 9. 2.1 Поняття та класифікація цінних паперів
 10. Гарантії державного ладу: поняття, ознаки, функції та класифікація
 11. § 1. Поняття, риси і класифікація принципів, що діють у правовій системі
 12. § 1. Поняття, риси і класифікація принципів, що діють у правовій системі
 13. І § 6. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад
 14. І § 6. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад
 15. § 4. Державний апарат Поняття, ознаки і класифікація державних органів.
 16. Права людини як першоджерело права •• і • • їх поняття та класифікація
 17. 3.4. Соціальна ситуація розвитку
 18. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 19. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій