<<
>>

§1. Поняття криміналістичної характеристики та її значення для методики розслідування окремих видів злочинів

Криміналістична характеристика є загальною категорією методики розслідування окремих видів злочинів, вона входить першим елементом в її структуру і тому має принципове значення.

З розвитком теоретичних основ методики розслідування, поглибленням аналізу слідчої практики, розробленням сучасних прийомів і засобів дослідження сукупність загальних положень розслідування злочинів певного виду набуває чіткого системного характеру.

Подальші розроблення в цьому напрямі привели до формування поняття «криміналістична характеристика злочинів», визначення елементів її змісту.

Криміналістична характеристика - це система відомостей про криміналістично важливі ознаки злочинів даного виду, яка відображає закономірні зв’язки і слугує побудові та перевірці слідчих версій для вирішення основних завдань розслідування.

Криміналістична характеристика - це інформаційна модель, яка становить кількісно-якісний опис типових ознак конкретного виду (групи) злочинів. Причому ця інформація має вірогідний характер, тому вона використовується як орієнтовна.

Роль криміналістичної характеристики в методиці полягає в тому, щоб надати слідчому інформацію щодо напрямів розслідування, способів вчинення та обставин злочину.

Суттєвими ознаками змісту криміналістичної характеристики є:

1. Відомості про криміналістично важливі ознаки злочинів даного виду. Одні із них мають значення для кримінально-правової кваліфікації злочину, правильного вирішення кримінальної справи, інші - для прийняття кримінально-процесуальних рішень (наприклад, для вибору заходу присікання), треті - для розслідування, четверті - для їх попередження тощо. Цей поділ має відносний характер, оскільки всі ознаки взаємопов’язані і нерідко в своєму поєднанні слугують вирішенню декількох завдань, виконують різні функції.

2.

Система відомостей про криміналістично важливі ознаки. Ознаки, що складають зміст криміналістичної характеристики, відносяться як до обставин скоєння злочину, так і до попередніх, супутніх та наступаючих за ними. Останні відіграють важливу роль у виявленні прихованих злочинів, а також невідомих злочинців.

3. Система відомостей, що включає дані про закономірні зв’язки між ознаками злочинів. Це важлива частина криміналістичної характеристики. Виявлення цих зв’язків провадиться на підставі досліджень значного емпіричного матеріалу. Найбільш суттєвими є закономірні зв’язки між групами ознак, що характеризують сліди злочину (в широкому розумінні), його наслідки, та групами ознак, що відносяться до злочинця і його дій.

Однак використання криміналістичної характеристики може мати різні спрямування. Наприклад, за ознаками способу, місця і часу скоєння злочину може бути висунута версія про злочинця і, навпаки, під час затримання злочинця і наявності даних про особливості обстановки тощо може бути побудована версія про скоєння даною особою інших, ще не розкритих злочинів.

4. Система відомостей, що слугує побудові і перевірці слідчих версій для вирішення основних завдань розслідування. Відомості, що становлять зміст криміналістичної характеристики, представляють собою систематизовані криміналістичні дані, що відносяться до виду злочинів. Слідчий завжди розслідує конкретний злочин - одиничне антисуспільне явище з властивими йому особливими ознаками. Тому дані криміналістичної характеристики можуть лише вказувати на певну вірогідність ознак, що виявляються, в конкретному злочині, який розслідується. Іншими словами, на підставі аналізу і оцінки особливостей конкретного злочину, співставлення встановлених стосовно нього даних з криміналістичною характеристикою висуваються слідчі версії.

Криміналістичні характеристики поділяються на загальні й окремі. Загальні відносяться до виду злочинів (наприклад, «криміналістична характеристика вбивств» або «криміналістична характеристика крадіжок»), а окремі - до різновидності злочинів, що виділена за суттєвою криміналістичною ознакою (наприклад, «криміналістична характеристика вбивств з розчленуванням трупів»).

Криміналістична характеристика для методики розслідування має першочергове значення, оскільки вона є вірогідною моделлю конкретного злочину, віднесеного до певного виду. Криміналістична характеристика - це видова модель, яка дозволяє прогнозувати, будувати найбільш обгрунтовані версії щодо обставин конкретної події - особи, способу, засобів злочину тощо.

Значення криміналістичної характеристики полягає в тому, що вона дозволяє:

♦ визначити напрями розслідування;

♦ цілеспрямовано збирати доказову інформацію та її джерела;

♦ будувати найбільш вірогідні версії стосовно обставин, які необхідно встановлювати.

Під час побудови методики криміналістичну характеристику використовують в кількісній залежності між такими елементами: «предмет - особа», «спосіб - особа», «предмет -спосіб», «слідова картина - особа злочинця», «предмет - сліди» тощо. Видова кількісна залежність між цими парами елементів під час планування та висунення версій переноситься на аналогічні пари елементів конкретного злочину. Таким чином, версії будуть найбільш вірогідними, а плани розслідування - більш оптимальними.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §1. Поняття криміналістичної характеристики та її значення для методики розслідування окремих видів злочинів:

  1. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ Загальні положення методики розслідування злочинів
  2. §1. Поняття судової балістики та її значення для розслідування злочинів
  3. §1. Поняття та завдання методики розслідування злочинів
  4. §2. Структура методики розслідування злочинів. Загальні положення і наукові основи методики
  5. Тема 17. Теоретичні положення криміналістичної методики розслідування
  6. Тема 18. Особливості методики розслідування окремих різновидів вбивств
  7. §2. Елементи криміналістичної характеристики злочинів
  8. §3. Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-правовою, кримінологічною та судово-психологічною
  9. § 2. Основи криміналістичної класифікації злочинів
  10. Еволюція біологічних видів та її значення для появи ноосфери