<<
>>

§1. Поняття криміналістичної ідентифікації

Ідентифікація відноситься до загальнонаукових методів криміналістики. Суть ідентифікації полягає в установленні тотожності. Це пізнавальний процес виділення індивидуаль- ного, конкретного із загального.

Ідентифікація в інших науках означає встановлення формально-логічної тотожності, коли об’єкти вважаються тотожними за наявності хоча б однієї спільної ознаки. Отже, по суті, ідентифікація як загальний метод встановлює групу, рід, вид об’єктів. Наприклад, у фізиці або хімії спектральним аналізом виявлення одного атома речовини вважається ідентифікація всіх атомів та конкретного металу, рідини або газу. Тому для загальнонауко- вого методу ідентифікації вираз «два об’єкти тотожні» видається правильним, оскільки ототожнюється не індивидуальний об’єкт, а сукупність (рід, вид).

Криміналістичний метод ідентифікації є спеціальним (окремим), оскільки мета і завдання, що вирішуються, зводяться до встановлення тотожності конкретного об’єкта - особи, предмета, події, факту. Тому ідентифікація - це процес дослідження, пізнання об’єкта і отримання якоїсь інформації для себе.

Звідси, ідентифікацію можна інтерпретувати як форму пізнавальної діяльності, котра використовується в різних галузях знань, в тому числі і кримінальному судочинстві під час встановлення істини у кримінальній справі.

Ідентифікація як процес встановлення тотожності будь- яких ознак у різних об’єктах є загальним (загальнонауковим) методом дослідження, теорія якого базується на формальних законах логіки та є сукупністю логічних правил дослідження, в процесі яких встановлюється тотожність. Отже, універсальність методу ідентифікації як загальнонаукового інструмента дозволяє використовувати методи природничих і технічних наук як прийоми для застосування ідентифікації як загального методу пізнання.

Ідентифікацію як загальний метод, що використовується в різних галузях знання, треба відрізняти від криміналістичної ідентифікації як часткового (спеціального) методу науки криміналістики, який застосовується для розв’язання ідентифікаційних завдань у криміналістичному судочинстві.

Кожна галузь знання має свій предмет пізнання, для дослідження якого наука розробляє методи більш низького рівня узагальненості, котрі називаються частковими (спеціальними).

Часткові методи криміналістики різноманітні. До них відносять методи збирання криміналістичної інформації з матеріальних джерел (фотографічні, люмінесцентні, мікроскопічні тощо), методи експертного дослідження та збирання інформації з матеріальних джерел, групу методів встановлення фактів і розслідування окремих видів злочинів тощо.

Серед часткових методів науки криміналістики одне з перших місць належить методам криміналістичної ідентифікації та встановлення групової належності, теоретичні основи яких найбільш розроблені, а практична значущість різнопланова.

Криміналістична ідентифікація - специфічний метод, що дозволяє розв’язувати вузькі ідентифікаційні завдання, суть яких зводиться до встановлення тотожності конкретного об’єкта, що має стійку зовнішню форму. Такі завдання виникають під час розслідування окремих видів злочинів, коли необхідно встановити вид, клас чи модель пістолета, конкретний екземпляр зброї, з якої було зроблено постріл у потерпілого, або знайти та ототожнити саме те знаряддя, яким залишені сліди. В процесі доказу прийнято оперувати категоричними висновками, достовірними фактами, хоча можливе використання й імовірних суджень про клас, вид або родову належність конкретного об’єкта. Цим криміналістична ідентифікація відрізняється від ідентифікації як загального методу, що використовується в різних галузях знання. Ось чому в процесі ідентифікації як загального методу, так і криміналістичної ідентифікації (часткового методу) встановлюється тотожність, тільки в першому випадку тотожність груп, виду, роду, а в іншому - індивідуального конкретного об’єкта.

Методологічну основу ідентифікації як методу встановлення тотожності складають положення матеріалістичної діалектики, а саме:

♦ загальний взаємозв’язок явищ у природі та суспільстві, тобто якщо є наслідок, то обов’язково існувала причина, немає наслідку без причини, немає злочинів без слідів;

♦ усі об’єкти матеріального світу індивідуальні, тобто немає двох речей, котрі були б однакові; будь-який об’єкт, подія, явище індивідуальні і можуть бути ототожнені;

♦ усі об’єкти рухаються та видозмінюються, таким чином, об’єкт залишається самим собою лише деякий час, який залежить від швидкості змін; час, протягом якого об’єкт залишається відносно незмінюваним і його можна ототожнювати, називається ідентифікаційним періодом.

Наприклад, ідентифікаційний період канала ствола зброї залежить від кількості проведених пострілів, а лезо сокири - від його зносу.

Криміналістична ідентифікація - це виключно частковий метод науки криміналістики, що застосовується для розв’язання ідентифікаційних завдань, які виникають під час розслідування злочинів.

Криміналістична ідентифікація в судовій і слідчій практиці має важливе значення. Вона дозволяє встановити конкретні події злочину та осіб, що його скоїли, розшукати та розпізнати будь-які об’єкти злочинного вчинку. У цьому плані доказування за кримінальною справою можна інтерпретувати як ідентифікаційний процес, що здійснюється різними методами пізнання істини, в тому числі окремим методом криміналістики, яким є криміналістична ідентифікація.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §1. Поняття криміналістичної ідентифікації:

 1. Тема 2. Теорії криміналістичної ідентифікації та криміналістичної діагностики. Криміналістичні версії. Криміналістичне моделювання
 2. §3. Процес криміналістичної ідентифікації
 3. § 1. Поняття ідентифікації
 4. §1. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності
 5. § 1. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності
 6. § 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі
 7. §1. Поняття і завдання криміналістичної тактики
 8. § 1. Поняття та предмет криміналістичної тактики
 9. §1. Поняття криміналістичної характеристики та її значення для методики розслідування окремих видів злочинів
 10. ^ш § 3. Загальна методика ідентифікації
 11. § 2. Об’єкти, типи та види ідентифікації
 12. § 1. Сутність криміналістичної методики