<<
>>

§ 1. Поняття судової експертизи, її види та значення

У кримінально-процесуальній діяльності спеціальні знання використовуються у двох основних формах: при залученні спеціалістів під час здійснення окремих слідчих (судових) дій та в межах проведення експертизи.

Під час відправлення правосуддя велику допомогу слідству та суду надає судова експертиза.

Судова експертиза — це процесуальна дія, яка полягає в дослідженні експертом за завданням слідчого або судді речових доказів та інших матеріалів з метою встановлення фактичних даних та обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Проведення судової експертизи регламентовано Законом України від 25 лютого 1994 р. «Про судову експертизу», Кримінально- процесуальним кодексом України (ст. ст. 75-77, 196-205, 310-312), Цивільним процесуальним кодексом України (ст. ст. 22-24, 47, 53, 66, 142-150, 170, 171, 239), Господарським процесуальним кодексом України (ст. ст. 31, 42, 42), Кодексом про адміністративні правопорушення України (ст. ст. 273, 275), Законом України «Про виконавче провадження» (ст.

ст. 14, 17), а також Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. N° 53/5, та іншими нормативно-правовими актами. Згідно з чинним законодавством України експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань при провадженні в справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання (ч. 1 ст. 75 КПК). До спеціальних знань належать будь-які знання та вміння об’єктивного характеру, одержані внаслідок вищої професійної підготовки, наукової діяльності, досвіду практичної роботи, що відповідають сучасному науковому і практичному рівням.

У теорії кримінального процесу та криміналістики судова експертиза визначається як дослідження, що провадиться згідно з кримінально-

257

процесуальним, цивільно-процесуальним або іншим законодавством особою, яка володіє спеціальними знаннями у науці, техніці, ремеслі, з метою встановлення обставин (фактичних даних), що мають значення для справи.

Закон України «Про судову експертизу» визначає поняття судової експертизи як дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду.

Під час експертизи істотні для справи факти можуть встановлюватися за відсутності слідчого (або суду). Ця особливість дозволяє пояснити, чому законодавець установив систему додаткових процесуальних гарантій, додержання яких покликано сприяти достовірному, повному та об’ єктивному встановленню фактів експертом та всебічній перевірці його висновків слідчим і судом. Експертизу слід призначати тільки тоді, коли в цьому є дійсна необхідність, коли без відповіді експерта на деякі питання неможливо встановити істину в справі. Неприпустимо призначати експертизу для вирішення питань, що потребують таких спеціальних знань, які не виходять за межі професійної підготовки слідчого, прокурора або судді, тобто на вирішення експерта не можна ставити питання правового характеру.

Судові експертизи класифікуються за різними підставами. За своєрідністю предмета спеціальних пізнань їх можна розділити на декілька класів: криміналістичні, судово-медичні, судово-психіатричні, судово-психологічні, судово-фармацевтичні та фармакологічні, фізико- технічні, хімічні, товарознавчі та харчових продуктів, екологічні, судово-економічні та ін.

Кожний названий клас можна поділити на роди, види та підвиди. Так, усі криміналістичні експертизи поділяються на два роди: традиційні та нетрадиційні. Традиційні експертизи охоплюють такі види експертиз, як дактилоскопічна, трасологічна, судово-почеркознавча, авторознавча, судово-балістична, технічна експертиза документів та ін. Нетрадиційні експертизи включають експертизу матеріалів, речовин та виробів (нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, лакофарбових матеріалів і покриттів, волокон і волокнистих матеріалів), фоноскопічну та фонетичну експертизи та ін.

Найбільш поширеним видом судової експертизи є криміналістична. Криміналістична експертиза — це лабораторне дослідження об’єктів з метою встановлення їхнього фактичного стану; можливості проведення певних дій; обставин, при яких були проведені дії; невидимих слідів зашифрованого змісту; групової належності об’єктів або їх тотожності. Така експертиза вимагає застосування спеціальних криміналістичних знань. Її об’єктами можуть бути тексти та підписи документів, відбитки печаток і штампів, сліди рук, ніг, знарядь злому та інструментів, транспортних засобів, зброї, боєприпасів та ін. Залежно від об’єктів дослідження криміналістичні експертизи поділяються на почеркознавчу, технічну експертизу документів, трасологічну, судово-балістичну та ін.

Судово-медичні експертизи поділяються на експертизи трупа, живих осіб, речових доказів. Їх завдання полягає у встановленні причини смерті, характеру та ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, визначенні групової належності і походження різних виділень організму людини та вирішенні інших питань, що вимагають застосування судово- медичних знань.

За характером завдань, які вирішуються, та методів дослідження судові експертизи можуть бути поділені на ідентифікаційні, класифікаційні та діагностичні. Ідентифікаційні експертизи встановлюють індивідуальну тотожність; класифікаційні — визначають групову належність різного роду об’єктів; діагностичні — показують стан різних об’єктів та їх динаміку.

Судові експертизи поділяються на:

1) первинні та повторні. Повторні призначаються у разі необґрунтованості висновку експерта в результаті первинної експертизи або у разі сумніву в правильності його висновку. Така експертиза доручається іншому експертові або іншим експертам (ст. ст. 75, 203 КПК);

2) основні та додаткові. Додаткова експертиза призначається, якщо експертиза визнана неповною або не досить ясною, і доручається тому самому або іншому експертові (ст. ст. 75, 203 КПК);

3) одноособові та комісійні. Перші проводяться одним експертом. Комісійна експертиза виконується групою експертів — спеціалістів з однієї галузі знань. Комісійна експертиза може призначатися для вирішення достатньо складних питань або за наявності різних точок зору з якого-небудь питання;

4) однорідні та комплексні. Однорідною є експертиза, при проведенні котрої використовуються знання у якійсь одній галузі науки. При виконанні комплексної експертизи використовуються спеціальні знання різних наук. Це можуть бути медико-криміналістичні, психолого- психіатричні, автотехнічні і криміналістичні, зоотехнічні і ветеринарні та інші комплексні дослідження. Спеціалісти, які беруть участь у

комплексній судовій експертизі та дійшли єдиної думки, складають та підписують спільний висновок. При цьому в акті визначається, у чому конкретно полягала роль кожного спеціаліста. У разі, коли експерти не дійшли згоди, кожний з них складає окремий висновок.

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 1. Поняття судової експертизи, її види та значення:

  1. §1. Поняття, значення і види судових експертиз
  2. § 1. Поняття судової балістики та її значення
  3. § 1. Поняття судової фотографії та її значення
  4. §1. Поняття, значення і система судової фотографії
  5. §1. Поняття судової балістики та її значення для розслідування злочинів
  6. / Ю.О. Кривченко, Л.Г. Бордюгов, В.В. Сабадаш, А.С. Бєліков, О.М. Моісєєв, Д.І. Фокін, Н.А. Решетнікова, Р.М. Шостак, С.В. Прусакова, І.М. Марченко, Є.Ю. Білогурова.. Методика судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності.2013, 2013
  7. §1. Поняття, наукові засади, завдання і можливості судової одорології
  8. §2. Поняття та види речей
  9. § 1. Поняття, види та принципи огляду
  10. §1. Поняття та види володіння