<<
>>

§1. Поняття трасології, її наукові основи і значення

Трасологія - галузь криміналістичної техніки, яка вивчає теоретичні основи слідоутворення, закономірності виникнення слідів, що відображають механізм скоєння злочину, розробляє рекомендації щодо застосування методів і засобів вивчення слідів, їх вилучення та дослідження з метою визначення обставин, що мають суттєве значення для розкриття, розслідування та попередження злочинів.

Трасологія має відповідну систему (Схема 7).

Під час скоєння злочину на місці події виникають зміни, які називають слідами злочину.

У криміналістиці слід в широкому значенні розуміється як будь-яке відображення, зміна, зникнення, з’явлення будь-чого на місці події. Це - сліди-відображення, предмети або їх частини, різні речовини тощо.

Слід у вузькому розумінні є матеріальнофіксоване відображення зовнішньої будови одного об’єкта на іншому, а також нашарування, відшарування та інші подібні їм результати механічного, термічного, хімічного та інших впливів.

Тому вчення про сліди в широкому розумінні слова необхідно називати слідознавством, а у вузькому - власне трасологією.

Щодо практичної сфери криміналістичної діяльності дані трасології в теперішній час успішно використовуються для вирішення таких груп завдань, що входять у предмет розслідування і доказування за кримінальною справою:

1. Ідентифікація осіб і предметів за залишеними ними слідами.

2. Установлення групової (видової) належності об’єктів, зокрема типу інструмента, виду і марки автомобіля, зброї тощо.

3. Установлення деяких анатомо-фізіологічних особливостей (ознак), властивих особі, що залишила сліди (визначення статі, віку, зросту, особливостей ходи, професійних навичок тощо).

4. Вияснення механізму слідоутворення і пов’язаних з ним обставин події, що розслідується.

Розділ II.

Криміналістична техніка

о

Οι

Схема 7. Система трасології (за Ф.П. Совою)

Можливість та успішне вирішення перерахованих та інших завдань визначається тим, що криміналістичне дослідження слідів грунтується, з одного боку, на загальнометодологічних основах пізнання, зокрема теорії відображення, теорії інформації та даних інших наук, з іншого - на криміналістичному вченні про ідентифікацію і вченні про сліди, їх класифікацію і слідоутворення.

Наукові основи трасології складають філософські концепції матеріалістичної діалектики:

♦ у світі немає двох речей, які були б однакові, тобто кожний об’єкт матеріального світу - індивідуальний;

♦ слід-відображення не може існувати без того, хто його відобразив, тобто якщо є слід, то є й об’єкт, що його залишив;

♦ під час взаємодії твердих тіл слід-відображення є конформним до об’єкту, з яким контактує.

Індивідуальність матеріальних об’єктів і конформність слідів-відображень дозволяють ототожнювати об’єкт за його слідом (пальця, взуття, каналу ствола на кулі тощо). Значне число об’єктів подібні за рядом ознак зовнішньої будови, однак вся сукупність ознак робить їх неповторними. Особливо важливі окремі ознаки, до яких у трасології відносять деталі, особливості зовнішньої будови тих чи інших частин об’єктів.

Стійкість зовнішньої будови об’єкта - це його властивість зберігати на певний період часу надану йому форму та інші особливості, що його індивідуалізують.

Як у слідоутворюючих, так і у слідосприймаючих об’єктів ця властивість виражена по-різному. Так, сліди зубів на надкушеному яблуці змінюють початковий вигляд на протязі декількох годин, а сліди сокири на зрубаній гілці змінюються мало. Необхідно також врахувати, що умови зберігання, ремонт інструмента, фарбування та інші фактори суттєво впливають на слідозберігаючий об’єкт і слід. У зв’язку з негативним впливом цих факторів слідчому необхідно вживати заходів щодо забезпечення незмінності і збереження слідів.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §1. Поняття трасології, її наукові основи і значення:

 1. § 1. Поняття трасології та її значення
 2. § 2. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення
 3. §1. Поняття, наукові засади, завдання і можливості судової одорології
 4. §1. Судове почеркознавство та його наукові основи
 5. Теоретичні основи криміналістики Поняття і значення криміналістики
 6. §2. Структура методики розслідування злочинів. Загальні положення і наукові основи методики
 7. § 1. Поняття судової фотографії та її значення
 8. § 1. Поняття судової експертизи, її види та значення
 9. §1. Поняття, значення і види судових експертиз
 10. §1. Поняття і значення кримінальної реєстрації
 11. § 1. Поняття судової балістики та її значення
 12. § 1. Поняття та значення кримінальної реєстрації
 13. §1. Поняття, значення і система судової фотографії
 14. §1. Поняття судової балістики та її значення для розслідування злочинів
 15. §1. Поняття криміналістичної характеристики та її значення для методики розслідування окремих видів злочинів
 16. 8.1 Теоретические основы и значение типологий государства
 17. § 7. Деякі наукові концепції сучасної держави
 18. Поняття справедливості потрібно відрізняти від поняття права