<<
>>

§1. Поняття і завдання криміналістичної тактики

У ході розвитку науки криміналістики термін «тактика» мав різні поняття: криміналістична тактика, слідча тактика. Ці поняття окремими криміналістами (І.Ф. Пантелеєв, М.О. Селиванов, Н.П.

Яблоков) ототожнюються, однак вони нерівнозначні.

Криміналістична тактика - це розділ криміналістики, який становить собою систему положень і практичних рекомендацій з організації та планування розслідування й визначення оптимальної поведінки осіб, які здійснюють розслідування з урахуванням їх відносин та взаємодії з іншими учасниками розслідування на основі норм і принципів кримінального процесу.

Отже, криміналістична тактика вивчає тактику діяльності всіх учасників розслідування - слідчого, прокурора, працівників органів дізнання, спеціаліста, експерта, громадських помічників, звинуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка тощо.

Слідча тактика - це галузь криміналістики, яка містить систему наукових положень і рекомендацій щодо організації та планування розслідування й тактики слідчих дій.

Це поняття вужче, ніж криміналістична тактика, і більш точно визначає призначення тактики - слугувати розслідуванню злочинів, яке здійснюють органи попереднього слідства та дізнання.

Теоретичними основами тактики є вчення про закономірності поведінки осіб, залучених до орбіти кримінального процесу, виявлення у зв’язку з цим їх психічних якостей, розроблення на цій основі прийомів збирання та дослідження доказової інформації. Тому слідчу тактику визначають як лінію поведінки слідчого у певних ситуаціях.

Завданнями слідчої тактики як галузі науки криміналістики є розроблення найбільш ефективних тактичних прийомів на основі широкого використання даних спеціальних наук, узагальнення передової судової та слідчої тактики і активне впровадження тактичних рекомендацій у практичну діяльність органів розслідування і суду.

Ефективні прийоми збирання та дослідження доказів, що розробляються слідчою тактикою відповідно до вимог кримінально-процесуального закону, виступають одним із головних факторів успішного розслідування злочинів.

Важлива роль у виробленні тактичних прийомів належить судово-слідчій практиці, оскільки саме під час розслідування і судового провадження конкретних справ перевіряється їх ефективність.

Науковці кафедри криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого вважають, що тенденції розвитку криміналістичної тактики потребують розширення меж її дослідження. На їх думку, за своїм змістом криміналістична тактика повинна мати трирівневу структуру:

1) загальні положення (поняття і предмет криміналістичної тактики, її принципи, елементи планування і організація розслідування, вчення про криміналістичну версію тощо);

2) підгалузі (слідча тактика, судова тактика, тактика розшу- кової діяльності, тактика злочинної діяльності);

3) окремі наукові теорії (теорія прийняття тактичних рішень, теорія слідчої ситуації, теорія систематизації тактичних прийомів тощо).

Оскільки тактика є частиною криміналістичної науки, вона не може не включати до себе деяких положень. Це можуть бути окремі криміналістичні теорії або їх структурні підрозділи. Окремі наукові теорії у криміналістичній практиці мають різний ступінь сформованості, тому вона є відкритою системою, яка характеризується появою нових теорій.

Структурність криміналістичної тактики можна простежити за складом її засобів, зокрема таких як:

♦ тактичний прийом як спосіб здійснення процесуальної дії, спрямований на досягнення її мети;

♦ тактична рекомендація - науково обгрунтована та перевірена практикою порада щодо вибору і застосування засобів, прийомів та форм поведінки;

♦ тактична комбінація - упорядкована сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених прийомів, що мають цільову спрямованість у процесі її реалізації;

♦ тактичне рішення, тобто тактика слідчої дії, яка охоплює весь типовий тактичний комплекс можливого її здійснення, реалізації;

♦ тактична операція, тобто система слідчих або інших дій, спрямована на виконання завдання розслідування у відповідній слідчій ситуації.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §1. Поняття і завдання криміналістичної тактики:

 1. § 1. Поняття та предмет криміналістичної тактики
 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА Загальні положення криміналістичної тактики
 3. Криміналістична тактика Загальні положення криміналістичної тактики
 4. Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики
 5. § 2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики
 6. § 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі
 7. §1. Поняття криміналістичної ідентифікації
 8. §1. Поняття, завдання та структура криміналістичноїтехніки
 9. §1. Поняття та завдання методики розслідування злочинів
 10. §1. Поняття криміналістичної характеристики та її значення для методики розслідування окремих видів злочинів
 11. Тема 2. Теорії криміналістичної ідентифікації та криміналістичної діагностики. Криміналістичні версії. Криміналістичне моделювання
 12. §1. Поняття, завдання та види допиту
 13. §1. Поняття і завдання обшуку
 14. § 1. Поняття, завдання, принципи огляду місця події
 15. § 1. Поняття, завдання та функції юридичного обслуговування
 16. §1. Поняття, завдання та види слідчого експерименту