<<
>>

§1. Поняття та завдання методики розслідування злочинів

Методика розслідування злочинів - це самостійний розділ науки криміналістики. Його складають основані на вимогах кримінального і кримінально-процесуального законодавства наукові положення, рекомендації і методи розслідування окремих видів злочинів.

Вчені-криміналісти методику розслідування злочинів розглядають у двох аспектах: 1) це сам процес розслідування злочинів, що здійснюється на підставі застосування засобів криміналістичної техніки, прийомів слідчої тактики, методів розслідування певних видів злочинів; 2) це розділ науки криміналістики, який містить систему комплексних криміналістичних рекомендацій щодо виявлення, розслідування та профілактики окремих видів злочинів. Саме у взаємозв’язку цих двох напрямів (практичного і теоретичного) методика розслідування злочинів виявляє своє призначення, сприяючи розробленню наукових рекомендацій і запровадженню їх у практику розслідування злочинів.

Методи розслідування кожного злочину, як і сам злочин, індивідуальні. Однак єдині вимоги законності, загальні завдання розслідування однорідних злочинів, аналогічні способи їх вчинення, типові матеріальні сліди злочину дають можливість виділити загальні типові методи розслідування, характерні для певної групи справ.

Вивчення і наукове узагальнення практики розслідування однорідних злочинів дозволяє розробити загальні, найбільш ефективні методи. Поряд з особливостями розслідування того чи іншого виду злочинів існують і загальні положення, які повинні дотримуватися під час розслідування всіх злочинів, незалежно від їх виду і конкретних обставинах вчинення. Одні із них є загальнообов’язковими вимогами, зафіксованими в кримінально-процесуальному законі. Інші створюють криміналістичні рекомендації, що застосовуються слідчим. Сюди відносяться загальні методи виявлення, фіксації і дослідження матеріальних слідів злочину і загальні тактичні прийоми виконання окремих слідчих дій.
Вони носять універсальний характер і тому набувають значення загальних положень, властивих процесу розслідування.

Так, процес розслідування в цілому і окремих видів злочинів закрема може бути охарактеризований як:

♦ оперативно-розшукова діяльність відповідних уповноважених законом органів щодо розкриття та розслідування злочинів;

♦ діяльність органів дізнання, слідства, суду, що здійснюється відповідно до норм кримінально-процесуального закону;

♦ організаційна діяльність, спрямована на забезпечення планомірного розслідування окремих видів злочинів на підставі нормативних приписів, рекомендацій з наукової організації праці;

♦ пізнавальна діяльність, спрямована на встановлення обставин події минулого на підставі теорії судових доказувань, законів логіки і положень психології;

♦ профілактична діяльність, спрямована на встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів, яка здійснюється на підставі рекомендацій кримінології та криміналістики.

Методика розслідування тісно пов’язана з криміналістичною технікою і слідчою тактикою, із яких черпає певні дані і прийоми формування методів розслідування і попередження злочинів. Методика, відштовхуючись від загальних положень тактики про планування розслідування, розглядає слідчі дії у взаємозв’язку, показує їх типові системи, а також формулює тактичні рекомендації, характерні для розслідування розкрадань державного і колективного майна, убивств, злочинних порушень правил техніки безпеки праці, інших злочинів.

Суттєва роль у формуванні системи і змісту методики належить кримінальному праву, яке визначає діяння, що признається злочином, а тим самим і загальні межі методики. Положення кримінального права обумовлюють загальну спрямованість методики. Відповідно до положень кримінального права здійснюється класифікація методик на окремі види - окремі методики розслідування злочинів.

Кримінально-процесуальне право також має велике значення для методики розслідування.

Кримінально-правове законодавство визначає, як відомо, не лише мету, форми і процесуальний порядок розслідування, й засоби та умови досягнення цієї мети. Такі процесуальні положення є відправними для методики в цілому і її конкретних рекомендацій.

В частині рекомендацій, що відносяться до профілактичної діяльності слідчого, методика розслідування тісно пов’язана з кримінологією, яка, вивчаючи причини й умови, що сприяють скоєнню окремих видів злочинів, визначає завдання профілактичного характеру, що підлягають вирішенню під час розслідування, дає рекомендації щодо їх ефективного впровадження.

Головним завданням методики розслідування окремих видів злочинів є озброєння слідчих необхідним для їхньої професійної діяльності науково-методичним комплексом знань і навиків розкриття, розслідування і попередження окремих видів злочинів у різних слідчих ситуаціях, що виникають в процесі вказаного виду криміналістичної діяльності.

До завдань методики розслідування окремих видів злочинів можна також віднести:

♦ правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина;

♦ забезпечення охорони державної і колективної власності;

♦ охорону громадського порядку та громадської безпеки, довкілля;

♦ забезпечення охорони конституційного устрою України від злочинних посягань, а також запобігання злочинам (ст. 1 КК України).

Виходячи з предмета дослідження в методиці розслідування виділяють власні завдання, до яких можна віднести:

♦ узагальнення слідчої, судової та експертної практики, вивчення кримінальної обстановки в цілому та в окремих регіонах;

♦ вивчення та узагальнення стану, структури та динаміки злочинності;

♦ аналіз кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого, адміністративного, цивільно-правового, а також галузевого законодавства, пов’язаного з встановленням юридичної відповідальності за правопорушення в різних сферах діяльності;

♦ розроблення найбільш ефективних методів і засобів розкриття і розслідування злочинів, побудова їх криміналістичної характеристики, оптимізація процесу розслідування окремих видів злочинів на основі використання даних про типові слідчі ситуації, системи типових версій, комплекси слідчих дій, організаційних і оперативно-роз- шукових заходів.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §1. Поняття та завдання методики розслідування злочинів:

 1. §1. Поняття криміналістичної характеристики та її значення для методики розслідування окремих видів злочинів
 2. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ Загальні положення методики розслідування злочинів
 3. §2. Структура методики розслідування злочинів. Загальні положення і наукові основи методики
 4. §1. Поняття судової балістики та її значення для розслідування злочинів
 5. Тема 21. Розслідування корисливо-насильницьких злочинів
 6. Тема 25. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності
 7. Тема 17. Теоретичні положення криміналістичної методики розслідування
 8. Тема 28. Розслідування злочинів, пов'язаних із забрудненням довкілля
 9. Тема 23. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності
 10. §3. Завдання наступних етапів розслідування убивств
 11. Розслідування екологічних злочинів
 12. Тема 18. Особливості методики розслідування окремих різновидів вбивств
 13. §1. Класифікація службових злочинів і загальні методичні положення їх розслідування
 14. §1. Поняття і завдання криміналістичної тактики
 15. Розслідування злочинів проти довкілля
 16. §3. Дослідження і використання запахових слідів у практиці розслідування злочинів
 17. §2. Поняття і принципи планування розслідування