<<
>>

§1. Поняття, завдання та структура криміналістичноїтехніки

Криміналістична техніка як розділ криміналістики становить систему теоретичних положень і принципів розроблення та застосування науково-технічних засобів і методів виявлення, фіксації, вилучення, накопичення речової інформації про подію, що розслідується, а також технічних засобів й способів попередження злочинів.

Криміналістичні засоби і методи широко застосовуються в ході оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, а також в процесі криміналістичних експертиз.

Стосовно криміналістичних експертиз криміналістична техніка розробляє наукові основи, технічні засоби, методи та окремі методики провадження різних видів криміналістичних експертиз, питання логіки експертних досліджень і правила складання висновків.

Розділ криміналістичної техніки будується за двома підставами: за технічними засобами і методами; за окремими видами криміналістичних об’єктів. Таким чином, можна розрізняти дві частини криміналістичної техніки. У першій розглядаються комплекти технічних засобів, що застосовуються в слідчій та оперативно-розшуковій роботі, фізичні і хімічні методи дослідження, питання судової фотографії.

У другій викладаються рекомендації про роботу з різними речовими доказами, про організацію криміналістичних обліків.

За цільовим призначенням засоби і методи криміналістичної техніки поділяються також на два види.

Перший вид становлять засоби, що призначаються для слідчих і спеціалістів-криміналістів і застосовуються з метою виявлення, вилучення та фіксації доказів, тобто засоби для фотозйомки, роботи зі слідами злочинів, звуко- і відеозапису, відшукування прихованих криміналістичних об’єктів, а також засоби, що використовуються в оперативно-розшуковій роботі для попередження і швидкого виявлення злочинів, розшуку і затримання злочинців, засоби спостереження і зв’язку, захисту документів від підроблення.

До другого виду відносяться засоби, що застосовуються під час дослідження речових доказів і, головним чином, у ході провадження криміналістичних експертиз. Це - засоби і методи судово-дослідницької фотографії, засоби вимірювальної техніки, аналітичні люмінесцентні лампи, апаратура для спектрального аналізу, хроматографії, колориметрії, нейтронно-активаційного аналізу, інших фізичних, хімічних досліджень криміналістичних об’єктів.

Засоби і методи криміналістичної техніки застосовуються в різних формах залежно від правогого положення учасників діяльності щодо розкриття злочинів, які використовують їх у своїй роботі (слідчий, дізнавач, спеціаліст, оперативний працівник, експерт, суддя), від мети використання (виявлення, фіксація, вилучення, дослідження доказів) і від процесуального значення результатів. Причому кожний із учасників має право застосувати їх лише в тих формах, які відповідають його компетенції.

Зазначені особи можуть використовувати в своїй роботі засоби не лише слідчо-оперативної криміналістичної техники, а й дослідницької. Останні застосовуються ними у формі так званого попереднього дослідження речових доказів, що здійснюється для висунення версій, визначення найкращіх шляхів виявлення доказів тощо. Результати застосування технічних засобів у ході попереднього дослідження речових доказів полягають у виявленні під час аналізу сукупності матеріальних ознак і висновку слідчого, який не має доказового значення і не фіксується в процесуальному документі.

Слідчий, особа, що провадить дізнання, спеціаліст, суддя не мають права використовувати науково-технічні засоби у формі безпосереднього експертного дослідження. Це - прерогатива експерта.

Результати застосування технічних засобів під час проведення експертиз складаються із сукупності ознак, виявлених у ході дослідження, і висновку експерта, яке відповідно до закону є засобом доказування.

Тепер у практиці розслідування і попередження злочинів широко використовуються загальні технічні засоби: автомобільний та авіаційний транспорт, телефон, телеграф, фототелеграф, радіо, ксерокси, мікроскопічна техніка, різні аналітичні прилади, комп’ютерна техніка тощо.

Власне криміналістичними слід вважати технічні засоби, спеціально конструктивно створені для вирішення того чи іншого криміналістичного завдання. Так, автомобіль, що привіз слідчого на місце злочину, біологічний мікроскоп, що застосовується для огляду речових доказів, не є криміналістичними засобами. З іншого боку, пересувна криміналістична лабораторія, слідча валіза, криміналістичний порівняльний мікроскоп, конструктивно приспособлені для вирішення завдань огляду місця злочину та дослідження речових доказів, стають внаслідок цього криміналістичними засобами.

Характерною особливістю криміналістичної техніки є підза- конний, юридичний характер її застосування.

Криміналістична техніка застосовується головним чином у передбачених законом слідчих діях. Ряд норм кримінально- процесуального закону прямо передбачає під час огляду, обшуку та інших діях фотографування, вимірювання, виготовлення зліпків тощо. Застосування криміналістичної техніки повинно фіксуватися в протоколах відповідних слідчих дій. Якщо ж криміналістична техніка застосовується в слідчих діях без дотримання передбачених законом правил, результати такого застосування не будуть мати доказового значення.

В теперішній час у криміналістиці сформувались такі основні галузі криміналістичної техніки:

1) судова фотографія;

2) судова кінематографія і відеозапис;

3) судова балістика;

4) трасологія;

5) техніко-криміналістичне дослідження документів;

6) криміналістичне дослідження письма;

7) ідентифікація особи за ознаками зовнішності;

8) кримінальна реєстрація.

Як видно із перерахованих галузей, в основі системи криміналістичної техніки лежить предметний принцип - типові речові докази, що досліджуються методами криміналістичної техніки: сліди, вогнепальна зброя, документи тощо.

Прийоми і методи дослідження речових доказів можуть застосовуватися в ході слідчих дій та спеціалістом у процесі лабораторного дослідження. До їх числа відносяться методи ідентифікації осіб, тварин, знарядь злому, вогнепальної зброї, джерел походження виробів тощо.

Криміналістична техніка використовується для вирішення таких основних завдань:

♦ виявлення, фіксації та вилучення матеріальних слідів злочину;

♦ установлення умов, механізму та матеріальних причин діяння, що спричинило утворення слідів;

♦ установлення родової належності об’єктів;

♦ установлення індивідуальної тотожності (ідентифікація).

Для вирішення перерахованих завдань методи криміналістичної техніки можуть використовуватись слідчим, спеціалістом, експертом. У даному випадку одні й ті самі науково-технічні методи і засоби можуть застосовуватися будь-яким згаданим об’єктом. Це свідчить про єдність криміналістичної техніки.

Під час застосування криміналістичної техніки у ході розслідування злочинів необхідно дотримуватись таких принципів:

- законності;

- науковості;

- етичності застосування науково-технічних засобів;

- цілісності об’єктів у незмінному вигляді;

- безпеки науково-технічного засобу;

- ефективності використання науково-технічного засобу.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §1. Поняття, завдання та структура криміналістичноїтехніки:

 1. §1. Поняття і завдання криміналістичної тактики
 2. §1. Поняття, завдання та види допиту
 3. §1. Поняття і завдання обшуку
 4. §1. Поняття та завдання методики розслідування злочинів
 5. § 1. Поняття, завдання, принципи огляду місця події
 6. § 1. Поняття, завдання та функції юридичного обслуговування
 7. §1. Поняття, завдання та види слідчого експерименту
 8. §1. Поняття, наукові засади, завдання і можливості судової одорології
 9. § 1. Поняття і структура правової системи
 10. І § 4. Правова культура: поняття та структура
 11. І § 4. Правова культура: поняття та структура
 12. § 1. Поняття і структура форми держави