<<
>>

§ 5. Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів

У криміналістиці слідчу ситуацію розглядають в широкому і вузькому розуміннях. У широкому розумінні слідча ситуація являє собою сукупність усіх умов, що впливають на розслідування і визначають його особливості.

Така сукупність найбільш повно характеризує і відображає усе, що впливає і може впливати на розслідування злочину, а відтак, дозволяє вичерпно визначити шляхи і засоби цілеспрямованого впливу на сформовану слідчу ситуацію.

Практично більш значущим є поняття слідчої ситуації у вузькому розумінні — як характеристики інформаційних даних, котрі має слідство на конкретному етапі розслідування. По кожній конкретній кримінальній справі на даний момент є певна (різна для окремих справ) кількість інформації, необхідна для успішного розслідування.

Слідча ситуація має динамічний характер. На неї впливають різні чинники, внаслідок чого може відбуватися її зміна. Залежно від обсягу наявної доказової інформації формуються сприятливі або несприятливі ситуації.

Слідчі ситуації можуть бути класифіковані за різними підставами.

Виділяють прості і складні слідчі ситуації. Залежно від кількості, характеру та змісту формуючих чинників усі складні ситуації диференціюються на проблемні, конфліктні, тактичного ризику, комбіновані (змішані) ситуації.

За ступенем спільності слідчі ситуації підрозділяють на типові, характерні для переважної більшості злочинів певного виду на тих або інших етапах розслідування (початковому, наступному, завершальному) і специфічні, тобто такі, що трапляються на практиці досить рідко.

За обсягом і характером дефіциту інформації слідчі ситуації підрозділяють на такі види: 1) відсутні або мають місце неповні відомості про подію злочину і злочинця; 2) мають місце недостатньо повні відомості про розслідуваний злочин; 3) подія злочину є очевидною, злочинця встановлено.

Поділ слідчих ситуацій на конфліктні і безконфліктні ґрунтується на характеристиці одного з психологічних компонентів слідчої ситуації: суперництва та протидії сторін. Зазначений поділ ситуацій має найбільш загальну психологічну спрямованість, що дозволяє намітити тактику розслідування лише в загальних рисах.

У загальній проблемі слідчої ситуації варто розрізняти ситуації, що характеризують розслідування в цілому, і такі, що виникають при провадженні окремих слідчих дій. Щодо цього слушно виділяти ситуації окремих слідчих дій: огляду місця події, обшуку, пред’явлення для впізнання, допиту та ін. Ситуація слідчої дії має відносну самостійність, обумовлену межами процесуальної дії. За обсягом понять ситуація слідчої дії є ситуацією меншого ступеня спільності порівняно зі слідчою ситуацією. Водночас ситуація слідчої дії структурно входить до слідчої ситуації і є її складовою частиною.

У слідчій практиці відзначається повторюваність ситуацій, що створює передумови для їх типізації. Стосовно типових ситуацій можна намітити певний образ дій слідчого в процесі одержання доказової інформації. Знання типових ситуацій дозволяє не тільки передбачати їх виникнення у відповідних умовах як закономірних, а й обирати відповідні засоби, прийоми та методи.

Аналогічність, типовість слідчих ситуацій і відповідно шляхів, що ведуть до їх вирішення, дозволяють говорити про можливість програмування (алгоритмізації) дій слідчого. Важливим для створення ефективних програм розкриття і розслідування злочинів є метод узагальнення ситуацій — так зване ситуаційне моделювання, яке дає змогу розробляти оптимальні програми прийняття рішень і проведення тактичних комплексів (застосування тактичних операцій) та окремих слідчих дій.

■ Запитання для самоконтролю

1. Що таке криміналістична методика?

2. Яку структуру має криміналістична методика?

3. Які елементи охоплює структура окремої криміналістичної методики?

4. У чому полягає сутність криміналістичної класифікації злочинів?

5. За якими критеріями можуть бути класифіковані злочини в криміналістиці?

6. Яку роль виконує криміналістична характеристика злочинів?

7. Що є основними елементами криміналістичної характеристики злочинів?

8. Які існують види і форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів?

9. Як розглядається слідча ситуація в криміналістиці?

10. Які існують види слідчих ситуацій?

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 5. Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів:

 1. § 4. Види і форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів
 2. ^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля
 3. Тема 16. Тактика використання спеціальних знань у розслідуванні
 4. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ Загальні положення методики розслідування злочинів
 5. § 3. Юридичний підхід до типології держави
 6. § 4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань
 7. ^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж
 8. Глава 15 Типологія держави: формаційний підхід
 9. Глава Типологія держави: цивілізаційний підхід
 10. § 6. Иивілізаиійний підхід до типології держави: контекст прогресу
 11. ^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні крадіжок
 12. § 3. Криміналістична характеристика злочинів
 13. § 2. Основи криміналістичної класифікації злочинів
 14. §1. Поняття та завдання методики розслідування злочинів
 15. Тема 25. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності