<<
>>

Тема 17. Теоретичні положення криміналістичної методики розслідування

• Поняття методики розслідування злочинів та її функції.

• Криміналістичний аналіз злочину і злочинної діяльності. Криміналістична класифікація злочинів та її значення. Криміналістична характеристика окремих категорій злочинів.

• Розслідування як інформаційно-пізнавальна та організаційно- управлінська діяльність. Принципи розробки й застосування методик розслідування. Класифікація методик розслідування злочинів.

Криміналістична методика, або методика розслідування окремих видів злочинів, - це розділ криміналістики, що містить систему наукових положень і основаних на них методичних рекомендацій з оптимізації організації та здійснення розслідування, а також запобігання окремим видам злочинів.

Джерелами криміналістичної методики є:

а) норми кримінального і кримінально-процесуального законодавства, що встановлюють ознаки складів злочинів, а також предмет і межі доказування при розслідуванні в кримінальних справах;

б) положення загальної теорії криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, організаційно-криміналістичні положення;

в) передовий досвід розкриття, розслідування і запобігання злочинам;

г) окремі положення інших наук, які використовуються в розслідуванні злочинів (судової медицини, психології, кримінології та ін.).

Загальним завданням криміналістичної методики є сприяння цілеспрямованій активній боротьбі зі злочинністю в Україні.

До спеціальних завдань належать:

• вивчення з позицій криміналістики злочинів і злочинної діяльності;

• вивчення й узагальнення передового досвіду розкриття, розслідування і запобігання різним видам злочинів;

• розробка науково обґрунтованих методичних рекомендацій для ефективного здійснення розкриття, розслідування і запобігання окремим видам злочинів.

Методика розслідування окремих видів злочинів складається з двох частин:

а) загальні положення криміналістичної методики;

б) методики розслідування конкретних видів і груп злочинів (окремі методики).

Загальні положення - це теоретичні основи криміналістичної методики (система, завдання, принципи тощо).

Окремі методики - це рекомендації і програми розслідування конкретних видів злочину.

Окремі методики поділяються на дві групи: 1) типові, або видові,

2) особливі. Типові методики будуються на основі певних видів злочинів, встановлених кримінальним законом, а особливі (позавидові) методики - за такими ознаками, як: місце вчинення злочину; характеристика особи злочинця; кількість часу, що минув з моменту вчинення злочину; кількість слідчих, які беруть участь у розслідуванні.

До структурних елементів (складових частин) загальних положень криміналістичної методики розслідування входять:

а) поняття і предмет криміналістичної методики;

б) співвідношення методики з іншими розділами криміналістики;

в) значення і завдання методики в розкритті, розслідуванні та запобіганні злочинам;

г) визначення структури методики розслідування окремих категорій злочинів.

Структура типових методик розслідування окремих видів злочинів складається з таких елементів:

а) криміналістична класифікація і криміналістична характеристика даного виду злочинів;

б) обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинів даного виду;

в) особливості планування початкового етапу розслідування у справах певної категорії;

г) порядок (програма, алгоритм) дій слідчого на кожному етапі розслідування з урахуванням типових слідчих ситуацій, тактичних завдань і засобів їх вирішення;

ґ) особливості тактики слідчих дій, організаційних та інших заходів;

д) особливості застосування спеціальних знань у справах певної категорії;

е) особливості використання допомоги населення;

є) організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні злочинів певного виду;

ж) організація профілактичної діяльності слідчого за матеріалами розслідування у відповідній категорії справ.

Криміналістична характеристика злочинів - це система притаманних тому або іншому виду злочинів особливостей, які мають велике значення для розслідування й обумовлюють застосування криміналістичних методів, прийомів і засобів.

До найбільш значимих у криміналістичному відношенні елементів, що утворюють криміналістичну характеристику злочинів певних видів, належать дані про: спосіб вчинення і приховування злочину; обстановку, за якої готувався і був вчинений злочин (час, місце, умови охорони об’єкта і т.ін.); особливості слідів, що залишають злочинці (механізм слідоутворення); особу злочинця й особу потерпілого; предмет злочинного посягання.

Обставини, що підлягають встановленню, - це не просто механічне поєднання елементів предмета доказування і диспозицій відповідних статей кримінального кодексу. Названі обставини визначають загальний напрям розслідування, встановлюють його межу і повноту (ст. 91 КПК).

Слідча ситуація - це сума значущої для розслідування інформації, що є у розпорядженні слідчого до визначеного моменту розслідування.

Зміст слідчої ситуації складають:

а) зібрані у справі докази;

б) інша інформація, що має значення для розслідування;

в) відомості про джерела отримання такої інформації.

Значення слідчої ситуації полягає в тому, що фактичні дані у їх

сукупності становлять повну й об’єктивну картину події, що розслідується, на будь-який конкретний момент і дозволяють слідчому дати їм належну оцінку та ухвалити рішення про свої подальші дії, що випливають з цієї оцінки.

Слідча ситуація складається з таких елементів:

• елементи психологічного характеру: результат конфлікту між слідчим і йому особами, які йому протистоять, прояв психологічних властивостей слідчого та ін.;

• елементи інформаційного характеру: обізнаність слідчого; обізнаність тих, що протистоять слідчому, та інших осіб тощо;

• елементи процесуального і тактичного характеру: стан провадження у справі, докази та їх джерела, можливість обрання запобіжного заходу, проведення конкретної слідчої дії та ін.;

• елементи матеріального й організаційно-технічного характеру: наявність засобів передачі інформації з облікових апаратів органів внутрішніх справ, можливість мобільного маневрування наявними силами, засобами та ін.

Слідчі ситуації класифікуються на: а) ситуації типові й конкретні; б) ситуації, що складаються при розслідуванні у справі в цілому або при проведенні окремої слідчої дії; в) ситуації конфліктні й безконфліктні.

Кримінальне провадження розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування (ст. 214 КПК).

Процес розслідування злочину ділиться на такі етапи:

1) початковий — висування і перевірка загальних (типових) версій про подію злочину; оцінка вихідної слідчої ситуації, постановка відповідних завдань та визначення кола і послідовності проведення первісних слідчих дій;

2) подальший — встановлення всіх обставин злочину і причетних до нього осіб;

3) завершальний — завершення розслідування і складання обвинувального акта.

<< | >>
Источник: Шульга М.М.. Криміналістика. 2013

Еще по теме Тема 17. Теоретичні положення криміналістичної методики розслідування:

 1. §2. Структура методики розслідування злочинів. Загальні положення і наукові основи методики
 2. §1. Поняття криміналістичної характеристики та її значення для методики розслідування окремих видів злочинів
 3. Криміналістична методика Загальні положення криміналістичної методики
 4. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ Загальні положення методики розслідування злочинів
 5. Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики
 6. Тема 18. Особливості методики розслідування окремих різновидів вбивств
 7. Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки
 8. § 1. Сутність криміналістичної методики
 9. Тема 2. Теорії криміналістичної ідентифікації та криміналістичної діагностики. Криміналістичні версії. Криміналістичне моделювання
 10. §1. Поняття та завдання методики розслідування злочинів
 11. Тема 4. Общие положения методики трасологической экспертизы
 12. Розділ 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ
 13. Тема 9. Теоретичні проблеми ноосферних досліджень
 14. §1. Класифікація службових злочинів і загальні методичні положення їх розслідування
 15. РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ Глава 25. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений
 16. Тема 4. Теоретичні основи підготовки до безпечної діяльності майбутніх працівників в екстремальних умовах
 17. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА Загальні положення криміналістичної тактики
 18. Криміналістична техніка. Загальні положення криміналістичної техніки.
 19. Криміналістична тактика Загальні положення криміналістичної тактики
 20. Глава 2 Общие положения методики уголовного преследования