<<
>>

§ 1. Виникнення і розвиток криміналістики

Окремі рекомендації криміналістичного характеру відомі здавна і зустрічаються в законодавчих пам’ятках. Історія виникнення криміналістичних знань розпочинається з появою перших типів держави і права, коли встановлювались і порушувались певні правила поведінки, звичаї і закони.

Виникнення перших порушників законів зумовило потребу в уведенні спеціальних правил і методів щодо розкриття і розслідування злочинів, установлення злочинців. Призначаються певні чиновники, які повинні були розкривати окремі види злочинів, встановлювати істину (наприклад, у Стародавньому Єгипті — чиновники- писці, нубійські негри та ін., у Стародавньому Вавилоні — писці та судді). Правові документи (Закони царя Хаммурапі, Артхашастра, Книга законів та ін.) містили деякі рекомендації криміналістичного характеру щодо збирання, дослідження та оцінки доказів судом, але вони мали окремий, розрізнений характер і були пов’язані з певними клятвами, випробуванням вогнем, каліченням та клеймуванням засуджених.

Криміналістичні знання формувалися в межах процесу (процедури), який був притаманний суспільству (наприклад, інквізиційний процес був пов’язаний з одержанням зізнання від допитуваного за допомогою тортур).

Безумовно, поява криміналістичних засобів, прийомів та методів пов’ язана з відправленням правосуддя, здійсненням слідчої, розшукової та експертної практики.

Цікава історія виникнення розшукових органів. Так, у Франції першу розшукову бригаду «Сюрте» («Безпека») в паризькій поліцейській префектурі очолив колишній рецидивіст Франсуа Ежен Відок. Бригада була створена з колишніх кримінальних злочинців за принципом «Тільки злочинець може побороти злочин». В історії російського розшуку відоме прізвище Ваньки Каїна (Івана Осипова) — злодія- рецидивіста, який не лише виконував розшукові функції, а й сам вчиняв злочини.

Тільки згодом виникло правило: особи, які притягували-

ся до відповідальності за обвинуваченням у кримінальних злочинах, не приймаються на службу в розшукову поліцію.

Деякі засоби та прийоми криміналістичної спрямованості відображено у правових актах Київської Русі, а саме — у «Руській правді». Літописи XV-XVI ст.ст. свідчать про використання криміналістичних знань, зокрема при порівнянні підписів у рукописах, виявленні підробок документів. У ХѴІІІ ст. вже було здійснено спроби щодо узагальнення судової практики. Так, І. Т Посошков у праці «Про бідність і богатство» (1724) аналізує не тільки судочинство, а й прийоми проведення слідства: випробування вогнем і залізом, позбавлення їжі та води тощо.

Для ХІХ ст. характерною є консолідація криміналістичних знань. У 1841 р. виходить друком праця Я. Баршева «Засади кримінального судочинства із застосуванням до російського кримінального судочинства», в якій було розкрито способи проведення слідчих дій. У 1882 р. А. Бертільйон (працівник Паризької поліцейської префектури) запропонував метод антропометричної реєстрації та ототожнення злочинців (бертільйонаж), розробив методи сигналітичної та метричної фотозйомок, принципи словесного портрета. Дещо пізніше виникає дактилоскопічний метод реєстрації злочинців: Вільям Гершель (1877), Генрі Фолдс (1879-1880), Френсіс Гальтон, Едвард Генрі та ін.

Розвитку криміналістики сприяли праці Г. Гросса, Р. Рейса, А. Вейн- гарта, Ничефоро, С. Оттоленги та багатьох інших, які досліджували засоби і методи збирання доказів, особливості розслідування злочинів. Так, Г. Гросс започаткував термін «криміналістика» і розкрив його зміст у своїх працях «Керівництво для судових слідчих, чинів жандармерії та поліції» (1892) і «Керівництво для судових слідчих як система криміналістики» (1898).

Важливим напрямом розвитку криміналістики є розроблення методів дослідження речових доказів. Першою криміналістичною установою в Росії була судово-фотографічна лабораторія Є. Ф. Буринсько- го (1889).

У 1892 р. вчений був нагороджений Академією наук премією ім. М. В. Ломоносова за відкриття у галузі судово-дослідницької фотографії. Фундаментальна праця Є. Ф. Буринського «Судова експертиза документів» (1903) є актуальною й донині.

На початку ХХ ст. виходить друком низка праць М. С. Бокаріуса: «Судово-медичні мікроскопічні та мікрохімічні дослідження речових доказів» (1910), «Короткий курс судової медицини» (1911), «Судова медицина у викладі для юристів» (1915). Протягом життя М. С. Бокаріус провів велику кількість судово-медичних і криміналістичних експертиз, зробив розтин понад 3000 трупів, а також здійснив до 5000 досліджень 26

речових доказів. Головними науковими працями М. С. Бокаріуса є «Довідковий підручний альбом для працівників карного розшуку і міліції при складанні словесного портрета» (1924), «Початковий зовнішній огляд трупа на місці події або виявленні його» (1929), «Судова медицина для медиків і юристів» у двох частинах (1930). У 1925 р. уряд УРСР присвоїв М. С. Бокаріусу почесне звання Заслуженого професора.

На початку ХХ ст. видано низку фундаментальних праць з криміналістики: П. С. Семеновський «Дактилоскопія як метод реєстрації» (1923), М. П. Макаренко «Техніка розслідування злочинів» (1925), С. М. Потапов «Судова фотографія» (1926). У цей же час побачив світ перший вітчизняний підручник з криміналістики І. М. Якімова «Криміналістика. Керівництво по кримінальній техніці і тактиці» (1925).

У 1935-1936 рр. у Москві видано систематизований підручник з криміналістики, до якого увійшли кримінальна техніка, тактика і методика розслідування, а у 1938-1939 рр. цей підручник було перевидано.

У 1940-1960 рр. здійснюється формування ряду криміналістичних теорій і вчень. Так, у 1940 р. видані монографія А. І. Вінберга «Криміналістична експертиза письма»; у 1946 р. — брошура С. М. Потапова «Вступ до криміналістики»; у 1947 р. — праця Б. І. Шевченка «Наукові основи трасології»; у 1949 р. — книга М. В. Терзієва «Вступ до криміналістичного дослідження документів»; у 1955 р.

— праця М. О. Селі- ванова «Судово-оперативна фотографія»; у 1956 р. — книга С. Д. Кус - тановича «Судова балістика»; у 1958 р. — монографія Р. С. Бєлкіна «Теорія і практика слідчого експерименту»; у 1965 р. — монографія Я. Пещака «Слідчі версії» та ін.

У 1960-1980 рр. починається інтенсивний розвиток теорії криміналістичної тактики (Р. С. Бєлкін, О. М. Васильєв, А. В. Дулов, В. О. Коновалова, М. І. Порубов, О. Р. Ратинов), наукових основ судової експертизи (Л. Ю. Ароцкер, О. Р. Шляхов, О. О. Ейсман). З 60-х років починається розробка методологічних проблем криміналістики, що відображено у виданих працях: С. П. Митричева «Теоретичні основи радянської криміналістики» (1965); Р С. Бєлкіна і А. І. Вінберга «Криміналістика і доказування» (1969); О. М. Васильєва і М. П. Яблокова «Предмет, система і теоретичні основи криміналістики» (1984); Р. С. Бєлкіна «Криміналістика: проблеми, тенденції, перспективи» у двох частинах (1987, 1988) та ін. У 1970 р. проходить дискусія про предмет криміналістики (м. Свердловськ).

Великим досягненням криміналістичної наукової думки є видання Р. С. Бєлкіним «Курсу криміналістики в 3-х томах» (1997, Росія).

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 1. Виникнення і розвиток криміналістики:

 1. §1. Становлення та розвиток криміналістики
 2. 1. Виникнення держави та її розвиток
 3. 1. Виникнення держави та її розвиток
 4. Виникнення і розвиток держави і права СІЛА
 5. § 1. Виникнення та розвиток корпоративного управління
 6. § 3. Виникнення і розвиток мусульманського права
 7. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Японії
 8. Виникнення і розвиток незалежних держав у Центральній Європі
 9. Революція в Росії і виникнення та розвиток радянської держави і права
 10. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Англії (середина XVII—XIX ст.ст.)
 11. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права у Німеччині. Об'єднання Німеччини
 12. 3. Розвиток обміну та виникнення грошей. Суть і функції грошей. Закони грошового обігу.
 13. 1. Виникнення держави та її розвиток. Держава Шан (Інь)
 14. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ Криміналістика як наука і навчальна дисциплина
 15. Теоретичні основи криміналістики Поняття і значення криміналістики