<<

Зміст

ВСТУП.......................................................................................................................... 3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ

ОСНОВИ КРИМІНАЛИІСТИКИ ..........................................................................

5

ТЕМА 1. Криміналистика як наука і навчальна дисциплина........................ 6

§ 1. Предмет і завдання криміналистики................................................................ 7

§2. Криміналістика в системі юридичних наук.................................................... 9

§3. Система криміналістики.................................................................................... 13

ТЕМА 2. Методи криміналістики........................................................................ 20

§1. Діалектичний метод як основа методології криміналістики ...21 §2. Загальнонаукові методи, що використовуються

в криміналістиці.........................................................................................................

24

§3. Спеціальні методи криміналістики................................................................. 27

ТЕМА 3. Криміналістична ідентифікація......................................................... 30

§1. Поняття криміналістичної ідентифікації........................................................ 31

§2. Види, об’єкти, суб’єкти ідентифікації............................................................. 33

§3. Процес криміналістичної ідентифікації ........................................................ 37

§4. Встановлення групової належності................................................................ 41

ТЕМА 4. Вчення про криміналістичну версію................................................. 45

§1. Поняття і класифікація криміналістичних версій.........................................

46

§2. Порядок побудови слідчих версій................................................................... 49

§3. Основні правила і методи перевірки слідчих версій................................... 52

ТЕМА 5. Історія криміналістики в Україні..................................................... 56

§1. Становлення та розвиток криміналістики .................................................... 57

§2. Криміналістичні та експертні установи в Україні....................................... 61

РОЗДІЛ II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА................................................... 66

ТЕМА 6. Основи криміналістичної техніки..................................................... 67

§1. Поняття, завдання та структура криміналістичної техніки....................... 68

§2. Основні засоби криміналістичної техніки..................................................... 71

§3. Науково-технічні методи, що використовуються

у дослідженні речових доказів ............................................................................... 75

§4. Роль криміналістичної техніки в профілактиці злочинів........................... 83

ТЕМА 7. Судова фотографія. Кінозйомка та відеозапис .............................. 86

§1. Поняття, значення і система судової фотографії ....................................... 87

§2. Види та методи судово-оперативної фотографії......................................... 88

§3. Судово-дослідницька фотографія .................................................................. 93

§4. Кінозйомка та відеозапис ................................................................................ 96

§5. Процесуально-криміналістичне оформлення

фотозйомки, кінозйомки та відеозапису ............................................................ 98

ТЕМА 8. Трасологія............................................................................................. 103

§1. Поняття трасології, її наукові основи і значення.....................................

104

§2. Механізм утворення слідів і їх класифікація............................................. 107

§3. Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення

слідів та їх процесуальне оформлення.............................................................. 109

§5. Сліди знарядь злому та інструментів........................................................... 119

§6. Сліди транспортних засобів........................................................................... 121

ТЕМА 9. Судова балістика.................................................................................. 126

§1. Поняття судової балістики та її значення

для розслідування злочинів ................................................................................. 127

§2. Вогнепальна зброя та її класифікація.......................................................... 128

§3. Сліди пострілу вогнепальної зброї та їх види............................................. 135

§4. Виявлення та огляд вогнепальної зброї і слідів пострілу ....................... 137

§5. Судово-балістична експертиза .................................................................... 140

§6. Поняття і класифікація холодної зброї ....................................................... 145

ТЕМА 10. Техніко-криміналістичне дослідження документів............... 150

§1. Поняття документа у криміналістиці та

правила поводження з ним.................................................................................. 151

§2. Слідчий огляд документів.............................................................................. 152

§3. Способи змін у документах та їх встановлення ....................................... 153

§4. Поновлення змісту документів .................................................................... 156

§5. Встановлення технічних способів підроблення підписів ....................... 158

§6. Дослідження відбитків печаток і штампів..................................................

159

§7. Дослідження матеріалів документів ........................................................... 162

ТЕМА 11. Криміналістичне дослідження письма ...................................... 165

§1. Судове почеркознавство та його наукові основи ................................... 166

§2. Ідентифікаційні ознаки письма та їх класифікація.................................... 168

§3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи ............ 171

§4. Методика судово-почеркознавчої експертизи......................................... 174

§5. Особливості авторознавчого дослідження................................................ 176

ТЕМА 12. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності....................... 179

§1. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності....................... 180

§2. Зовнішні ознаки людини та їх класифікація............................................... 183

§3. Основи експертного ототожнення людини

за ознаками зовнішності....................................................................................... 185

ТЕМА 13. Судова одорологія.............................................................................. 188

§1. Поняття, наукові засади, завдання і

можливості судової одорології........................................................................... 189

§2. Способи і методи виявлення, фіксації і

вилучення запахових слідів ................................................................................. 191

§3. Дослідження і використання запахових

слідів у практиці розслідування злочинів ........................................................ 193

ТЕМА 14. Судова акустика .....................................................................................

§1. Поняття і властивості звукових слідів................................................................

§2. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів......................................

§3.

Судово-акустичне дослідження матеріалів звукозапису.............................

ТЕМА 15. Кримінальна реєстрація........................................................................

§1. Поняття і значення кримінальної реєстрації...................................................

§2. Принципи та підстави взяття об’єктів

на криміналістичний облік .......................................................................................

§3. Систематизація та класифікація криміналістичних обліків ..........................

§4. Дактилоскопічний облік......................................................................................

РОЗДІЛ III. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА...................................................

ТЕМА 16. Загальні положення криміналістичної тактики.............................

§1. Поняття і завдання криміналістичної тактики.................................................

§2. Тактичний прийом і критерії його допустимості..........................................

§3. Джерела і функції тактичних прийомів ...........................................................

§4. Поняття і класифікація слідчих ситуацій .........................................................

§5. Тактичне рішення. Тактична операція. Тактична комбінація..

ТЕМА 17. Організація та планування розслідування.......................................

§1. Поняття організації розслідування ...................................................................

§2. Поняття і принципи планування розслідування ...........................................

§3. Вчення про криміналістичну версію................................................................

ТЕМА 18. Тактика огляду місця події..................................................................

§1. Поняття, завдання, принципи огляду місця події...........................................

§2. Підготовка до огляду місця події.......................................................................

§3. Види і методи огляду місця події ......................................................................

§4. Огляд трупа людини.............................................................................................

§5. Освідування живої особи....................................................................................

§6. Фіксація результатів огляду місця події...........................................................

ТЕМА 19. Тактика допиту........................................................................................

§1. Поняття, завдання та види допиту.....................................................................

§2. Підготовка до допиту ...........................................................................................

§3. Тактичні прийоми допиту ..................................................................................

§4. Психологічні основи тактики допиту ...............................................................

§5. Допит неповнолітнього ......................................................................................

§6. Тактика очної ставки ...........................................................................................

§7. Фіксація результатів допиту................................................................................

ТЕМА 20. Тактика обшуку і виїмки.......................................................................

§1. Поняття і завдання обшуку.................................................................................

§2. Об’єкти, види і тактичні прийоми обшуку .....................................................

§3. Тактика виїмки ......................................................................................................

§4. Фіксація результатів обшуку і виїмки .............................................................

ТЕМА 21. Тактика пред’явлення для упізнання......................................... 293

§1. Поняття, мета, об’єкти пред’явлення для упізнання............................... 294

§2. Підготовка до пред’явлення для упізнання............................................... 295

§3. Тактичні прийоми проведення пред’явлення для упізнання. 297 §4. Фіксація результатів пред’явлення для упізнання 300

ТЕМА 22. Відтворення обстановки та обставин події................................ 303

§1. Поняття, завдання та види слідчого експерименту................................. 304

§2. Підготовка до слідчого експерименту і

тактичні прийоми його проведення................................................................... 306

§3. Тактика перевірки показань на місці ........................................................ 310

§4. Фіксація ходу та результатів відтворення

обстановки і обставин події.................................................................................. 312

ТЕМА 23. Призначення та проведення судових експертиз....................... 316

§1. Поняття, значення і види судових експертиз ........................................... 317

§2. Підготовка до призначення та проведення судових експертиз . 322 §3. Оцінка та використання висновку

експерта у кримінальному процесі .................................................................. 325

РОЗДІЛ IV. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ

ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ......................................................................... 328

ТЕМА 24. Загальні положення методики розслідування злочинів... 329

§1. Поняття та завдання методики розслідування злочинів ....................... 330

§2. Структура методики розслідування злочинів.

Загальні положення і наукові основи методики............................................ 333

§3. Етапи розслідування та їх напрями............................................................. 337

ТЕМА 25. Криміналістична характеристика злочинів............................... 339

§1. Поняття криміналістичної характеристики та 'її значення

для методики розслідування окремих видів злочинів .................................. 340

§2. Елементи криміналістичної характеристики злочинів ........................... 342

§3. Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінально-правовою, кримінологічною та судово-психологічною ............................................................................................................................ 346

ТЕМА 26. Розслідування убивств..................................................................... 349

§1. Криміналістична характеристика убивств.................................................. 350

§2. Початковий етап розслідування .................................................................. 353

§3. Завдання наступних етапів розслідування убивств................................... 358

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій........ 361

ТЕМА 27. Розслідування згвалтувань............................................................. 365

§1. Криміналістична харктеристика згвалтувань ........................................... 366

§2. Початковий етап розслідування .................................................................. 369

§3. Наступний етап розслідування...................................................................... 374

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій........ 377

ТЕМА 28. Розслідування крадіжок.................................................................. 382

§1. Криміналістична характеристика крадіжок................................................ 383

§2. Початковий етап розслідування.................................................................... 386

§3. Наступний етап розслідування...................................................................... 391

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій......... 392

ТЕМА 29. Розслідування грабежів і розбоїв ................................................. 396

§1. Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв................................ 397

§2. Початковий етап розслідування.................................................................... 398

§3. Наступний етап розслідування...................................................................... 402

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій......... 403

ТЕМА 30. Розслідування злочиніву сфері службової

діяльності (службові злочини).......................................................................... 408

§1. Класифікація службових злочинів і загальні

методичні положення їх розслідування ........................................................... 409

§2. Криміналістична характеристика службових злочинів .......................... 412

§3. Особливості розслідування хабарництва.................................................... 415

§4. Особливості розслідування зловживання

владою або службовим становищем................................................................. 419

§5. Особливості розслідування службової недбалості................................... 421

ТЕМА 31. Розслідування злочинних порушень

правил безпеки дорожнього руху....................................................................... 425

§1. Криміналістична характеристика злочинних

порушень правил безпеки дорожнього руху................................................... 426

§2. Початковий етап розслідування.................................................................... 429

§3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій ....... 432

ТЕМА 32. Розслідування підпалів та злочинних порушень

правил протипожежної безпеки........................................................................ 440

§1. Криміналістична характеристика підпалів та

злочинних порушень правил протипожежної безпеки ................................ 441

§2. Початковий етап розслідування................................................................... 443

§3. Наступний етап розслідування .................................................................... 448

§4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій ....... 450

ТЕМА 33. Розслідування екологічних злочинів .......................................... 454

§1. Криміналістична характеристика екологічних злочинів ........................ 455

§2. Початковий етап розслідування.................................................................... 456

§3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій ....... 460

<< |
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме Зміст:

 1. Зміст
 2. Зміст правовідносин
 3. Об’єктні функції Української держави: теоретико-правовий зміст
 4. Зміст дидактичної одиниці
 5. Зміст дидактичної одиниці
 6. Зміст дидактичної одиниці
 7. §2. Зміст права власності
 8. ЗМІСТ
 9. Зміст
 10. ЗмІст
 11. ЗМІСТ*
 12. ЗМІСТ