<<
>>

Семінар №2 (2 год.) по темі 2.3. Визначення та поділ понять

Питання до обговорення

1. Визначення поняття ( дефініція). Види визначень.

2. Побудова визначення через найближчий рід і видову відмінність.

3. Правила визначення і помилки, пов`язані з їх порушенням.

4. Визначення логічної дії поділу поняття. Види поділу.

5. Правила, яких слід дотримуватися в процесі поділу понять.

6. Значення визначення і поділу поняття в науковій і практичній діяльності.

Практичні вправи.

Задача №1. Зробіть логічний аналіз наведених нижче визначень, тобто виділіть визначуване і визначальне поняття; у визначальному понятті знайдіть рід і видову відзнаку:

а) “образа, тобто навмисне приниження честі і гідності особи, виражена у непристойній формі”;

б) “громадянською дієздатністю називається здатність громадянина своїми діями здобувати громадські права і створювати для себе громадські обов`язки”;

в) “угодами визначаються дії громадян і організацій, спрямовані на визначення, зміну чи припинення громадських прав чи обов`язків”.

г) “співучастю визначають умисну спільну участь двох чи більше осіб у скоєнні злочину”.

Задача №2. Чи правильні наступні визначення? Якщо визначення неправильне, то яке правило в ньому порушене, яка припущена помилка?

а) студент - людина, яка навчається;

б) злочин - суспільно небезпечна дія;

в) прямий доказ - такий доказ, котрий прямо установлює шуканий факт;

г)договір - юридична угода;

д) логіка - наука про умовивід.

Задача №3. У наведених прикладах знайдіть ділене поняття, члени і основу поділу:

а) за характером правил поведінки правові норми поділяються на норми як такі, що зобов’язують, забороняють і уповноважують;

б)за формою припису правові норми поділяються на категоричні, диспозитивні ( доповнюючі) і рекомендаційні;

в)присуд може бути обвинувальним і виправдувальним;

г)співучасниками злочину, поряд із виконавцями, визначаються організатори, підбурювачі і підсобники.

Задача №4. Чи правильно проведено поділ понять у прикладах:

а) власність буває державною (загальнонародною), власністю колгоспу, пайовою власністю;

б) присуди бувають обвинувальні, виправдальні і необґрунтовані;

в) докази поділяються на прямі, побічні, обвинувачувальні і довільні;

г) свідками бувають родичі, знайомі і незнайомі;

д) договори бувають відплатні, безвідплатні, односторонні і здійсненні у письмовій формі.

Задача №5. Здійсніть поділ таких понять:

— оренда, акціонерне товариство;

— біржа, ліцензія;

— логіка.

Дайте визначення понять:

акція, новація, опціон, пеня, податок, ризик, трансферт.

Методичні рекомендації до виконання вправ

1. Логічну дію обмеження можна здійснювати двома способами:

1) шляхом додавання до змісту попереднього поняття ознак, які стосуються лише частини предметів, що входять в обсяг вихідного поняття. Так, обмеженням поняття „закон” буде поняття „Закон про податкову службу України”.

2) підбиранням до родового поняття його видового. Наприклад, обмеженням поняття „закон” буде поняття „Конституція”.

3) До зменшення обсягу призводить будь-яке збільшення змісту, що відображено у так званому законі зворотного відношення: чим більший зміст поняття, тим менший його обсяг. Тому зменшувати обсяг (обмежувати) поняття можна, уточнюючи його зміст шляхом виключення ознаки, що стоїть після слова „або”. Наприклад, при переході від поняття „навмисне або випадкове убивство” до поняття „навмисне убивство” відбувається обмеження.

4) Шляхом заміни менш визначеної ознаки на більш визначену. Наприклад, поняття „людина, що добре знає право”, можна обмежити, замінивши вказану ознаку на більш конкретну – „людина, що добре знає фінансове право”.

2. Логічну операцію узагальнення поняття можна здійснювати чотирма способами, протилежними тим, що дають обмеження:

1) Відкиданням ознаки, що включена до змісту за допомогою сполучника „і”;

2) приєднанням ознаки за допомогою сполучника „або”;

3) заміною одиничного імені, що присутнє у змісті поняття на загальне ім’я (слово «деякі»);

4) заміною слова „деякі” на слово „всі” у змісті поняття.

Увага! Як і під час операції обмеження, при виконанні узагальнення необхідно слідкувати, щоб не перейти до зовсім іншого роду, наприклад, від поняття „людина” до поняття „людство”, або від поняття „факультет університету” до поняття „університет”.

Як і при обмеженні, відношення обсягів при узагальненні має вигляд концентричних кругів.

3. Правильне визначення, тобто визначення, що розкриває істотні ознаки поняття, виражається у формі речення, в якому підмет є власне означуване поняття, присудок містить перерахування істотних ознак означуючих понять.

4. Під час здійснення операції поділу слід розуміти, що ділене поняття – це родове поняття, а члени поділу – види цього роду, співпорядковані між собою.

5. Поділ поняття не треба плутати з уявним членуванням цілого на його складові. Наприклад, помилкою бути сказати: „Будинок поділяється на фундамент, стіни та дах”.

Література

1. Гетманова А.Д. Логика Учебник для студентов вузов. – М., 1995. – Гл. ІІІ.

2. Жеребкін В.Є. Логіка. Підручник для студентів юрид. навч. закладів. Розділ 2.

3. Краткий словарь по логике. Под. ред Д.П.Горского. С. 124, 129-136, 150-151

4. Мельников В.Н. Логические задачи – К., Одеса – 1989. С. 31-58.

5. Тофтул М.Г. Логіка. Посібник. К., 1999. С. 3-12, 295 – 327.

6. Хоменко І.В. Логіка – юристам. Підручник. – К., 1997. Розділ „Поняття”.

<< | >>
Источник: І.В. ВІЛЕНТА. ЛОГІКА навчальний посібник для студентів Національної Академії ДПС усіх спеціальностей. 2005

Еще по теме Семінар №2 (2 год.) по темі 2.3. Визначення та поділ понять:

 1. Семінар №3 (2 год.) по темі 3.1 „Судження”
 2. Семінар № 1 (2 год.) по темі 2.1. Поняття як форма мислення
 3. Семінар № 4 (2 год.) по темі 3.2 „Складне судження”
 4. Семінар№6 (2 год.) по темі 5.2. Простий категоричний силогізм
 5. Семінар №5 (2 год.) по темі 5.1. Безпосередні умовиводи
 6. Визначення двох основних видів поділу
 7. Семінар № 7 (2 год.) Тема 5.3. Умовні та розділові умовиводи
 8. 7.Сколько оборотов совершили оборотные средства за прошлый год, если средние остатки оборотных средств составили за год 15 680 руб., выручка от реализации продукции — 58 230 руб.:
 9. ПОНЯТЬ СЕБЯ
 10. § 5. Єдність, з'єднання і поділ влади
 11. § 2. Розмежування понять «учасник» і «засновник»
 12. Как правильно понять экзаменационное задание?
 13. Стаття 85. Поділ акціонерного товариства
 14. Поділ згідно з рішенням судового чи компетентного органу
 15. Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини