>>

ВСТУП

Розвиток української правової думки, попри несприятливі історичні умови, був постійним і неперервним. Характерною ознакою цього процесу є наступність і еволюційність, коли кожен наступний етап розвитку базувався на досягненнях попередніх, збагачуючись і доповнюючись завдяки постійному синтезу української національно-історичної традиції з досягненнями світової правової думки.

Проте історія розвитку української правової думки досліджувалась слабо і не має достатньо повного і грунтовного висвітлення в історичній та юридичній науці. Збереженню спадкоємності цього процесу значною мірою сприяла діяльність визначних осіб української історії, зокрема таких, як Григорій Сковорода, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров, Маркіян Шашкевич, Іван Франко, Михайло Драгоманов, Леся Українка. Вивчення та творче використання їхньої спадщини у будівництві Української держави є вимогою часу. Особливо це актуально стосовно Михайла Драгоманова, творчість та суспільно-політична діяльність якого припадає на 70-90-ті роки минулого століття, тобто на період, який характеризується становленням і розвитком новітньої української науки, літератури та культури. Саме в цей період були закладені основи, на яких надалі розвивалась українська правова та політична думка. Для Драгоманова характерні творча багатогранність і правовий професіоналізм. Він є одним із творців новітньої української правової науки, повністю підпорядкованої ідеї національного, політичного, економічного та соціального визволення українського народу.

Правові погляди Драгоманова є вйраженням професійно- юридичного ставленнядо права, держави та політичної організації суспільства *.

Чільне місце у творчості та суспільно-політичній діяльності Михайла Драгоманова посідає проблема прав та свобод людини. Завдання соціально-політичних перетворень, національного визволення і прогресу людства він тісно пов’язував з розвитком та розширенням прав та свобод людини.

У досягненні політичної свободи він вбачав можливість прогресивних змін у суспільстві; можливість розгортання боротьби за власну державність.

Михайло Драгоманов приділяв велику увагу конституційному закріпленню прав і свобод людини, проблемам правосвідомості та законності, розкриттю суті та значення цих правових інститутів. Значне місце у працях мислителя посідає проблема Державного устрою, значення та ролі самоврядування у зміцненні та розширенні прав людини. Характерною для світогляд>’ Михайла Драгоманова e ідея сдності та нерозривності всьогокомплексу прав та свобод людини: політичних, соціальних, економічних, національних, культурних. Він відстоював необхідність поєднання досягнень усіх напрямів правової та політичної думки розвинутих країн, використання та глибокого аналізу чинного конституційного законодавства зарубіжних держав а також національних, соціальних, психологічних особливостей та історичних традицій українського народу.

У своїй боротьбі з вешшодержавним російським шовінізмом (як офіційним - самодержавно-чиновницьким, так і неофіційним - революційно-соціалістичним), з імперськими намаганнями Австро- Угорської монархії' та польської демократії, з певною частиною українського руху Михайло Драгоманов відстоював і захищав не тільки права та свободи української нації, прагнення українського народу до національного та соціального визволення, створення власної держави, вільного розвитку, а й основні права людини як загальнолюдську цінність.

Творчаспадщина мислителя вплинула наподальшийрозвиток української правової думки, оскільки він як учений, публіцист, етнограф, видавець, полтск був виразником усіх тих передових та прогресивних ідей та прагнень, які були характерні для України другої половини XIX ст. Водночас, правові погляди Михайла Драгоманова є органічним продовженням правових ідей Пштпа Орлика, Григорія Сковороди, Кирило-Мефодіївського братства. Так само у Конституції УНР, у документах УГВР знайшла своє втілення низка ідей Михайла Драгоманова.

He втрачають вони своєї актуальності і в сучасних умовах будівництва демократичної правової Української держави.

РОЗДІЛ I

| >>
Источник: Андрусяк T.. Шлях до свобода (Михайло Драгоманов про права людани).. 1998

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. Вступ
 6. ВСТУП
 7. Вступ
 8. ВСТУП
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. Вступ
 12. ВСТУП