<<

Шевченко О. О.. Історія держави і права зарубіжних країн 1998. 1998

Вступ Предметом дослідження науки і курсу історії держави і права зарубіжних країн є загальні закономірності та специфічні особ­ливості походження держави і права, їх суть, особливі форми, а також їх розвиток і функціонування у тій або іншій конкретно-історичній обстановці, в окремій країні, у хронологічній по­слідовності. Є різні методи дослідження історії держави і пра­ва. Один із них базується на марксистському філософському світогляді — діалектичному матеріалізмі, який вбачає основу розвитку людського суспільства у його матеріальних умовах життя. Суть його” полягає у такому: виробництво та обмін його продуктів становлять основу всякого суспільного ладу. Розподіл продуктів, а разом з ним і розподіл суспільства на класи або стани визначається тим, що і як виробляється і як ці продукти виробництва обмінюються. На думку марксистів, дія еконо­мічних факторів є вирішальною і визначальною в історичному розвиткові. Це так зване матеріалістичне розуміння історії доз­волило марксистам побачити боротьбу класів, боротьбу, що закінчується революцією, яка позбавляє панування один клас і Ставить на його місце інший. Держава як і право, що виника­ють, на думку марксистів, з антагонізмом класів, завжди були тільки класовими. За допомогою держави і права панівний клас забезпечує свою перемогу у боротьбі з іншими класами су­спільства.

<< | >>
Право, як вічна справедливість, має бути першим
Держава і право Стародавньої Греції

Книги и учебники по дисциплине История государства и права зарубежных стран:

 1. ВАЛЬКО ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА. ИНСТИТУТ БРАКА В ПРАВЕ ИСЛАМСКИХ ГОСУДАРСТВ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ . Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2016 - 2016 год
 2. Чемеринская В.В.. Государство и право стран Средневековой Европы 2015 - 2015 год
 3. Полдников Д.Ю.. Доктрины договорного права Западной Европы XI-XVIII вв. - 2012 год
 4. В. В. Сажин.. История государства и права зарубежных странв ,2011. - 2011 год
 5. Панов A.B.. Державне право зарубіжних країн. 2011 - 2011 год
 6. Рубаник В. Е.. История государства и права зарубежных стран. 2011 - 2011 год
 7. В. А. Томсинов.. Всеобщая история государства и права. Древний мир и средние века. 2011. — 640 с. - 2011 год
 8. В. А. Томсинов .. Всеобщая история государства и права.2011. — 640 с. - 2011 год
 9. Никофорова Наталья Александровна.. История государства и права зарубежных стран . 2007 - 2007 год
 10. Сонин В.В.. всеобщая история права.2006. – 104 с. - 2006 год
 11. Сажина В.В., Тагунов Д.Е.. История государства и права зарубежных стран 2005 - 280 с - 2005 год
 12. Рамазанов А.Х., Халифаева А.К.. История государства и права зарубежных стран: Курс лекций. 2005 - 2005 год
 13. Чудаков. М.Ф.. Государственное право зарубежных стран.2005. – 331 с. - 2005 год
 14. Тагунов Д.Е.. Всеобщая история государства и права. 2003- 326 с - 2003 год
 15. Старостина С.А. История мусульманского государства и права.2002. – 106 с. - 2002 год
 16. Перфильев В.В.. История государства и права: Цикл лекций.2001. - 2001 год
 17. Омельченко О.А.. Всеобщая история государства и права . 2000 - 2000 год
 18. Омельченко О.А.. Всеобщая история государства и права. - 2000 год
 19. Хачатуров. Р.Л.. Источники права.1997.- 48 стр. - 1997 год
 20. И. Б. P e д ь к о. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ НЕПАЛА. - 1958 год