<<
>>

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 2

1.

2. Що таке господарський договір?

3. У чому полягає особливість господарських договорів?

4. Які види договорів Ви знаєте? Дайте їм характеристику.

5. У якому порядку здійснюється зміна та розірвання господарських договорів?

6.

Як можна класифікувати господарські договори залежно від юридичної підстави?

7. Які способи забезпечення виконання господарських договорів Ви знаєте?

8. Що таке банкрутство? Хто може бути визнаний банкрутом?

9. З яких стадій складається провадження у справах про банкрутство?

10. Що таке санація боржника?

11. Які наслідки визнання боржника банкрутом?

12. Що таке мирова угода і який порядок її укладання?

13. У яких випадках господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру?

14. Що таке агентська діяльність?

15. За яких підстав виникають агентські відносини?

16. Які умови складають предмет агентського договору?

17. Які види агентських відносин Ви знаєте?

18. Які обов’язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах передбачено ГК?

19.

За яких умов припиняється агентський договір?

20. Згідно законодавства хто може бути рекламодавцем та виробником реклами?

21. Які вимоги щодо реклами встановлені законодавством?

22. Які обмеження щодо реклами на телебаченні і радіо Ви знаєте?

23. Які санкції застосовуються до порушників законодавства про рекламу?

24. Які державні органи здійснюють контроль за дотриманням законодавства про рекламу?

25. Які заборони та обмеження щодо реклами лікарських засобів встановлені законодавством?

26. Які обмеження щодо реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів Ви знаєте?

Приклад побудови завдань для поточного модульного контролю

Варіант ПМР до модуля 1

1.

Що таке об’єднання підприємств? Які види об’єднань виділяють згідно з чинним законодавством?

2. Тестове завдання.

Варіант ПМР до модуля 2

1. У яких випадках господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру?

2. Проаналізувати статті 216-218, 235-237 Господарського Кодексу України та визначити характерні риси оперативно- господарських санкцій, що відрізняють їх від інших видів господарських санкцій.

Оцінка рівня знань при проведенні модульного поточного контролю

Оцінка «відмінно»: студент має систематизовані та глибокі знання навчального матеріалу з курсу, відповідь повна, студент володіє поняттями теми, вміє без помилок виконувати практичні завдання, які передбачені програмою дисципліни, засвоїв рекомендовану основну літературу та ознайомився з додаткової літературою; викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення й висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу; виконав завдання творчо та у повному обсязі, задача розв’язана із ґрунтовним поясненням.

Оцінка «добре»: студент повністю засвоїв навчальний матеріал з курсу, знає основну літературу. Уміє виконувати завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускає незначні помилки у формування термінів, категорій, невеликі арифметичні помилки у розрахунках при вирішенні практичних завдань.

Оцінка «задовільно»: студент в цілому ознайомлений із питанням, але не повно, не точно використовує окремі поняття, е грубі помилки, робота виконана формально, має ознаки несамостійного мислення, завдання виконано частково, задача розв’язана без пояснення.

Оцінка «незадовільно»: студент не засвоїв навчальний матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не розуміє поняття теми; завдання виконано неправильно, задача не розв’язана, робота не відповідає вимогам щодо оформлення.

Критерії оцінювання та система нарахування балів

Форма навчаль Бали
ної роботи
1. Аудиторна
1.1. Лекція Відвідування 1
1. Відвідування. 0,5
1.2.Практичне 2.Тестування. 1
заняття 3. Виконання навчальних завдань. 0,5
4. Доповіді з рефератами. 1
1. Підготовка до практичних занять. 0,2
Самостійна та індивідуально- консультативна 2. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені робочою програмою для самостійного опрацювання. 0,3
робота 3. Виконання індивідуальних завдань, пошук та огляд літературних джерел за заданою те- 1
матикою.
Підсумковий мо ПМР (підсумкова модульна робота) М-1-10
дуль М-2-10
Підсумковий контроль Залік 0

Розрахунок балів,

що отримують студенти за результатами вивчення дисципліни «Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності»

Форма

навчальної

роботи

Вид навчальної роботи Кількість балів Ра

зом

балів

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2
Аудиторна
1.1. Лекції 1.
Відвідування
6*1=6 4*1=4 10
1.2. Практичні заняття 1. Відвідування 9*0,5=4,5 8*0,5=4 9
2. Тестування 9*1=9 8*1=8 17
3. Виконання навчальних завдань 9*0,5=4,5 8*0,5=4 9
4. Доповіді з рефератами 1*1=1 1*1=1 2
Підсумкова модульна робота (ПМР) 10 10 20
Самостійна та індивідуально- консультативна робота 1. Підготовка до практичних занять 0,2*9=1,8 0,2*8=1,6 3,4
2. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені робочою програмою для самостійного опрацювання 1*7,3=7,3 1*7,3=7,3 14,6
3. Виконання індивідуальних завдань, пошук та огляд літературних джерел за заданою тематикою 1*7,5=7,5 1*7,5=7,5 15
Підсумковий

контроль

Залік 0 0
Разом 51,6 48,4 100

Система нарахування додаткових балів за видами робіт при вивченні дисципліни « Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності»

Форма роботи Вид роботи Бали
Навчальна 1.
Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності
5
Науково- 2. Участь у наукових гуртках. 2
дослідна 3. Участь у конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських, всеукраїнських. 10
4. Участь у наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських. 10
Інші Передбачається нарахування штрафних балів за несвоєчасне представлення індивідуальних завдань. -2

Критерії підсумкового контролю результатів навчання студента шляхом складання заліку з дисципліни «Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності»

Оцінка

за системою ECTS

Оцінка

за бальною шкалою

Оцінка

за національною шкалою

А 86-100 5 (відмінно)
В 79-85 4 (дуже добре)
С 71-78 4(добре)
D 66-70 3 (задовільно)
Е 60-65 3(задовільно достатньо)
FX 35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
F 0-34 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

<< | >>
Источник: Н. М. Тягунова, О. М. Коросташов,О. А. Спориш, Ю. В. Іванов.. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс .2014. 2014

Еще по теме ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 2:

 1. Перелік питань з підготовки до поточного модульного контролю ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 1
 2. 1.2. Параметры сети питания электроэнергией
 3. Советы по питанию
 4. 6.3. Предприятия питания
 5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ “ ЛОГІКА”
 6. Які питання вирішують на загальних зборах акціонерів
 7. Расчет трансформаторов питания
 8. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ТА ІСПИТУ З КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИКА»
 9. Про деякі питання, пов'язані з формуванням порядку денного
 10. 6.3.6. Фоминых И.Л. К вопросу о проектировании услуг питания и размещения на федеральной трассе М-60 «Уссури»
 11. 1. РАЦІОНАЛЬНІСТЬ І СВОБОДА: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
 12. МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи курсу
 13. Статья 6.6. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения Комментарий к статье 6.6
 14. розділ 5 про ДЕЯКІ ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ