<<
>>

ТЕМА 2 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

У даній темі необхідно дослідити поняття, ознаки та види суб’єктів підприємницької діяльності. Розглянути відмінність між державною реєстрацією юридичної особи та державною реєстрацією фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

Охарактеризувати єдиний державний реєстр, державний реєстратор.

Познайомитися з дозвільною системою у сфері підприємницької діяльності, дозвільними органами.

Методичні рекомендації щодо вивчення теми

У Господарському кодексі України міститься визначення поняття суб’єкта господарювання, яке, з огляду на певну змістовну спорідненість термінів «господарювання» і «підприємницька діяльність», можна застосувати щодо суб’єктів підприємницької діяльності. Згідно зі ст. 55 ГК

Суб ’єктами підприємницької діяльності є: фізичні особи (громадяни, права яких не обмежені законом, а також громадяни іноземних держав, працівники, котрі здійснюють трудову діяльність за наймом на контрактній або іншій засадах), юридичні особи, що володіють різними формами власності:

• колективи підприємців та підприємницькі асоціації;

• державні структури у тих випадках, коли вони виступають безпосередніми учасниками операцій (надання урядових замовлень підприємцям).

Залежно від юридичного статусу підприємницька діяльність може здійснюватись:

• зі створенням юридичної особи;

• без створення юридичної особи.

Суб’єкт підприємницької діяльності характеризується такими основними ознаками:

— здійснює господарську (підприємницьку) діяльність, сутність якої визначено у ст. З ГК;

— має господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), яка ґрунтується на нормах Конституції України (ст. 42), ЦК (статті 50, 90, 91, 94, 96 та ін.), ГК (статті 44, 49, 55, 56, 59 та ін.);

— має відокремлене майно (на праві власності, господарського відання, оперативного управління — ч.

З ст. 55 ГК);

— відповідає за своїми зобов’язаннями в межах свого майна (крім випадків, передбачених законодавством). Це положення конкретизоване у ст. 128 ГК, а також у статтях 52, 96 ЦК.

Важливою ознакою суб’єкта підприємницької діяльності є також його обов’язкова державна реєстрація (ч. 1 ст. 58 ГК), крім філій та представництв (ч. 2 ст. 58 ГК).

Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою міста обласного значення або головою районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації (нині — департамент з питань ліцензування і державної реєстрації Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва).

Початок підприємницької діяльності настає з моменту державної реєстрації суб’єктів підприємництва та набуття ними прав юридичної особи.

Технологічно набуття прав суб’єкта підприємництва включає такі стадії:

1. Проводяться збори засновників, на яких приймається рішення про створення підприємства відповідного статусу та організаційної форми. Ця стадія завершується оформленням протоколу про рішення зборів і це один із перших документів, які підприємець кладе в попередньо підготовлену папку.

2. Формуються засновницькі документи залежно від організаційно-правової форми майбутнього підприємства.

3. В установі банку відкривається тимчасовий рахунок для внесення 50 % СК (для ТзОВ), а у філії Ощадбанку вноситься плата за державну реєстрацію, підтверджена відповідною квитанцією.

4. Нотаріально засвідчуються підписи засновників на засновницьких документах.

5. Проводиться резервування найменування юридичної особи, яке має містити інформацію про її організаційно-правову форму та назву.

6. Проводиться державна реєстрація майбутнього суб’єкта підприємництва на підставі Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

7. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи зобов’язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

8. В управлінні статистики проводиться реєстрація суб’єкта підприємництва на основі повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та відомостей з відповідної реєстраційної картки.

9. У податковій адміністрації здійснюється реєстрація суб ’єкта підприємництва як майбутнього платника і відбувається знайомство з його податковим інспектором.

10. У районному відділі внутрішніх справ отримується дозвіл на виготовлення печатки і штампів.

11. В установі банку відкривається розрахунковий рахунок підприємства. Підставою для відкриття рахунку в будь-яких банках є свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємництва та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органі державної податкової служби.

12. Паралельна реєстрація в Пенсійному фонді України та фондах соціального страхування на підставі повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи. У кожній із цих інституцій присвоюється свій реєстраційний номер для суб’єкта підприємництва і видаються бланки звітності.

Для резервування найменування юридичної особи державному реєстратору подаються такі документи:

— заява встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи (форма заяви представлена в додатку);

— документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи.

Резервування найменування юридичної особи здійснюється протягом трьох робочих днів із дати надходження документів.

За проведення резервування найменування юридичної особи

За проведення резервування найменування юридичної особи справляється плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Державна реєстрація проводиться за принципом «одного вікна», роль якого виконує державний реєстратор.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду:

— документи, подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

— документи, які не відповідають вимогам;

— документи, подані не в повному обсязі.

Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати трьох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи, після чого підприємцю видається свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал і три копії).

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи має бути оформлене і видане (надіслане рекомендованим листом за описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи.

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем (далі — заявник), повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

— заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця;

— копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів;

— документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи- підприємця.

Є певний порядок проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця:

Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, без розгляду зобов ’я- заний перевірити ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи- підприємця.

За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи-підприємця державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця на підставі відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Строк державної реєстрації фізичної особи-підприємця не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи- підприємця.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-під- приємця має бути оформлене державним реєстратором і видане (надіслане рекомендованим листом) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи- підприємця.

У бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця зазначаються:

— ім’я фізичної особи-підприємця;

— ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів (далі — ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків);

— місце проживання фізичної особи-підприємця;

— дата проведення державної реєстрації;

— місце проведення державної реєстрації;

— прізвище та ініціали державного реєстратора. Свідоцтво про державну реєстрацію підписується державним реєстратором та засвідчується його печаткою. Згідно зі ст. 44 Закону підставами для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи—підприємця вважаються:

— невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи— підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що подані для проведення державної реєстрації;

— наявність обмежень на здійснення підприємницької діяльності, які встановлені законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;

— наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем.

За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі:

— десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за проведення державної реєстрації юридичної особи — 170 грн;

— два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян — за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця — 34 грн.

У разі відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи—підприємця реєстраційний збір не повертається.

За проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи-підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі 30 % реєстраційного збору;

— до установчих документів юридичної особи — 51 грн;

— зміни імені або місця проживання фізичної особи- підприємця — 10 грн 20 коп.

За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян — 17 грн.

Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності визначає Закон України від 6 вересня 2005 р. «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі — Закон). Крім того, порядок отримання дозволів на початок роботи регулюють закони України від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці» (з наступними змінами), від 17 грудня 1993 р. «Про пожежну безпеку», від 24 лютого 1994 р. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ін. нормативно-правові акти.

Дозвільні органи — це органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.

План практичного заняття

1. Поняття, ознаки та види підприємницької діяльності.

2. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір стати підприємцем.

3. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

4. Дозвільна система у сфері підприємницької діяльності.

Завдання 1. Дайте відповіді на тести:

1. При реєстрації вашого підприємства з вас вимагають внесення певних коштів у позабюджетний фонд місцевих органів влади. Ваші дії?

а) погоджуєтеся це зробити;

б) заявляєте про це у відповідні органи;

в) відмовляєтеся від відкриття свого підприємства взагалі;

г) ваш варіант?

2. У процесі розвитку економіки України стало вигідно займатися новим видом бізнесу, але він не внесений у статут вашого підприємства. Ваші дії?

а) починаєте займатися цим бізнесом, одночасно готуючи документи для внесення відповідних змін у статут;

б) спочатку вносите зміни в статут, а потім починаєте займатися новим видом бізнесу;

в) ваш варіант?

3. Реєстраційний збір із фізичної особи дорівнює:

а) 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.

4. Реєстраційний збір із юридичної особи дорівнює:

а) 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5. Вставте пропущену цифру. За проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи справляється реєстраційний збір у розмірі... відсотків реєстраційного збору встановленого при реєстрації

а) 30;

б) 50;

в) 90.

6. Вставте пропущену цифру. За проведення державної реєстрації зміни імені чи місця проживання фізичної особи, підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі ... відсотків реєстраційного збору встановленого при реєстрації:

а) 90;

б) 60;

в) 30.

7. Що не належить до функцій державного реєстратора:

а) здійснення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб;

б) заміна свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

в) припинення діяльності суб’єкта підприємництва.

8. Відмова у державній реєстрації відбувається у наступних випадках:

а) невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці й у наданих для реєстрації документах;

б) наявність у єдиному державному реєстрі тотожного найменування;

в) наявність у регіоні структур, які займаються подібною діяльністю.

9. Судове рішення про припинення діяльності юридичної особи може бути винесене за наступних обставин:

а) провадження підприємством діяльності, що заборонена законом;

б) смерть одного із засновників;

в) неподання протягом року податкових декларацій.

10. Для відкриття рахунку в банку юридичній особі потрібні наступні документи:

а) статут (або засновницький договір);

б) логотип підприємства;

в) картка зі зразками підписів керівника і бухгалтера (головного бухгалтера) підприємства.

Питання для самостійної підготовки до практичного заняття

1. Як проводиться державна реєстрація суб’єктів підприємництва?

2. Якими нормативними документами регулюється процес реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності?

3. Де і як здійснюється державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності

4. Які документи необхідні для державної реєстрації юридичної особи?

5. Які документи необхідні для державної реєстрації громадян, які мають здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи?

6. Протягом якого терміну здійснюється державна реєстрація суб’ єктів підприємницької діяльності?

7. Для чого створюється єдиний державний реєстр?

8. Які види установчих документів підприємства ви знаєте?

9. Які розміри реєстраційного збору з фізичних і юридичних осіб?

Тематика рефератів

1. Процедура державної реєстрації та її проблеми.

2. Основні шляхи спрощення процедури державної реєстрації.

3. Адміністративні перешкоди на шляху державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

Література: 1; 4; 5; 6; 8; 9; 15; 18; 21.

<< | >>
Источник: Н. М. Тягунова, О. М. Коросташов,О. А. Спориш, Ю. В. Іванов.. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс .2014. 2014

Еще по теме ТЕМА 2 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА:

 1. ТЕМА 5 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 2. ТЕМА 7 ВИЗНАННЯ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА БАНКРУТОМ
 3. ТЕМА 3 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. Тема 6. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 5. Види суб’єктів корпоративних відносин. Інтереси суб’єктів корпоративних відносин. Теорія інтересу Ієрінга.
 6. § 4. Суб'єктивні права, правомочність і юридичні обов'язки суб'єктів права
 7. § 4. Суб'єктивні права, правомочність і юридичні обов'язки суб'єктів права
 8. 10. Підприємництво. Організаційно-правові форми підприємництва. Підприємництво у аграрному секторі.
 9. § 2. Державна реєстрація господарських товариств
 10. § 7. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства
 11. § 2. Загальна характеристика суб'єктів правовідносин
 12. § 6. Правотворчість суб'єктів федерації
 13. РОЗДІЛ ІІІ СУБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Види суб’єктів корпоративного управління та їх інтереси