<<
>>

ТЕМА 9 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У даній темі необхідно дослідити загальні положення законодавства про рекламу. Виробник реклами. Рекламодавець. Розповсюджувач реклами. Споживач реклами.

Дати характеристику законодавчим вимогам щодо реклами, принципам реклами.

Вимоги до реклами. Охарактеризувати основні особливості рекламування деяких видів товару. Дослідити порядок контролю за дотриманням та відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

Методичні рекомендації щодо вивчення теми

Згідно зі ст. 1 Закону «Про рекламу» реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь- який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Відповідно до Закону України «Про інформацію» під інформацією розуміються документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

Для цілей цього Закону особа визначається як фізична особа, в тому числі суб’єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні.

Товар — це будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної власності.

Виробником реклами є особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами. Виробником реклами може бути фі зична або юридична особа, яка готує для розповсюдження інформацію за замовленням рекламодавця.

Рекламодавець — це особа, яка є замовником реклами для її виробництва та (або) розповсюдження. Рекламодавцем може бути як фізична, так і юридична особа.

Розповсюджувачем реклами визнається особа, яка здійснює розповсюдження реклами. Тобто розповсюджувач реклами — це фізична або юридична особа, яка розповсюджує у встановленому законом порядку рекламу через засоби масової інформації та іншими способами.

Споживачі реклами — невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама. Отже, споживачами реклами можуть бути будь-які фізичні або юридичні особи, на яких спрямовується реклама з метою сформувати або підтримати їх обізнаність щодо певного товару і спонукати придбати цей товар

Відповідно до Закону «Про рекламу» (далі — Закон) прихована реклама — це інформація про особу чи товар у програмі, передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і осіб може вводити в оману щодо програм, передач, публікацій. Прихованареклама забороняється.

Дія Закону не поширюється на оголошення фізичних осіб, не пов’язані з підприємницькою діяльністю.

Згідно зі ст. 7 Закону основними принципами реклами є: законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди.

Реклама не повинна підривати довіру суспільства до реклами та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції.

Реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності.

Реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди.

Статтею 8 Закону встановлено, що у рекламі забороняється:

- поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;

- вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;

- подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та (або) довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

- використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами;

- наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;

- використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, крім випадків, передбачених законом;

- рекламувати товари, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, ліцензії;

- вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без згоди цієї особи;

- імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;

- рекламувати послуги, пов’язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів.

Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу всієї реклами;

- розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. Анонси фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів.

Одним з видів забороненої реклами є недобросовісна реклама (ст. 10 Закону). Недобросовісна реклама визначається як реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження.

Найбільш жорсткими є вимоги щодо реклами на телебаченні і радіо. Згідно зі ст. 13 Закону час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків, а впродовж виборчого процесу — 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Це положення не поширюється на спеціалізовані рекламні канали мовлення. Час, відведений на політичну рекламу впродовж виборчого процесу на спеціалізованих рекламних каналах, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом кожної години мовлення.

Забороняється переривати з метою розміщення реклами трансляції сесій Верховної Ради України, сесій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, офіційних державних заходів і церемоній, виступів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, народних депутатів України, членів Уряду України, а також трансляції релігійних служб, програм, передач для дітей та програм, передач новин.

Порівняно м’якими є вимоги щодо реклами у друкованих засобах масової інформації

Реклама послуг, що надаються з використанням елект- розв ’язку (ст.

15 Закону), в тому числі телефонного, при розповсюдженні її в рекламних засобах має містити точну інформацію про:

— зміст рекламованої послуги;

— вартість рекламованої послуги;

— вікові та інші обмеження, встановлені законодавством і виробником послуги щодо кола споживачів рекламованої послуги;

— платне чи безоплатне використання каналу телефонного зв’язку при наданні рекламованої послуги і вартість однієї хвилини телефонного зв’язку при отриманні послуги у відповідному регіоні;

— повне ім’я, найменування, адресу надавача рекламованої послуги.

Забороняється використовувати для розповсюдження реклами безплатні номери телефонів: міліції, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони та інших аварійних служб.

Забороняється реклама лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря, а також допінгових речовин та (або) методів для їх використання у спорті.

Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:

— об’ єктивну інформацію про лікарський засіб і здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою і що рекламований товар є лікарським засобом;

— повну фармакологічну назву лікарського засобу та назву виробника. Тобто наукову назву препарату латинською мовою. В зв’язку з цим фахівці зауважують, що повна фармакологічна назва лікарського препарату майже завжди є доволі складною, що ускладнює її розміщення в рекламних матеріалах, а також можна сказати, що не сприймається і не несе ніякого смислового наповнення для споживачів, які не мають медичної освіти;

— загальні застереження щодо застосування лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;

— рекомендацію щодо обов’ язкового ознайомлення з інструкцією до застосування, що додається до лікарських засобів.

У рекламі косметичних засобів, харчових продуктів, вітамінних та інших харчових добавок забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я.

Забороняється реклама лікувальних сеансів, інших заходів з використанням гіпнозу та інших методів безконтактного, психічного або біоенергетичного впливу, а також реклама діагностики або лікування, які не ґрунтуються на безпосередньому контакті лікаря з пацієнтом.

Можливість реклами тютюнових виробів в Україні зведена до мінімуму. Відповідно до ст. 22 Закону реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється: на радіо та телебаченні

Реклама алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, забороняється: на радіо та телебаченні у період з 6 години до 23 години, на перших і останніх сторінках газет, перших і останніх сторінках обкладинок журналів та інших видань, засобами внутрішньої реклами, реклами на транспорті, за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів).

Відповідно до ст. 25 Закону рекламою цінних паперів визнається реклама про:

—цінні папери, які емітуються та (або) перебувають в обігу;

—учасника ринку цінних паперів та його діяльність;

—угоди з цінними паперами та (або) умови цих угод.

Інформація, яка відповідно до чинного законодавства про цінні папери та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає обов ’язковому оприлюдненню, не вважається рекламою цінних паперів.

Рекламодавцями реклами цінних паперів можуть бути лише учасники ринку цінних паперів, передбачені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

План практичного заняття

1. Загальні положення законодавства про рекламу.

2. Законодавчі вимоги щодо реклами.

3. Особливості рекламування деяких видів товару.

4. Контроль за дотриманням та відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

Завдання 1. Дайте відповіді на тести:

1. Реклама — це:

а) це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь- якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару,

б) це інформація про товар,

в) це інформація про особу чи товар, розповсюджена в письмовій формі.

г) це інформація про особу чи товар, розповсюджена в письмовій формі

2. Реклама на транспорті:

а) реклама, що розміщується всередині будинків і споруд.

б) реклама, що розміщується на території підприємств транспорту загального користування,

в) реклама, що розміщується у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування,

г) реклама, що розміщується в дошкільних навчальних закладах.

3. Згідно зі ст. 21 Закону дозволяється реклама:

а) посилань на лікарські засоби, медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;

б) лише таких лікарських засобів, які відпускаються без припису (рецепту) лікаря, та лише таких медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки.

в) лише таких лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

г) вірні відповіді б, в.

4. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об ’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:

а) не може містити зображень лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів;

б) не може формувати думку, що паління або вживання алкоголю є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя;

в) не повинна включати зображення популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами паління чи вживання алкоголю;

г) всі відповіді вірні.

5. Реклама рекламодавців:

а) розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, зобов’язані розміщувати соціальну рекламу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій безкоштовно в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами.

б) учасників ринку цінних паперів має містити відомості про наявність спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право на здійснення відповідного виду діяльності на ринку цінних паперів, із зазначенням номера дозволу, ліцензії, дати їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію.

в) невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама.

г) це інформація про особу чи товар у програмі, передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і осіб

д) це інформація про особу чи товар у програмі, передачі, публікації, якщо така може вводити в оману щодо програм, передач, публікацій.

6. Рекламодавець — це:

а) особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами;

б) особа, яка є замовником реклами для її виробництва та (або) розповсюдження.

в) особа, яка здійснює розповсюдження реклами

7. У рекламі забороняється:

а) використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами;

б) імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів;

в) містити інформацію або зображення, які не порушують етичні, гуманістичні, моральні норми.

8. Соціальна реклама-це:

а) реклама, яка містить посилання на конкретний товар та (або) його виробника, на рекламодавця, на об’єкти права інтелектуальної власності;

б) реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження;

в) інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей,

г) інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

9. Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів забороняється;

а) з використанням знаків для товарів та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби;

б) з використанням знаків для товарів та послуг, під якими випускаються алкогольні напої;

в) з використанням знаків для товарів та послуг, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої. з використанням знаків для товарів та послуг,під якими випускаються тютюнові вироби

10. Основними принципами реклами є:

а) законність,

б) точність,

в) достовірність,

г) всі відповіді вірні.

11. Реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг:

а) зовнішня реклама,

б) соціальна реклама,

в) недобросовісна реклама,

г) всі відповіді вірні.

Питання для самостійної підготовки до практичного заняття

1. Що таке реклама?

2. Хто є виробником реклами?

3. Хто може бути рекламодавцем?

4. Що таке прихована реклама?

5. Які вимоги щодо реклами встановлені законодавством?

6. Які обмеження щодо реклами на телебаченні і радіо Ви знаєте?

7. Які державні органи здійснюють контроль за дотриманням законодавства про рекламу?

8. Які санкції застосовуються до порушників законодавства про рекламу?

Тематика рефератів

1. Роль реклами в умовах ринку.

2. Ринок реклами на Україні.

3. Рекламно-інформаційна діяльність в торгівлі.

4. Характеристика сучасних рекламних засобів.

Література: 1; 4; 5; 6; 8; 9; 15; 18; 21.

<< | >>
Источник: Н. М. Тягунова, О. М. Коросташов,О. А. Спориш, Ю. В. Іванов.. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс .2014. 2014

Еще по теме ТЕМА 9 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 1. ТЕМА 1 ВИДИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. ТЕМА 4 ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 3. § 7. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання
 4. § 4. Правове регулювання спільної діяльності кооперативів та їх об'єднань
 5. Правове регулювання кооперативної діяльності
 6. § 3. Правове регулювання господарської діяльності в кооперації
 7. Правове регулювання фінансової діяльності кооперативів
 8. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх об'єднань
 9. § 1. Поняття і зміст фінансової діяльності кооперативів та її правове регулювання
 10. § 4. Партії в політичній системі суспільства: правове регулювання статусу та діяльності
 11. § 4. Партії в політичній системі суспільства: правове регулювання статусу та діяльності
 12. 4.2. Процедури діяльності публічної адміністрації 4.2.1. Історичний розвиток правового регулювання адміністративних процедур та кодифікаційні моделі
 13. МОДУЛЬ 2. Практичні аспекти законодавчого регулювання торговельної та підприємницької діяльності
 14. Н. М. Тягунова, О. М. Коросташов,О. А. Спориш, Ю. В. Іванов.. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс .2014, 2014
 15. «Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності»