<<
>>

ТЕМА 1 ВИДИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У даній темі необхідно дослідити характер і зміст курсу.

Визначити поняття і сутність видів підприємницької діяльності. Поняття державного регулювання підприємництва. Основні напрями економічної політики.

Охарактеризувати засоби державного регулювання підприємницької діяльності.

Розглянути нормативне регулювання, державний нагляд, державну підтримку та захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.

Методичні рекомендації щодо вивчення теми

Підприємництво — це поняття багатоаспектне i розглядати його можна на кількох рівнях. По-перше, абстрагуючись від певного типу виробничих відносин, пов’язувати його із загальноекономічним рівнем ефективності виробництва (підприємництво як фактор ефективності виробництва). По-друге, на «ринковому рівні», коли результат підприємництва виступає уже не просто як продукт, а як комерційний ефект, втілений у грошах (прибутку). Виходячи з цього підприємництво передбачає, що його суб’єкт володіє відповідним набором економічних прерогатив, які дають змогу вести будь-яку господарську діяльність як всередині, так і за межами підприємства.

Внаслідок того, що кількість таких суб’єктів не обмежена, вони вступають у конкуренцію. Економіка , що орієнтується на ринок, — найбільш необхідне середовище (але не єдино можливе) для справді підприємницької діяльності. По-третє, підприємництво можна розглядати на рівні власницькому. 3 цих позицій основна функція підприємництва полягає у примноженні власності, хоч поняття «власник» i «підприємець» не завжди ототожнюються.

Підприємництво — це такий економічний та соціологічний феномен, якому притаманний як приватний, так i публічний характер.

Приватний характер виявляється у свободі підприємницької діяльності. Свобода підприємницької діяльності визначається як у конституційних положеннях, так i в Господарському кодексі України, відповідно до якого підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, що не заборонена законом (ч.

1 ст. 43 ГК).

Підприємництво — це складова суспільства, яке довірило підприємцю створення матеріальних благ. Створюючи матеріальні блага підприємець може використовувати класичну, ресурсооріє- нтовану модель поведінки або інноваційну, яка дає поштовх для розвитку наукомісткого підприємництва.

Підприємництво розглядається як певний вид діяльності, тобто процес, який вимагає послідовного виконання логічно взаємопов’язаних стадій та етапів. В основі цього процесу лежить ідея, з якої починається кожна нова справа — бізнес.

Законодавство проголошує свободу у виборі підприємницької діяльності. Зокрема, підприємницька діяльність включає будь-які види виробничої діяльності, різноманітні види торговельної діяльності, надання послуг, комерційне посередництво, торгово- закупівельну діяльність, діяльність у сфері будівництва, інформаційну діяльність та інші види.

Державне регулювання економіки — це побудована на законодавстві одна з форм державного впливу на економіку шляхом встановлення та застосування державними органами правил, спрямованих на корегування економічної діяльності фізичних та юридичних осіб, що підтримується можливістю застосування правових санкцій при їх порушенні.

Держава застосовує різні правові форми і засоби регулювання економіки.

Правові форми державного керівництва економікою — це врегульовані правом види діяльності уповноважених державних органів, а також органів місцевого самоврядування у сфері економіки. Розрізняють такі основні форми: нормативне регулювання, прогнозування та планування, програмування, управління, контроль.

Нормативне регулювання здійснюється шляхом встановлення компетентними органами держави правил господарської діяльності. Провідна роль у цьому належить Верховній Раді України, яка відповідно до ст.92 Конституції України регулює відносини власності, правові засади підприємництва, конкуренції, здійснює антимонопольне регулювання, визначає правовий статус суб’єктів господарювання, порядок укладання господарських договорів та ін.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому.

Відповідно до ст. 13 ГК державне замовлення є засобом державного регулювання економіки шляхом формування на договірній (контрактній) основі складу та обсягів продукції (робіт, послуг), необхідної для державних потреб, розміщення державних контрактів на поставку (закупівлю) цієї продукції (виконання робіт, надання послуг) серед суб’єктів господарювання, незалежно від їх форми власності.

Державний контракт — це договір, укладений державним замовником від імені держави з суб’єктом господарювання — виконавцем державного замовлення, в якому визначаються економічні та правові зобов’язання сторін і регулюються їх господарські відносини.

Ліцензування й патентування певних видів господарської діяльності є засобом державного регулювання у сфері господарювання.

Правові засади ліцензування та патентування певних видів господарської діяльності визначаються виходячи з конституційного права кожного на здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом, а також принципів господарювання, встановлених Господарським кодексом України.

Контроль за дотриманням законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціальний інститут — експертно-апеляційна рада, склад якої формує Держкомітет із питань регуляторної політики та підприємництва, а затверджує Кабінет Міністрів України.

Порядок ліцензування здійснюється на основі Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 21 жовтня 2000 р.

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк, не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.

Патентуванню підлягає кожний пункт продажу товару або обміну валюти на кожний відокремлений структурний підрозділ підприємства побутового обслуговування незалежно від площі, яку він займає.

Торговельний патент видається за відповідну плату суб’єктами підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб’єктів або їх структурних підрозділів. Для торговельних організацій — за місцезнаходження пункту продажу товару, якщо пересувна торговельна мережа, то — за місцем реєстрації суб’єктів підприємництва. Строк дії торгового патенту залежить від виду діяльності, що підлягає патентуванню.

План практичного заняття

1. Види підприємницької діяльності та поняття державного регулювання підприємництва.

2. Засоби державного регулювання підприємницької діяльності.

3. Державна підтримка та захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.

Завдання 1. Дайте відповіді на тести:

1. Який Вид підприємницької діяльності не відноситься до функціонального характеру?

а) виробництво продукції;

б) надання послуг;

в) Виробниче підприємництво.

2. Який Вид підприємницької діяльності не відноситься до фази відтворення?

а) фінансове підприємництво;

б) виробниче підприємництво;

в) заняття торгівлею.

3. Який Вид підприємницької діяльності не відноситься до ступеня обмеження законом?

а) комерційне підприємництво;

б) вільна діяльність;

в) дозвільна.

4. Що не є засобом державного регулювання у сфері господарювання?

а) ліцензування;

б) патентування;

в) реєстрація.

5. Ліцензія — це:

а) Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта господарювання займатись певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку;

б) Документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання — ліцензіанта на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;

в) Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’ єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону.

6. Торговий патент — це:

а) Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’ єкта господарювання займатись певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку;

б) Документ державного зразка, який засвідчує право суб’ єкта господарювання — ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;

в) Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’ єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону.

7. Спеціальний торговий патент — це:

а) Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’ єкта господарювання займатись певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку;

б) Документ державного зразка, який засвідчує право суб’ єкта господарювання — ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;

в) Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’ єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону.

8. Види підприємництва діляться на:

а) 3 групи;

б) 4 групи;

в) 5 груп.

9. Що відноситься до першої групи?

а) виробництво і реалізація;

б) транспорт і зв’язок;

в) спеціальні роботи

10. Що відноситься до другої групи?

а) спеціальні роботи;

б) транспорт і зв’язок;

в) спеціальні послуги.

11. Який із вказаних документів сьогодні регулює ліцензування окремих видів діяльності в Україні:

а) Цивільний Кодекс України;

б) Кримінальний Кодекс України;

в) Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

г) Закон України «Про підприємництво»?

12. Вставте пропущене слово. Ліцензія видається на тер- мін...роки:

а) два;

б) три;

в) чотири.

13. Які з названих структур не є органами ліцензування в Україні:

а) Міністерство внутрішніх справ;

б) Президент України;

в) Адміністрація Президента України;

г) Обласна державна адміністрація?

14.

Дозвіл на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами в регіоні надає:

а) ДПА України в особі регіонального управління департаменту з питань адміністрування акцизного збору;

б) Міністерство внутрішніх справ України;

в) Міністерство з питань АПК.

15. Хто надає дозвіл на організацію і утримання гральних закладів в області:

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Управління культури обласної державної адміністрації

16. Якщо органом ліцензування є центральний орган влади, то розмір плати за видачу ліцензії складає:

а) 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) 20 тисяч гривень;

в) 2 тисячі гривень.

17. Якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади, то розмір плати за видачу ліцензії складає:

а) 1 тисяча гривень;

б) 2 тисячі гривень;

в) 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

18. Річна плата за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними та тютюновими виробами становить:

а) 5000 грн.;

б) 50000 грн.;

в) 500 грн.;

19. Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі становить:

а) 4000 грн.;

б) 40000 грн.;

в) 400 грн.;

20. Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі становить:

а) 10000 грн.;

б) 2000 грн.;

в) 500 грн.;

21. Для роздрібної торгівлі алкогольними напоями (якщо є відповідна ліцензія) закрите приміщення повинне мати торговий зал площею не менше:

а) 100 кв.м;

б) 200 кв.м;

в) 20 кв.м;

22. Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголь ними напоями на кожне місце торгівлі на території сіл становить:

а) 100 грн;

б) 500 грн;

в) 1000 грн

23. Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі на території селищ становить:

а) 250 грн.

б) 1000 грн.

в) 500 грн.

24. На який із зазначених видів підприємницької діяльності не треба брати ліцензію в Україні:

а) пошук родовищ корисних копалин;

б) виробництво спортивної зброї;

в) виготовлення пива

г) виготовлення цінних паперів;

ґ) торгівля книгами.

25. Державний орган, який видав вам ліцензію на певний вид діяльності, прийняв рішення про припинення її дії достроково. Ваші дії:

а) не звертаєте на це уваги і продовжуєте свою діяльність;

б) продовжуєте діяльність, одночасно подавши документи в господарський суд;

в) припиняєте свою діяльність;

г) ваш варіант?

26. На які з зазначених видів підприємницької діяльності треба брати ліцензію в Україні?

а) виробництво спортивної зброї;

б) торгівля хлібом;

в) виготовлення цінних паперів;

г) виробництво м’ясних виробів; ґ) виготовлення пива;

д) торгівля канцтоварами.

Питання для самостійної підготовки до практичного заняття

1. Чим відрізняється сучасне трактування підприємництва від його трактування на початку XVIII ст.?

2. Які функції виконує підприємництво у сучасному світі?

3. Які фактори активізують розвиток підприємництва?

4. Які види господарської діяльності ви знаєте?

5. У чому виявляється багатоаспектність поняття «підприємництво»?

6. Що таке державне регулювання економіки?

7. Що таке регуляторна діяльність?

8. У чому полягає сутність контролю?

9. Які засоби підтримки суб’єктів підприємництва застосовує держава?

Тематика рефератів

1. Розвиток підприємництва в контексті історичної еволюції

2. Загальноекономічний зміст підприємництва.

3. Роль підприємницької діяльності в розвитку економіки.

4. Приватна власність як економічна основа розвитку підприємництва.

5. Підприємець-центральна постать ринкової економіки.

6. Проблеми формування правових передумов розвитку підприємництва в Україні.

Література: 1; 4; 5; 6; 8; 9; 15; 18; 21.

<< | >>
Источник: Н. М. Тягунова, О. М. Коросташов,О. А. Спориш, Ю. В. Іванов.. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс .2014. 2014

Еще по теме ТЕМА 1 ВИДИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 1. Н. М. Тягунова, О. М. Коросташов,О. А. Спориш, Ю. В. Іванов.. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс .2014, 2014
 2. МОДУЛЬ 2. Практичні аспекти законодавчого регулювання торговельної та підприємницької діяльності
 3. «Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності»
 4. Модуль 2. Практичні аспекти законодавчого регулювання торговельної та підприємницької діяльності
 5. ТЕМА 3 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 6. ТЕМА 4 ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. ТЕМА 9 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. Свобода підприємницької діяльності
 9. § 6. Державна служба і її види. Державний службовець, посадова особа
 10. § 6. Державна служба і її види. Державний службовець, посадова особа
 11. РОЗДІЛ 1 Регламентування підприємницької діяльності в Україні
 12. 21. Сутність фінансів, їх види. Структура державного бюджету. Види, цілі та інструменти фіскальної політики. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика.
 13. § 3. Принципи організації та діяльності державного апарату
 14. § 3. Правове регулювання господарської діяльності в кооперації