<<
>>

§ 2. Державна реєстрація господарських товариств

Державна реєстрація має важливе практичне значення, адже з моменту її здійснення за господарським товариством визнається статус юридичної особи.

Державна реєстрація господарських товариств та інших юридичних осіб регламентована Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.03 № 755-IV (далі — Закон про державну реєстрацію).

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені зазначеним Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця.

Слід зазначити, що місцезнаходженням юридичної особи — це адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

Для проведення державної реєстрації господарського товариства засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

— заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації господарського товариства. При заснуванні нового господарського товариства подається реєстраційна картка за формою № 1, у випадку створення господарського товариства шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) — реєстраційна картка за формою № 2;

— копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення господарського товариства у випадках, передбачених законом (найчастіше таким документом є протокол загальних зборів учасників господарського товариства);

— два примірники установчих документів;

— документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації господарського товариства.

Зазначимо, що за проведення державної реєстрації господарського товариства сплачують реєстраційний збір у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170,00 гривень.

Це перелік обов’язкових документів, які подають для державної реєстрації будь-якого господарського товариства.

Державному реєстратору в окремих випадках можуть також подаватися такі документи:

• чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування господарського товариства (подається, якщо проводилося резервування найменування господарського товариства);

• копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання (подається у випадках, що передбачені законом);

• документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) господарського товариства в розмірі, який встановлено законом (подається у разі державної реєстрації господарського товариства, для якого законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду [статутного або складеного капіталу]);

• звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (подається у разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств);

• документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема, витяг із торговельного, банківського або судового реєстру (подається у випадку державної реєстрації господарського товариства, засновником [засновниками] якої є іноземна юридична особа).

Державному реєстратору заборонено вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема документ, що підтверджує місцезнаходження господарського товариства.

Документи, які подані для проведення державної реєстрації господарського товариства, приймаються за описом.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації господарського товариства, якщо:

— документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

— документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами 1, 2, 4-7 ст.

8 та ч. 5 ст. 10 Закон про державну реєстрацію;

— документи подані не в повному обсязі.

Про залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації господарського товариства, без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступно- го робочого дня з дати їхнього надходження державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації господарського товариства, відповідно до опису.

Якщо немає підстав для залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації господарського товариства, без розгляду, державний реєстратор зобов’язаний перевірити ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації господарського товариства. До зазначених підстав належать:

— невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації господарського товариства, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації господарського товариства;

— невідповідність установчих документів господарського товариства вимогам ч. 3 ст. 8 Закону про державну реєстрацію;

— порушення порядку створення господарського товариства, який встановлено законом, зокрема: наявність обмежень на зайняття відповідних посад, установлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи;

— невідповідність відомостей про засновників (учасників) господарського товариства відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

— наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) господарського товариства або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абзацом 4 ч. 2 ст.35 Закону про державну реєстрацію;

— наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню господарського товариства, що має намір зареєструватися;

— використання у найменуванні господарського товариства повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав не допускається.

Державний реєстратор вносить до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації господарського товариства ідентифікаційний код заявника відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації господарського товариства на підставі відомостей цієї реєстраційної картки.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації господарського товариства є датою державної реєстрації господарського товариства.

Строк державної реєстрації господарського товариства не повинен перевищувати трьох робочих днів із дати надходження документів для проведення державної реєстрації господарського товариства.

Свідоцтво про державну реєстрацію господарського товариства повинно бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом за описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації господарського товариства. Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію господарського товариства засновнику або уповноваженій ним особі видається (надсилається рекомендованим листом) один примірник оригіналу установчих документів із відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації господарського товариства.

У бланку свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства зазначено: найменування господарського товариства; ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; місцезнаходження господарського товариства; місце проведення державної реєстрації; дата проведення державної реєстрації; прізвище та ініціали державного реєстратора.

Свідоцтво про державну реєстрацію підписує державний реєстратор та засвідчує його печаткою.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації господарського товариства зобов’язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації господарського товариства із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації господарського товариства.

Підставою для взяття господарського товариства на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування є надходження до цих органів повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації господарського товариства та відомостей із відповідної реєстраційної картки.

Зазначимо, що господарське товариство як підприємницьке товариство, яке має намір здійснювати господарську діяльність, поряд із державною реєстрацією має вчинити ще ряд дій, зокрема:

— одержати довідку з ЄДРПОУ в органі статистики;

— одержати в органах МВС дозвіл на виготовлення печаток і штампів та виготовити їх;

— стати на облік в органах державної податкової служби як платник податків;

— стати на облік в Пенсійному фонді, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, центрі зайнятості;

— відкрити поточний рахунок в установі банку.

Якщо діяльність, якою має намір займатися господарське товариство, потребує одержання дозволу, ліцензії, патенту, товариство має одержати відповідний документ.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 2. Державна реєстрація господарських товариств:

 1. § 7. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства
 2. § 1. Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства
 3. § 1. Характеристика осіб, які можуть виступати учасниками господарського товариства. Право на участь у господарському товаристві
 4. ТЕМА 2 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 5. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 6. Роль нотаріуса при створенні господарських товариств
 7. § 4. Ліквідація господарського товариства
 8. § 1. Створення господарських товариств: основні положення
 9. § 1. Поняття господарського товариства
 10. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 11. § 3. Правові наслідки порушення порядку створення господарського товариства
 12. § 6. Визнання установчих документів господарських товариств недійсними
 13. § 4. Найменування та місцезнаходження господарського товариства
 14. § 1. Припинення господарського товариства: загальні положення