<<
>>

§4. Джерела корпоративного права України

Базовим нормативно-правовим актом корпоративного законодавства є Цивільний кодекс України від 16.01.03 № 435-IV (далі — ЦК України). Він визначає правовий статус господарського товариства, порядок створення господарських товариств різних форм, засади управління ними, містить вимоги до установчих документів, визначає права та обов’ язки учасників господарських товариств, порядок припинення господарських товариств та ряд інших важливих аспектів.

Господарський кодекс України від 16.01.03 № 436-IV (далі — ГК України) містить визначення господарського товариства та визначає форми господарських товариств. Слід зазначити, що положення ГК України про господарські товариства суперечать положенням ЦК України, що ускладнює корпоративні правовідносини.

Наступним законодавчим актом є Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 № 1576-XII (далі — Закон про господарські товариства), який регламентує порядок створення, функціонування та припинення господарських товариств усіх форм.

Закон про господарські товариства регламентує ряд питань, які не врегульован і ЦК України, зокрема, порядок створення акціонерного товариства, мінімальний розмір статутного капіталу господарських товариств, порядок формування вкладів і додаткових вкладів учасниками, порядок скликання загальних зборів учасників товариства, порядок голосування на загальних зборах учасників.

Важливим законодавчим актом є Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI (далі — Закон про акціонерні товариства), який регламентує порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.03 № 755-IV (далі — Закон про державну реєстрацію) регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, державної реєстрації змін до установчих документів господарських товариств, державної реєстрації припинення господарських товариств і низку інших важливих відносин.

Правові аспекти випуску та обігу акцій, права акціонерів регламентує Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 № 3480-IV (далі — Закон про цінні папери та фондовий ринок).

На господарські товариства як підприємницькі товариства поширюються всі нормативно- правові акти, що регулюють порядок здійснення підприємницької діяльності: Закони України «Про підприємництво» від 07.02.91 № 698-XII, «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III, «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 № 98/96-ВР, «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.01 № 2210-III, «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.96 № 236/96-ВР, «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 № 959-XII, «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.92 № 2343-XII (далі — Закон про банкрутство), податкові та інші закони, підзаконні нормативно-правові акти та акти органів місцевого самоврядування.

Чільне місце серед джерел корпоративного права посідають також акти рекомендаційного характеру, які розробляються органами державної влади (Фондом державного майна, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та ін.).

Поряд із нормативно-правовими актами до джерел корпоративного права належать і локальні (внутрішні) акти, які регулюють діяльність певного господарського товариства. Найважливішими локальними актами є установчі документи (статут, засновницький договір, меморандум), оскільки вони регламентують ключові аспекти діяльності господарського товариства. До локальних актів належать також посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Навчальні завдання [‡] [§] [**] [††] [‡‡] [§§] [***]

Завдання для перевірки знань

1. Дати визначення корпоративного права.

2. Назвати ознаки корпоративних правовідносин.

3. Охарактеризувати зміст корпоративних правовідносин.

4. Дати визначення та назвати ознаки внутрішніх корпоративних правовідносин.

5. Перелічити осіб, які є суб’єктами корпоративних правовідносин.

6. Назвати права учасників господарських товариств.

7. Перелічити обов’язки учасників господарських товариств.

8. Назвати органи управління господарських товариств.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме §4. Джерела корпоративного права України:

  1. Джерела корпоративного права та їх види.
  2. Поняття корпоративного права наведене у ст. 167 Господарського Кодексу України.
  3. РОЗДІЛ V ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Відповідність законодавства України принципам корпоративного управління
  4. Понятие и виды источников корпоративного права и корпоративных норм
  5. Поняття джерел права
  6. Класифікація джерел права та її критерії
  7. 1.2.5. Джерела адміністративного права
  8. § 3. Джерела права
  9. Інші джерела права в сучасному світі
  10. § 7. Юридичні джерела (форми) права