<<
>>

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Місто Харків, п'ятого вересня дві тисячі восьмого року.

Ми, що підписалися нижче, Продавець Семен Петрович, ідентифікаційний номер 2222222222, що проживаю в м. Харкові, вул. Торгова, 1 (далі іменований ПРОДАВЕЦЬ) та Покупець Ілля Андрійович, ідентифікаційний номер 2222222333, що проживаю в м.

Харкові, вул. Московська, 5 (далі іменований ПОКУПЕЦЬ), а разом за текстом названі СТОРОНИ, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, склали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Продавець передає у власність Покупця належне йому Приватне підприємство “МАРІЯ” (надалі за текстом “Підприємство”), а Покупець приймає це підприємство та зобов'язується сплатити за нього певну грошову суму. 1.2. У власність покупця передається підприємство в цілому як майновий комплекс, що використовується для здійснення підприємницької діяльності, до складу якого входять всі види майна, що призначене для його діяльності, а також права на позначення, що індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи, послуги, в т.

ч. фірмове найменування, товарний знак, та інші виключні права, за винятком тих прав та обов'язків, які Продавець у відповідності до законодавства України не має права передавати іншим особам. 1.3. Покупець набуває підприємство для цілей ведення підприємницької діяльності. 1.4. Підприємство має наступні суттєві ознаки, що його індивідуалізують: 1.4.1. Статут підприємства затверджений власником 25 липня 2004 року; 1.4.2. Підприємство зареєстроване у місті Харкові 27 липня 2004 року, реєстраційний номер 1. 480 120 0000 009567, реєстратор Іванова В. А, свідоцтво АО № 222222; 1.4.3. ідентифікаційний код 33333333; 1.4.4. місцезнаходження підприємства: місто Харків – 36, вул.
Яблунева, 35; 1.4.5. банківські реквізити: п/р 260078654349 у ХОФ АКБ “Укрсоцбанк” МФО 351999; 1.4.6. підприємство має одну печатку та один кутовий штамп, виготовлені в установленому законом порядку. 1.5. До складу підприємства як майнового комплексу входять: 1.5.1. основні фонди загальною вартість 2500000, 00 (два мільйони п'ятсот тисяч грин. 00 коп.) гривень; 1.5.2. оборотні засоби загальною вартістю 356763, 78 (триста п'ятдесят шість тисяч сімсот шістдесят три грн. 78 коп.) гривень; 1.5.3. права, вимоги загальною вартістю 256897, 24 (двісті п'ятдесят шість тисяч вісімсот дев'яносто сім грн. 24 коп.) гривень; 1.5.4. борги (зобов'язання) загальною вартістю 123567, 58 (сто двадцять три тисячі п'ятсот шістдесят сім грн. 58 коп.) гривень; 1.5.5. майновий комплекс підприємства знаходиться на земельній ділянці площею 0, 9800 га, за адресою: місто Харків, вулиця Яблунева, 35 (тридцять п'ять), що надана на умовах оренди за договором від 04.01.2005 року, зареєстрованим у ДЗК 04.01.2005 року за № 4536373. Склад та вартість Підприємства як майнового комплексу зазначені у цьому договорі на підставі повного інвентаризаційного опису від 01 вересня 2008 року. До договору додається: інвентаризаційний опис, бухгалтерський баланс, висновок незалежного аудитора про склад та вартість підприємства, перелік боргів (зобов'язань) з зазначенням кредиторів, характеру, розміру та строків їх вимог. 1.6. Цей продаж вчинюється шляхом повної оплати вартості підприємства та передачі Продавцем Покупцеві документів та інших атрибутів, що підтверджують юридичний статус підприємства та його характеристики як майнового комплексу, який передається за цим договором. Передача підприємства Продавцем Покупцю вчинюється за актом прийому-передачі. Акт прийому-передачі укладається та підписується сторонами протягом трьох днів з моменту повної оплати вартості підприємства Покупцем Продавцю. Складання та надання на підпис акту прийому-передачі є обов'язком Продавця та вчинюється за його рахунок. З моменту підписання акту прийому-передачі підприємство вважається переданим Покупцю.
З цього моменту на Покупця переходить ризик випадкової загибелі майна, переданого у складі підприємства.

2. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ .

2.1. Продавець свідчить та гарантує: 2.1.1. що відчужуване підприємство належить йому на праві власності, на час укладання цього договору нікому іншому не продане, не подароване, не відчужене іншим способом, в іпотеку не передане, в спорі та під забороною не перебуває, що підтверджується витягом № 333345 від 05 вересня 2008 року; 2.1.2. що його майно не знаходиться в податковій заставі, що підтверджується витягом № 333333 від 05 вересня 2008 року. 2.2. Покупець свідчить та гарантує, що його майно не знаходиться в податковій заставі, що підтверджується витягом № 333333 від 05 вересня 2008 року. 2.3. Сторони стверджують, що вчинення цього правочину не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх та непрацездатних дітей, а також, що договір цей не приховує інший правочин і відповідає дійсним намірам сторін створити для себе юридичні наслідки. 2.4. Цей правочин вчинюється за згодою дружини Покупця, Покупець Марії Петрівни, про що свідчить її заява, підпис на якій засвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Нотаріусом І. І. 05 вересня 2008 року за реєстром № 3434.

2. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Цей продаж вчинюється за 3000000, 00 (три мільйона грн. 00 коп.) гривень. 2.2. Вказану суму Покупець зобов'язується перерахувати на поточний рахунок Продавця № 260045678523, відкритий у ХФ ВАТ АБ “Укргазбанк” МФО 351000 в строк до двадцять п'ятого вересня дві тисячі восьмого року. 2.3. Вартість підприємства, згідно зі звітом незалежного оцінювача ТОВ “Ода” від 03 вересня 2008 року, складає 2990093, 40 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто тисяч дев'яносто три грн. 40 коп.) гривень.

3. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ДІЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ.

3.1. Цей договір вважається укладеним з моменту реєстрації його у державному реєстрі правочинів, що відповідає вимогам ст. 334 Цивільного кодексу України.

3.2. Право власності на підприємство виникає у Покупця з моменту укладання цього договору. Після укладання цього договору Покупець зобов'язаний зареєструвати зміни до установчих документів підприємства щодо зміни власника в установленому законом порядку. 3.3. У частині купівлі-продажу договір діє до дати повного виконання Продавцем та Покупцем взаємних зобов'язань за цим договором. З моменту укладання цього договору та після виконання зобов’язань сторін цей договір діє як правовстановлювальний документ, що підтверджує право власності Покупця на підприємство.

4. ІНШІ УМОВИ.

4.1. Взаємовідношення сторін, що не врегульовані цим договором, регламентуються діючим законодавством України. 4.2. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим договором сторони несуть відповідальність у розмірах прямих збитків, яких зазнала інша сторона. 4.3. Усі суперечки, що можуть виникнути з цього договору, а також в зв'язку з тлумаченням його положень вирішуються сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні домовленості – судом. 4.4. Зміна умов цього договору або внесення до нього доповлень можливе лише за згодою сторін. Всі зміни та доповнення викладаються у письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням. 4.5. Витрати за нотаріальне посвідчення цього договору несе Покупець. 4.6. Продавцем сплачений прибутковий податок у сумі 150000, 00 (сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень по квитанції № 45 від 05 вересня 2008 року. 4.7. Цей договір складено в трьох примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса, а решта – видається Сторонам.

ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ ___________________________________ ______________________ ПОКУПЕЦЬ _________________________________________________________

Посвідчувальний напис нотаріуса

Зразок свідоцтва про право на спадщину за законом де у складі спадкового майна є підприємство

<< | >>
Источник: Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді.. 0000

Еще по теме ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ:

 1. 1.3 Договір купівлі-продажу
 2. Нормативний договір
 3. 1.4 Договір дарування
 4. § 14. Міжнародний договір
 5. Договір
 6. 1.6 Договір комісії
 7. 1.5 Договір доручення
 8. Розділ XI ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДОГОВІР
 9. Статья 14.15.1. Нарушение порядка продажи входных билетов и изменение при продаже входных билетов установленной стоимости входных билетов на посещение спортивных мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи Комментарий к статье 14.15.1
 10. 7.Рассчитать рентабельность продаж, если объем продаж — б млн. руб., переменные затраты — 3,5 млн. руб., постоянные затраты 1,3 млн. руб.:
 11. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 12. Приложение № 1. Образец договора купли-продажи земельного участка Договор купли-продажи земельного участка
 13. «Продажа стрэнгла».
 14. 1.2. Договор купли-продажи
 15. «Продажа колла».
 16. «Продажа пута».
 17. «Продажа стрэддла».
 18. Синтетическая продажа.