<<
>>

§ 5. Договори у сфері матеріально-технічного, науково-технічного та інформаційного забезпечення кооперативів та їх об'єднань (спілок)

1. Кооперативи, виходячи зі статутних завдань, беруть участь у спільному виконанні робіт, пов'язаних з реконструкцією і технічним переозброєнням підприємств і виробництв, прискоренням науково- технічного прогресу у відповідності з їх виробничими планами, основу яких становлять договори, укладені із споживачами продукції (робіт, послуг) і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Вони на­бувають необхідні їм сировину, матеріали, інструменти, устаткування та інше майно в порядку оптової торгівлі у державних та кооператив­них підприємств і організацій, на ринках, у населення, використову­ють матеріальні ресурси, одержані від замовників (громадян, підпри­ємств та організацій) за укладеними з ними договорами. Споживчі кооперативи відповідно до постанови XVI з'їзду споживчої кооперації України повинні удосконалювати форми і методи своєї комерційної роботи, договірні відносини з постачальниками, зберігати усталені та розширювати нові господарські зв'язки з підприємствами різних форм власності1.

2. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення ук­ладаються кооперативними організаціями з промисловими підпри­ємствами згідно з їх заявками і замовленнями. Замовлення станов­лять основу договорів, що укладаються на оптових ярмарках, а заявки є підставами виникнення договірних зв'язків поза ярмарка­ми. До того ж заявки кооперативів стають основою планів вироб­ництва продукції технічного призначення промисловими об'єднан­нями (підприємствами), завдяки якій здійснюється комплексна механізація та автоматизація виробничих процесів у кооперативах. На 1996 р. на оптово-промислових ярмарках уклали договори на поставку організаціям споживчої кооперації госптоварів 1402 про­мислові підприємства, на поставку товарів легкої промисловості — 924 підприємства і на поставку будівельних матеріалів — 334 підп­риємства[119].

Кабінет Міністрів України постановою від 30 серпня 1995 р. № 693 «Про утворення Міжвідомчого комітету з організації та проведення міжобласних оптово-промислових ярмарків» затвер­див Положення про порядок проведення міжобласних оптово-про­мислових ярмарків. Однак необхідне торговельне та технологічне обладнання, як правило, закуповується на підприємствах, що вхо­дять до системи кооперації на заводах, які розміщені в містах Києві, Одесі, Дніпропетровську, Вінниці. Вироблена ними продукція реа­лізується споживчим товариствам і райспоживсиілкам без націнок на відміну від інших споживачів, що не входять до системи спожи­вчої кооперації. Заводи споживчої кооперації поставляють коопе­ративам таке технологічне обладнання, як, міні-пекарні продукти­вністю 540 кг буханців на зміну, тістоподілювачі, тістомісильні машини, просіювачі борошна, жарові шафи, різні форми, холоди­льні камери, сушарки лікарської сировини, коптильне устаткування тощо. У більшості випадків заводи укладають договори з обласними базами «Укооппостачу», які в свою чергу постачають обладнання підприємствам та організаціям. Кооперативи більше заінтересовані в налагодженні прямих зв'язків з комерційно-виробничими підпри­ємствами Укооппромторгу, щоб купувати потрібне обладнання бе­зпосередньо в товаровиробників, обминаючи зайву ланку. Все час­тіше між виробниками і покупцями договори укладаються безпосе­редньо. Дані безпосередні прямі договірні зв'язки установлюються, зокрема, між Одеським експериментальним заводом технологічно­го обладнання та хлібозаводами і м'ясопереробними кооперативни­ми підприємствами. Така проста структура договірних зв'язків, при якій підприємство-виготовлювач продукції укладає договір на пос­тавку безпосередньо з кооперативною організацією, в нинішній час є переважаючою. У цих договорах поставки сторони визначають: назву, кількість і розгорнутий асортимент продукції; якість, сорт­ність і комплектність; загальний строк дії договору й періоди поставки; ціну на продукцію і загальну суму договору; вимоги, шо пред'являються до тари й упаковки, та інші вимоги.
Майнова відповідальність сторін при наявності підстав застосовується у від­повідності з чинним законодавством.

3. Кооперативні організації з метою розроблення того чи іншого науково-технічного досягнення та його упровадження в процесі господарювання укладають договори з іншими організаці­ями й підприємствами. Правові та економічні відносини, що вини­кають при створенні, одержанні, використанні га поширенні нау­ково-технічної інформації, регулюються Законом України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р. Відповідно до ст. 16 Закону відносини між державними органами і службами науково-технічної інформації, підприємствами, установами і орга­нізаціями будь-яких форм власності, які здійснюють науково-інфо­рмаційну діяльність, і споживачами інформації будуються на основі контрактів (договорів) та на інших формах угод, передбачених чинним законодавством, що регламентує відносини між виробни­ком і споживачем інформації.

Договори укладаються на виконання науково-дослідних, тех­нологічних, проектних і конструкторських робіт щодо створення наукових об'єктів техніки, технології і матеріалів, на випробування, виготовлення й поставку дослідних зразків або партій виробів (продукції), засвоєння їх у виробництві, на надання науково-техні­чних послуг і виконання інших робіт. Суб'єктами відносин у сфері науково-технічної інформації є державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні особи, якими, зокрема, вважаються ко­оперативи, громадяни України, міжнародні організації, іноземні юридичні особи і громадяни та особи без громадянства. Об'єктом відносин у зазначеній сфері є документована на будь-яких носіях або публічно оголошувана вітчизняна і зарубіжна науково-технічна інформація. Остання охоплює отримані в процесі науково-дослід- ної. дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробни­чої та громадської діяльності результати, зафіксовані у формі, яка забезпечує їх відтворення, використання та поширення.

У договорах на створення й передачу науково-технічної інфо­рмації (продукції) вказуються: найменування сторін за договором, їх реквізити; найменування науково-технічної інформації (продук­ції); соціальні, економічні, наукові, технічні та інші вимоги до предмета договору; термін дії договору; строк й порядок надання

14.

X-1 V, (здавання) й прийняття науково-технічної інформації (продукції); ціна; порядок розрахунків за передану науково-технічну інформа­цію (продукцію); права сторін щодо використання і розпорядження науково-технічною інформацією (продукцією); умови дотримання конфіденційності; відповідальність сторін за невиконання або не­належне виконання взятих зобов'язань.

Договори можуть укладатися як на виконання окремих етапів, так і на весь комплекс робіт — від досліджень до упровадження у виробництво науково-технічної інформації (продукції), а також щодо її подальшого надання в порядку обслуговування.

4. У кооперації здійснюється багаторівнева (ієрархічна) систе­ма інформаційно-обчислюваного обслуговування організацій сис­теми. Вона визначає орієнтаційну, технічну і функціональну струк­туру системи інформаційно-обчислюваного обслуговування (ІОО). Так, в системі споживчої кооперації встановлена трьохрівнева стру­ктура: Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспі­лка); республіканська (Автономна Республіка Крим), обласні; ра­йонні і первинні (споживчі товариства) системи. Вони включають автоматизовані системи обробки інформації (АСОІ), інформаиій- но-диспетчерські підрозділи.

Функціональна структура системи ІОО є сукупністю функціо­нальних елементів:

1- й рівень — підрозділи ІОО споживчих товариств, підпри­ємств;

2- й рівень — АСОІ райспоживспілок, районних споживчих товариств, об'єднань, кооперативів;

3- й рівень — АСОІ райспоживспілки (АРКрим), АСОІ об'єд­нань, підприємств і організацій безпосереднього підпорядкування, кооперативів;

4- й рівень — АСОІ Укоопспілки та АСОІ об'єднань (торгове­льних, науково-виробничих, заготівельно-виробничих), підпри­ємств та організацій безпосереднього підпорядкування.

У справі інформаційного забезпечення діяльності підприємств і організацій кооперації належне місце займають газети «Сільські вісті», «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України». Пріоритетним в її тематиці останніх років стало висвітлення бага­тогранної діяльності спілок і споживчих товариств у виконанні рішень XVI з'їзду споживчої кооперації України, зборів Ради Уко­опспілки, проблем захисту майнових прав і законних інтересів пайовиків, збереження єдності і цілісності споживчої кооперації України, реформування відносин власності у системі.

Постановою правління Укоопспілки від 24.01.1996 р. № 6 «Про підвищення ролі газети «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України» в інформаційному забезпеченні діяльності підприємств і організацій споживчої кооперації» схвалено зазначену діяльність газети і нак­реслено заходи щодо всебічного інформаційного забезпечення ко­оперативів та їх спілок.

5. Участь у формуванні державної політики у сфері інформації, розроблення механізмів її реалізації, створення, збирання, обробка і надання інформації засобам масової інформації, державним орга­нам, підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням грома­дян, а отже, і кооперативам, а також приватним особам в Україні та за її межами є основною метою Укрінформу. Згідно з п. 9 Статуту Українського національного інформаційного агентства, затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. № 361, Укрінформ здійснює видання і розповсюдження в Україні та за кордоном інформаційних вісників, бюлетенів, газет, журналів, книг, іншої друкованої продукції за передплатою і в роздріб з дотриманням вимог авторського права та договорів із суб'єктами інформаційних відносин.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 5. Договори у сфері матеріально-технічного, науково-технічного та інформаційного забезпечення кооперативів та їх об'єднань (спілок):

 1. Характер науково-технічного прогресу в ХХ столітті і на початку ХХІ століття
 2. А. Порядок забезпечення технічними засобами реабілітації
 3. § 5. Органи самоврядування об'єднань кооперативів (спілок)
 4. Науково-технічний прогрес як джерело інтенсивного типу економічного зростання у моделі Солоу. Новітні дослідження зростання
 5. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 6. § 2. Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об'єднань та створених ними підприємств і організацій
 7. § 6. Встановлення технічних підробок підписів
 8. § 2. Співвідношення технічних і правових норм
 9. § 2. Співвідношення технічних і правових норм
 10. §5. Встановлення технічних способів підроблення підписів
 11. Тема 9. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування
 12. § 2. Правове становище об'єднання кооперативів (спілки)
 13. § 1. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами
 14. § 4. Правове регулювання спільної діяльності кооперативів та їх об'єднань
 15. § 5. Майнові фонди кооперативу та об'єднання кооперативів, їх структура і правовий режим
 16. § 3. Об'єкти права власності кооперативів та їх об'єднань
 17. Правове становище кооперативів та їх об'єднань
 18. § 1. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативів та їх об'єднань як предмет правового регулювання
 19. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх об'єднань
 20. § 3. Права і обов'язки кооперативів та їх об'єднань як суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності