<<
>>

§ 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями

1.

2. Держава безперервно керує всіма сферами суспільного жит­тя: розвиває ринкову економіку, культуру, науку, охороняє порядок у суспільстві тощо.

3. Реалізація функцій держави здійснюється її органами.

Встановлюючи право громадян на об'єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задово­лення економічних, соціальних, культурних та інших інтересів (ст. 36 Конституції України), держава передбачає структуру, визна­чає функції і компетенцію державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями та підпорядкованими їм підприє­мствами і організаціями.

4. Господарсько-стимулююча функція здійснюється держав­ними органами шляхом встановлення засад діяльності кооперативів та їх об'єднань, гарантування статутної діяльності і захисту їх прав та інтересів. Компетенція державних органів полягає в тому, шо вони встановлюють:

1) такі правові норми, які є обов'язковими при здійсненні кооперативними організаціями та їх членами господарської діяль­ності;

2) умови участі кооперативів та їх об'єднань щодо виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, со­ціального розвитку та охорони довкілля;

3) засади використання кооперативами та їх об'єднаннями землі, інших природних ресурсів, умови одержання земельних діля­нок у власність чи користування;

4) пільги для кооперативних організацій при здійсненні ними господарської діяльності;

5) організаційно-правовий механізм захисту прав кооперативів та їх членів, об'єднань кооперативів та створених кооперативами і об'єднаннями підприємств, організацій і установ.

5.

Функція охорони кооперативної власності. Конституцією України (п. 7 ч. І ст. 92), законами України «Про споживчу коопе­рацію» (ст. 9), «Про сільськогосподарську кооперацію» (ст. 20) встановлюється правовий режим власності кооперації. Стаття 10 Закону України «Про споживчу кооперацію» передбачає, шо влас­ність споживчої кооперації є недоторканою, перебуває під захистом держави і охороняється законом нарівні з іншими формами влас­ності. Державні органи забезпечують цілісність майна споживчих товариств та їх спілок. Згідно з п. І ст. 32 Закону «Про сільського­сподарську кооперацію» держава гарантує дотримання прав і закон­них інтересів кооперативів (об'єднань) та їх членів.

Контрольна функція полягає в тому, що державні органи здійснюють контроль за додержанням кооперативами та їх об'єд­наннями вимог законів з питань безпеки виробництва та праці, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічних вимог, а також за сплатою обов'язкових платежів у бюджет та витрачанням виділених бюджетних коштів.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями:

 1. § 3. Правове становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об'єднаннями
 2. § 2. Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об'єднань та створених ними підприємств і організацій
 3. § 6. Майнові права та обов'язки підприємств (організацій), створених кооперативами та їх об'єднаннями
 4. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 5. § 6. Відповідальність держави за шкоду, заподіяну кооперативам, їх об'єднанням (спілкам) внаслідок втручання державних органів в їх діяльність
 6. § 3. Правове регулювання розрахунково- касових операцій кооперативів, їх об'єднань та створенихними підприємств і організацій
 7. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 8. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 9. § 3. Правові форми взаємовідносин держави і громадського об'єднання
 10. 1.13 Підприємство. Об’єднання підприємств
 11. § 4. Державний апарат Поняття, ознаки і класифікація державних органів.
 12. Розділ 4. Компетенція органів
 13. § 3. Компетенція органів господарського товариства
 14. § 5. Організація правової роботи в кооперативах
 15. § 5. Правове регулювання договірних відносин державних і кооперативних органів