<<
>>

Функції юридичної особи.

Юридична особа як особлива правова реальність існує остільки, оскільки вона діє, живе, тобто функціонує. Звідси функції юридичної особи можна визначити як основні напрями її діяльності, спрямовані на підтримання і збереження цього єдиного організму.

В науці цивільного права усталеною є точка зору, згідно з якою інститут юридичної особи виконує декілька функцій, а саме: оформлює, здійснює та захищає колективні інтереси засновників (учасників); об’єднує капітал засновників; управляє капіталом на приватних засадах; зменшує підприємницький ризик тощо1.

Таким чином, більшість правників, вирішуючи питання про функції юридичної особи, виходять з теорії І. Покровського, який вважав, що [178] [179]

юридична особа — це похідна особистість, в якій індивідуальна особистість (тобто людина) знаходить своє природне продовження і доповнення[180]. Саме теорія похідної особистості дозволяє визначити місце юридичної особи в системі наукового інструментарію.

На сьогодні це питання все ще залишається дискусійним, бо одні правники вважають, що юридична особа — це суто цивільно-правова категорія, створена для задоволення реальних потреб майнового цивільного обороту[181], інші ж — що це загальноправова категорія[182] [183].

Між тим «колективно-майнова» концепція не тільки впливає на розмаїття форм юридичних осіб та їх видів, а й позначається на функціях, які вони виконують. Можливість створення юридичних осіб у формі товариств (підприємницьких і непідприємницьких, у тому числі товариств однієї особи) та установ неминуче тягне за собою ускладнення у виявленні суттєвих функцій, які були б однаково притаманні всім без винятку юридичним особам.

Так, навряд чи беззаперечним є бачення функції юридичної особи в оформленні, здійсненні та захисті колективних інтересів її засновників (учасників), бо це фактично зводить нанівець її існування як самостійного центра правової реальності і фактично перетворює на представника інших осіб. Є й застереження щодо функції обмеження майнового ризику учасника юридичних осіб, до якого вони прагнуть, беручи участь в організаціях. Як правило, цей ризик обмежується сумою внеску в капітал юридичної особи. Даній функції відповідає така ознака юридичної особи, як самостійна і виключна майнова відповідальність юридичної особи за своїми зобов’язаннями. Однак ця функція притаманна не всім видам юридичних осіб.

Трансформація юридичної особи, що відбувається в сучасних умовах, змінює розстановку акцентів у функціях юридичної особи. Так, можна погодитися з тим, що в умовах приватизації значною функцією був перерозподіл власності4, а в сучасних умовах юридична особа перетворюється на універсальний інструмент участі іноземних суб’єктів в господарському житті тієї чи іншої держави[184] або ж участі у відносинах з іноземними суб’єктами, які диктує ринок. При цьому незмінною залишається тільки така функція юридичної особи, як централізація капіталу і найбільш ефективне його використання, бо без цього неможлива діяльність не тільки корпорацій, а й непідприємницьких товариств та установ.

Підсумовуючи наведене, слід дійти таких висновків. Юридична особа — реальне явище, а явище і його сутність хоча і знаходяться в єдності, насправді не збігаються, бо сутність в явищах не тільки виявляється, а й крізь явище існує, діє. В сучасних ринкових умовах юридична особа залишається тією правовою формою, за допомогою якої організації, що переслідують різні цілі, створюються в різні способи, мають різну організаційну структуру, різні джерела фінансування, одержують можливість стати учасниками цивільного обороту. При цьому юридична особа є усталеною правовою формою, яка дозволяє організаціям брати участь у цивільному обороті.

Корпорація-юридична особа — організація, що визнається державою суб’єктом права, виступає в цивільному обороті від власного імені, має відокремлене майно, яке належить залежно від її виду (приватна чи публічна) на праві власності або на іншому речовому праві, несе самостійну майнову відповідальність за своїми зобов’язаннями.

Якщо в цілому інститут юридичної особи виконує декілька функцій, а саме: оформлює, здійснює та захищає колективні інтереси засновників (учасників); об’єднує капітал засновників; управляє капіталом на приватних засадах; зменшує підприємницький ризик тощо[185], то основна функція корпорації-юридичної особи — централізація капіталу і найбільш ефективне його використання.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Функції юридичної особи.:

  1. Теорії походження юридичної особи.
  2. Поняття та ознаки юридичної особи.
  3. 3) Права юридичної особи
  4. § 3. Суб'єкти правових відносин, їх види. Поняття юридичної особи
  5. § 2. Принципи і функції юридичної відповідальності
  6. § 2. Об'єкти, предмет, метод, функції юридичної науки
  7. І § 1. Система і функції юридичної науки
  8. І § 1. Система і функції юридичної науки
  9. Розділ 22. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ
  10. §3. Юридичні особи