<<
>>

§ 3. Функції і завдання кооперативного права

1.

2. Активна роль права проявляється в його функціях. Під ними розуміють напрями правового впливу на суспільні відносини. У них виражена службова роль та одне з основних завдань права.

Соціа­льним же призначенням права є організація суспільних відносин.

3. Функції кооперативного права разом з властивими йому методами регулювання суспільних відносин і галузевими принци­пами визначають соціальне призначення права й показують, яка предметна діяльність, які відносини організуються і регулюються правом. У теорії права найбільш поширеним є поділ функцій права на регулятивні (статична і динамічна) та охоронні1. В окремих джерелах ці функції доповнюються запобіжно-виховними і запобі­жно-стимулюючими2.

4. За допомогою регулятивної функції досягається реалізація конституційного права на об'єднання громадян, забезпечення суб'­єктивних прав та обов'язків кооперативів та їх членів у сфері майнових, господарських, організаційно-управлінських і трудових відносин, забезпечується врегулювання нормами кооперативного права відносим власності у кооперативах, створення об'єднань кооперативів (асоціацій, спілок) та їх органів управління, а також забезпечується самостійність економічної і соціальної діяльності кооперативів.

Ця функція дозволяє виявити інтегрованість окремих правових інститутів кооперативного права, яка втілюється у спіль­ності принципу самостійного визначення кооперативами напрямів їх виробничо-господарської діяльності. Більшість кооперативно- правових норм виконує регулятивну функцію. Завдяки їм в основ­ному реалізується правосуб'єктність кооперативів.

4. Охоронна функція в юридичній літературі характеризується як напрям правового впливу, спрямованого на охорону суспільних відносин і витіснення чужих суспільству відносин1. Вона поряд з регулятивною функцією дозволяє конкретизовано і детальніше ро­зкрити соціальне призначення кооперативного права, показати йо­го роль стосовно до кооперативних правовідносин.

Наявність охо­ронної функції забезпечує захист порушених суб'єктивних прав кооперативів та їхніх членів. Зміст охоронної функції з достатньою повнотою розкривається при аналізі ст. 32 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», ст. 13 Конституції України, в якій проголошено, шо держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, статей 10 і 17 Закону України «Про споживчу кооперацію». Ст. 10 Закону «Про споживчу коопе­рацію» встановлює, що власність споживчої кооперації є недотор­канною, перебуває під захистом держави і охороняється законом нарівні з іншими формами власності. Майном споживчих товариств та їх спілок можуть розпоряджатися тільки загальні збори, конфе­ренції та з'їзди відповідних спілок або уповноважених ним органів. У п. 7 ст. 17 цього ж Закону міститься норма про заборону втручан­ня у фінансово-господарську та іншу діяльність споживчих това­риств, спілок та їх підприємств, установ і організацій з боку органів державної виконавчої влади. Якщо внаслідок видання державним органом акта, що не відповідає його компетенції або вимогам чинного законодавства порушуються права споживчих товариств та їх спілок, останні мають право звернутися до судових органів з заявою про визнання такого акта недійсним.

У відповідно», л і зі ст. 32 Закону України «Про сільськогоспо­дарську кооперацію» збитки, завдані кооперативу (об'єднанню) внаслідок виконання вказівок органів державної влади або їх поса­дових осіб, що порушують права кооперативу (об'єднання), а також внаслідок невиконання чи неналежного виконання органами дер­жавної влади передбачених законодавством обов'язків щодо коопе­ративу (об'єднання), підлягають відшкодуванню цими органами.

5. Запобіжно-виховна функція за своїм призначенням і зміс­том тісно пов'язана з охоронною, доповнює її. Вона має на меті запобігати правопорушенням, а коли ж їх вчинено, то кооперативи повинні вживати заходів, щоб до правопорушників було застосова­но компетентними органами відповідне кримінальне покарання чи адміністративне або дисциплінарне стягнення й покладено на них обов'язок відшкодувати завдані кооперативам збитки.

Суть цієї функції відображено в п. 6 ст. б Закону «Про споживчу кооперацію» і в пп. 14, 15, 16 Примірного статуту споживчого товариству. У п. 16 Статуту наведені стягнення, що є характерними для коопера­тивного права. До членів споживчого товариства, які порушують Статут, відповідно до цього пункту можуть вживатися заходи гро­мадського впливу (попередження, громадський осуд). Там же запи­сано, що член споживчого товариства, який допустив грубе або повторне порушення, може бути виключений зі споживчого това­риства.

6. Суть запобіжно-стимулюючої функції в кооперативному праві полягає в стимулюванні різними правовими засобами бажаної для суспільства і держави правомірної поведінки кооперативів та їхніх членів (пайовиків). Згідно з п. 1 ст. 32 Закону «Про сільсько­господарську кооперацію» держава гарантує дотримання прав і законних інтересів кооперативів (об'єднань) та їх членів, максима­льно сприяє розвитку і зміцненню господарської самостійності кооперативів.

7. Завдання кооперативного права як важливого соціального фактора успішного розвитку кооперативів й правового регулювання діяльності всіх їх видів полягає перш за все у відродженні і зміцнен­ні демократичних основ кооперативних організацій, захисті інтере­сів їх членів з метою поліпшення їхнього економічного і соціально­го стану. Цьому стратегічному завданню підпорядковані всі норми кооперативного права й правозастосовча діяльність органів управ­ління кооперативів. Тому поряд з першочерговим завданням галузі кооперативного права об'єктивно існує ряд інших важливих зав­дань, які зводяться до наступного: а) закріплення правового статусу кооперативів відповідних видів та типів; б) ефективного застосу­вання властивих кооперативному праву методів і принципів демо­кратичного управління; в) досконалого й ефективного диференці­йованого правового регулювання відносин, які виникають у процесі створення і діяльності кооперативів; г) чіткого визначення меж і напрямів правозастосовчої діяльності органів управління коопера­тивів та їх об'єднань (асоціацій, спілок).

8. З практичного погляду на особливу увагу заслуговує завдан­ня чіткого визначення меж і напрямів правозастосовчої діяльності. Воно має на меті виявити, в якому обсязі буде юридично виправда­ним застосування правових норм, що містяться в Конституції Ук­раїни, в Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію» стосовно виробничих сільськогосподарських кооперативів та Зако­ну України «Про споживчу кооперацію» стосовно споживчих това­рів, і наскільки вони є ефективними. Це завдання пов'язується з потребою встановлювати диференційований підхід до правового регулювання діяльності різних видів кооперативів, визначати пріо­ритетність у забезпеченні сприятливого розвитку, зокрема, вироб­ничих, сільськогосподарських кооперативів, споживчих товариств та їх спілок.

9. Завдання досконалого й ефективного диференційованого правового регулювання має на меті поліпшити правотворчу діяль­ність органів управління кооперативів, установлювати в законода­вчих актах норми щодо належного постачання матеріально-техніч­ними засобами, пільгового оподаткування і кредитування таких кооперативів, як виробничі сільськогосподарські, споживчі, серві­сні та ін.

10. Серед постійних і найважливіших завдань кооперативного права мільне місце займають питання захисту права власності коо­перативів, правового інституту членства, реального здійснення су­б'єктивних прав і дотримання статутних обов'язків усіма учасника­ми кооперативних правовідносин.

11. Завданнями кооперативного права як галузі права та ефе­ктивного застосування його норм визначаються завдання науки кооперативного права. Її можна визначити як систему знань про правове регулювання кооперативних відносин, їх стан і тенденцію розвитку на основі чинного законодавства, результатів аналізу й узагальнення практики застосування кооперативно-правових норм. Нею досліджується ефективність правових норм чинних законів, інших нормативно-правових актів, у тому числі статутів, аналізує­ться правозастосовча діяльність стосовно кожного з інститутів ко­оперативного права, виробляються рекомендації, в першу чергу для удосконалення законодавчих актів через Верховну Раду України, яка згідно зі ст. 75 Конституції України є єдиним органом законо­давчої влади в нашій державі.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 3. Функції і завдання кооперативного права:

 1. § 1. Завдання і функції держави
 2. § 1. Поняття, завдання та функції юридичного обслуговування
 3. § 1. Зародження кооперації та розвиток кооперативного руху і кооперативного права в Україні в середині XIX — на початку XX ст.
 4. Розділ II Історія кооперативного руху і кооперативного права в Україні
 5. § 2. Співвідношення кооперативного права з іншими галузями права
 6. § 5. Принципи кооперативного права
 7. § 1. Поняття і предмет кооперативного права і його співвідношення з іншими галузями права
 8. § 6. Система кооперативного права
 9. § 1. Конституційні засади кооперативного права
 10. § 1. Поняття права кооперативного самоврядування
 11. § 4. Витоки кооперативного права зарубіжних країн
 12. § 2. Закони як витоки кооперативного права
 13. § 2. Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн. Міжнародні організації