<<
>>

§ 3. Компетенція органів господарського товариства

Компетенція[‡‡‡‡] (лат. competentia — відповідність, узгодженість, від competere — взаємно прагнути, відповідати, підходити) — сукупність юридично встановлених в офіційній формі прав та обов’язків, тобто повноважень, конкретного органу або посадової особи, які визначають можливості цього органу або посадової особи приймати обов’ язкові до виконання рішення, організовувати та контролювати їх виконання, вживати у необхідних випадках заходи відповідальності тощо.

Досить часто помилково ототожнюють поняття «компетенція» та «виключна компетенція».

Прийняття рішень щодо питань, які віднесені до виключної компетенції певного органу управління, не можуть передаватися на вирішення жодному іншому органу управління чи особі.

Компетенція органів товариства повинна бути чітко визначена у статуті товариства відповідно до завдань органів товариства та з урахуванням вимог чинного законодавства. Товариству доцільно визначати у статуті перелік повноважень, що належать до виключної компетенції кожного органу.

Рішення про делегування повноважень повинні фіксуватись у протоколі відповідного органу з визначенням органу, якому делегуються повноваження, переліку повноважень, що делегуються, та строку делегування повноважень.

Загальні збори учасників

Загальні збори учасників (акціонерів) є вищим органом управління в таких товариствах, як акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю.

У загальних зборах учасників (акціонерів) мають право брати участь усі учасники (акціонери) або призначені ними представники. Важливим є те, що в загальних зборах можуть брати участь малолітні та неповнолітні особи — учасники товариства.

Право на участь у загальних зборах мають особи, які не досягли 18 років. За малолітніх осіб участь у загальних зборах від їх імені беруть особи, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси малолітніх.

Неповнолітні особи, віком від 14 до 18 років, мають право брати участь у загальних зборах за наявності письмової згоди осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх.

Учасник господарського товариства має право призначити представника для участі в загальних зборах. Представник у такому випадку діє на підставі виданої йому довіреності. Так, наприклад, довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором або правлінням акціонерного товариства.

Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк.

Загальні збори учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі тих питань, які передані ними до компетенції виконавчого органу.

Чинне законодавство встановлює перелік питань, рішення з яких можуть приймати виключно загальні збори учасників (ст. 145, 159 ЦК України, ст. 33 Закону про акціонерні товариства). Так, до виключної компетенції загальних зборів акціонерів закон відносить:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

2) внесення змін до статуту товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;

11) затвердження річного звіту товариства;

12) розподіл прибутку і збитків товариства;

13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого ч. 4 ст.

84 Закону про акціонерні товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

24) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно зі статутом або положенням про загальні збори товариства.

Учасники товариства можуть розширити виключну компетенцію загальних зборів учасників, передбачивши відповідні положення у статуті товариства.

Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам товариства.

Учасники на загальних зборах мають певну кількість голосів. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Учасники товариства з обмеженою і товариства з додатковою відповідальністю мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 3. Компетенція органів господарського товариства:

 1. § 2. Характеристика органів управління господарського товариства
 2. § 4. Організація роботи органів управління господарського товариства
 3. § 1. Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства
 4. § 1. Характеристика осіб, які можуть виступати учасниками господарського товариства. Право на участь у господарському товаристві
 5. Розділ 4. Компетенція органів
 6. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 7. § 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями
 8. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 9. § 1. Поняття господарського товариства
 10. § 4. Ліквідація господарського товариства
 11. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 12. § 2. Система господарських товариств
 13. § 1. Створення господарських товариств: основні положення
 14. § 3. Правосуб’єктність господарського товариства
 15. Роль нотаріуса при створенні господарських товариств
 16. § 5. Внесення змін до установчих документів господарського товариства
 17. Право на вихід із господарського товариства