<<
>>

§ 6. Контрольно-ревізійні органи та їхні повноваження

1.

2. Важливою умовою забезпечення ефективності виробничої, торговельної, заготівельної, та іншої діяльності кооперативів, їх об'єднань, додержання ними вимог чинного кооперативного зако­нодавства і законності є дійова контрольно-ревізійна робота.

В системі споживчої кооперації вона проводиться відповідними вну­трівідомчими контрольно-ревізійними підрозділами і ревізійними комісіями. За своєю природою вона є соціально-економічною і правовою управлінською діяльністю. Здійснювана ними контроль­но-ревізійна робота спрямована на раціональне використання і своєчасну реалізацію матеріальних засобів і коштів, засад самовря­дування, забезпечення схоронності кооперативної власності, запо­бігання майновим правопорушенням та виявлення фактів їх вчи­нення, виявлення і усунення допущених помилок або ж зловжи­вань, нестач, псування, неправомірного знищення товарних цінно­стей і заготовленої сільськогосподарської продукції, безгосподар­ності, марнотратства та інше. Все це становить предмет контроль­но-ревізійної діяльності органів управління і ревізійної комісії.

3. Контрольно-ревізійна робота проводиться відповідними ор­ганізаційно-управлінськими методами. Ці методи становлять собою сукупність способів і засобів, які давали б можливість виявити будь-які негативні факти щодо діяльності кооперативу, об'єднання. З допомогою цих методів розкриваються правопорушення від мало­значних до найбільш складних, навмисне приховуваних і заплута­них, з метою прямого чи непрямого порушення або обходу вимог нормативно-правових актів. Вони спрямовані на виявлення діянь (дії або ж протиправної бездіяльності), шо призвели до настання матеріальної шкоди і настання збитків як грошового вираження шкоди, що не відповідають інтересам споживчої кооперації.

Елементами контрольно-ревізійної діяльності є перевірка, ре­візія, розслідування, обстеження, експертиза та лабораторні аналі­зи.

Перевірка дає підставу виявити стан дотримання законності і встановити господарську доцільність господарських операцій, ефе­ктивність їхніх результатів, перевірити додержання положень, інст­рукцій та інших нормативних актів та ін.

Спостереження включає в себе інвентаризацію, контрольне використання сировини та інші засоби. Ревізія є головним спосо­бом відомчого контролю. Розслідування являє собою найбільш глибоке вивчення конкретного факту, наприклад, безгосподарнос­ті, розтрати.

Обслідування різних об'єктів контрольно-ревізійної роботи кооперативу, товариства чи їх об'єднань, спілок має своїм завдан­ням вивчення однієї або декілька із сторін на час перевірки.

Експертиза і лабораторні аналізи застосовуються для визна­чення якості товарно-матеріальних цінностей, ремонтних і будіве­льних робіт, проектно-кошторисної документації. Експертиза зас­тосовується для встановлення достовірності матеріальних, розраху­нкових, грошових та інших документів, що є підставою записів на рахунках бухгалтерського та іншого обліку.

У процесі контрольно-ревізійної діяльності застосовується по­передній, поточний і наступний контроль за діяльністю кооперати­ву, товариства чи їх об'єднань, спілок. Попередній контроль пере­дує проведенню господарських операцій. Він дає можливість опе­ративно запобігати проникненню в торгівлю та інші галузі діяльно­сті кооперативів на матеріально-відповідальні посади осіб, які не заслуговують на довіру, а також осіб, які мали судимість. За допо­могою цього методу можна запобігати заподіянню матеріальної шкоди, зокрема, недопущенню фінансовими органами, банком, керівниками і головними бухгалтерами споживчих товариств і спі­лкою незаконних і недоцільних виплат, витрат цінностей та ін.

Поточний контроль проводиться повсякденно або у короткий перебіг часу за виконанням планів та проведенням операцій, пов'­язаних з ними у ході керівництва господарсько-торговельною дія­льністю, дозволяє вжити оперативних заходів щодо усунення недо­ліків, можливих корисних злочинів та причин їхнього виникнення.

Наступний контроль проводиться згідно з документами з ура­хуванням фактичному стану речей після проведення госполарсько- торговельних операцій та фінансових витрат. Зокрема, в процесі ревізій викриваються можливі типові порушення та недоліки, кори­сливі злочини. При цьому виявляються причини та обставини їх виникнення, розробляються заходи щодо ліквідації, недопущення таких порушень та запобігання їм, узагальнюється і поширюється передовий досвід.

3. Виконання контрольно-ревізійної роботи в системі спожи­вчої кооперації покладається на контрольно-ревізійні управління (відділи), що діють на підставі спеціальних положень. Повноважен­ня контрольно-ревізійного управління Укоопспілки, наприклад, визначається Положенням про контрольно-ревізійне управління Укоопспілки, що затверджено постановою правління Укоопспілки від 2 серпня 1995 р. № 139. Цим Положенням визначені основні завдання, функції, права, обов'язки (за додержання яких питань несе відповідальність це управління) та керівництво управлінням.

Основним завданням управління є здійснення контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в коопе­ративах та їх об'єднаннях, в створених ними підприємствах і орга­нізаціях.

На контрольно-ревізійне управління покладаються відповідні функції. Серед цих функцій першорядне значення мають такі з них: проведення документальних ревізій, організація та проведення те­матичних перевірок з питань збереження власності кооперативів, здійснення ним профілактичних заходів щодо запобігання неста­чам, розкраданням, безгосподарності та марнотратству, контроль за достовірністю бухгалтерської і статистичної звітності. До його фу­нкцій належить аналіз та вивчення стану збереження коштів за матеріалами ревізій, перевірок та термінових донесень з приводу причин і обставин виникнення нестач і розкрадань у великих і особливо великих розмірах, узагальнення їх і надсилання в систему пропозицій або рекомендацій для використання в практичній робо­ті з метою забезпечення збереження власності кооперативів і підви­щення ефективності та дієвості внутрісистемного контролю та інші функції.

Контрольно-ревізійне управління (відділи) мають бути наділе­ні правом вносити відповідним правлінням пропозиції щодо збере­ження коштів і матеріальних цінностей, поліпшення контрольно- ревізійної роботи кооперації, надавати кооперативним організаціям в межах своєї компетенції організаційно-методичну допомогу, а також представляти в установленому порядку інтереси кооперативів в органах прокуратури, суду, інших органах з питань, шо віднесені до компетенції управління. Управлінню надане право одержувати від службово-посадових осіб кооперативних організацій, підпри­ємств і установ усні та письмові пояснення щодо фактів допущених ними порушень та недоліків у роботі та з інших питань, які вини­кають у процесі ревізій і перевірок.

Контрольно-ревізійне управління несе відповідальність за проведення працівниками управління документальних ревізій коо­перативних організацій, підприємств і установ, за здійснення кон­тролю за виконанням профілактичних заходів шодо збереження власності кооперативів. Воно відповідає за оперативний облік нес­тач, розкрадань і крадіжок, вчинених у великих і особливо великих розмірах, оперативний контроль за проходженням справ у судових і слідчих органах.

У роботі контрольно-ревізійного апарату основна функція — ревізійна. Ревізори проводять комплексні ревізії, звертають особли­ву увагу на запобігання розкраданням, безгосподарності, марнотра­тству. Вони перевіряють скарги і заяви про порушення і зловживан­ня в роботі, про незаконні дії службово-посадових осіб. Ревізорам не надано адміністративних прав (повноважень), вони не можуть давати обов'язкових розпоряджень, а обмежуються лише рекомен­даціями і пропозиціями, що викладаються в усній або письмовій формі. Проте ревізор зобов'язаний добиватися від підконтрольних осіб виконання усіх його вимог не пізніше встановленого терміну.

4. Законами «Про сільськогосподарську кооперацію» (ст. 19) і «Про споживчу кооперацію» (ст. 15) передбачено, шо ревізії фіна­нсово-господарської діяльності кооперативів, їх об'єднань та підпо­рядкованих їм підприємств проводяться їхніми ревізійними комісі­ями (ревізорами) або контрольно-ревізійним апаратом відповідних об'єднань чи аудиторськими організаціями. Правомочності ревізій­ної комісії визначаються статутом кожної з цих організацій та спеціальним Положенням, що його приймають загальні збори коо­перативу та об'єднання кооперативів.

Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам кооперативу, товариства. Вона контролює додержання Статуту кооперативу, то­вариства, фінансово-господарську діяльність його правління, спри­яє комісіям кооперативного контролю у виконанні ними своїх функцій. У своїй діяльності ревізійна комісія керується Статутом кооперативу, товариства та Положенням про ревізійну комісію. Засідання ревізійної комісії проводяться у строки, встановлені Ста­тутом чи Положенням.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 6. Контрольно-ревізійні органи та їхні повноваження:

 1. Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
 2. Глава 2. Основные направления контрольной деятельности законодательных органов субъектов Российской Федерации за органами исполнительной власти субъектов
 3. § 7. Правоохоронні та контрольно-наглядові органи
 4. 5.3. Роль муниципальных контрольно-счетных органов в борьбе с коррупцией
 5. 4.2. Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
 6. Акты органов, осуществляющих контрольные функции
 7. Контрольные полномочия законодательных органов в сфере использования государственных финансов
 8. Акты органов, осуществляющих контрольные функции
 9. контрольная функция для зако- нодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации не является статусной[35].
 10. Контрольная функция комитетов и комиссий законодательных органов субъектов Федерации вытекает из самой их юридической природы и сущности.
 11. Основные полномочия контрольно-счетных органов включают:
 12. Контрольным органом, устанавливающим соответствие трубопрово­дов техрегламенту, будет Ростехнадзор.
 13. 21.3. Контрольные полномочия органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь за деятельностью аппарата государственного управления
 14. Учет Международных стандартов государственного аудита в практике работы контрольно-счетных органов Российской Федерации определен:
 15. Обмеження дискреційних повноважень
 16. § 3. Повноваження загальних зборів членів кооперативу
 17. Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради