<<
>>

§ 6. Майнові права та обов'язки підприємств (організацій), створених кооперативами та їх об'єднаннями

2.

3. Створені кооперативами та їх об'єднаннями підприємства можуть бути суб'єктами права власності, якщо кооператив чи об'є- днання-засновники передали їм майно для господарської діяльно­сті у власність.

Якщо ж майно передається їм у користування (наприклад, у повне господарське відання чи оперативне управління), то управ­ління таким підприємством відповідно до ст. 14 Закону України «Про підприємства в Україні»[100], статуту підприємства здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського викорис­тання свого майна і принципів самоврядування трудового колекти­ву. При цьому власник здійснює свої права щодо управління підп­риємством безпосередньо або через уповноважені ним органи.

4. У разі, якщо кооператив-власник чи об'єднання кооперати­вів передасть частину свого майна (коштів) створеному ним підп­риємству у власність, то, передаючи своє право власності, коопера­тив або ж об'єднання визначають політику господарської чи іншої діяльності підприємства і використання переданого йому у влас­ність майна.

Ця політика визначається в установчих документах (у рішенні про створення та в статуті підприємства) і в трудовому договорі у формі контракту, укладеному кооперативом чи об'єднанням з най­маним ним керівником підприємства.

У засновницьких документах, прийнятих власником, визнача­ються мета, предмет та основні напрями діяльності підприємства; порядок та умови використання доходу, в тому числі обов'язок підприємства відраховувати частину прибутку засновнику для коо­перативних цілей; порядок звітності підприємства перед засновни­ком про господарську діяльність і використання майна; про майно­ві відносини між засновником і підприємством зобов'язального характеру; про те, що в разі ліквідації підприємства все майно, що залишається після розрахунків з бюджетом, кредиторами і праців­никами, передається у власність засновнику.

Згідно зі ст. 14, п. 2 Закону України «Про підприємства в Україні» найняття керівника підприємства є правом власника май­на. Порядок та умови найняття (обрання) керівника визначається установчими документами. Зокрема, може бути встановлено, шо керівник підприємства призначається правлінням кооперативу (ра­дою об'єднання кооперативів). За їх дорученням трудовий контракт з керівником підприємства укладається головою правління. Керів- і пік підприємства може вводитись до ради директорів кооперативу (об'єднання), якщо така утворюється.

У контракті звичайно визначаються основні обов'язки керів­ника щодо управління підприємством, в тому числі щодо викорис­тання переданого у власність підприємства майна і забезпечення ного схоронності; які результати господарської діяльності повинен забезпечити керівник за рік, п'ять років чи за інший період госпо­дарювання; основні напрями використання доходу; обов'язок зві- гуватись про стан господарської діяльності, про відповідальність за нераціональне використання майна і землі або ж за заподіяння шкоди, а також про умови звільнення з роботи.

В установчих документах може бути передбачено створення на підприємстві спостережної ради, яка формується власником і до складу якої вводяться представники кооперативу (об'єднання). V Господарську діяльність підприємство здійснює самостійно за правилами, встановленими Законом України «Про підприємства в Україні» і статутом підприємства. Господарські зв'язки між коопе­ративом (об'єднанням) — засновником і створеним ним підприєм­ством здійснюється як між юридичними особами на договірних засадах. При укладенні господарських договорів треба виходити із статутного обов'язку підприємства надавати послуги кооперативу, здійснювати для нього роботи в першочерговому порядку.

4. Відповідно до чинного законодавства майнові відносини підприємства, створеного кооперативом (об'єднанням кооперати­вів), можуть здійснюватись і на інших умовах.

Статтею 10, п. 2 Закону України «Про підприємства в Україні» передбачено, що майно підприємства відповідно до законів Украї­ни, статуту підприємства та укладених угод належить йому на праві власності або повного господарського відання.

У цьому пункті Закону нема обмежень для передачі підприємству майна на праві повного господарського відання або ж за угодами з недержавними власниками. У наступному пункті цього ж закону підкреслюється, що майно, яке є державною власністю і закріплене за державним підприємством, належить йому на праві повного господарського відання.

З цього випливає висновок, що питання про передачу майна підприємству у повне господарське відання недержавним власни­ком вирішується ним самостійно, якщо це передбачено затвердже­ним ним статутом підприємства або ж угодою між ним і підприєм­ством. За аналогією з цим правилом кооператив (об'єднання коо­перативів) як власник мас право застосувати до створеної ним установи ст. 39 Закону України «Про власність», закріпити за нею майно на праві оперативного управління.

В цих випадках майно підприємства залишається власністю кооперативу (об'єднання). Здійснюючи право повного господарсь­кого відання, підприємство володіє, користується та розпоряджає­ться закріпленим за ним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать закону та цілям діяльності підприємства. До права повного господарського відання застосовуються правила про право власності, якщо інше не встановлено законодавчими актами України.

З цього приводу в пп. 5 і 6 ст. 10 Закону України «Про підприємства в Україні» записано, що підприємство має право на відчуження майна за плату чи безплатно, якщо інше не передбачено статутом підприємства. Це означає, що права підприємства-невла- сника щодо відчуження майна можуть бути обмежені статутом.

У відповідності із ст. 18, п. 1 цього ж закону порядок викори­стання доходу визначає власник підприємства або уповноважений ним орган згідно зі статутом підприємства та чинним законодавст­вом. Уповноваженим органом для кооперативного підприємства може бути найнятий кооперативом директор.

5. Кооператив (об'єднання кооперативів) може передати ство­реному ним підприємству, яке визначається суб'єктом права влас­ності, майно кооперативу (об'єднання) на умовах оренди, про що укладається договір оренди.

У таких випадках правовий режим орендованого майна та отримання від господарської діяльності доходів встановлюється договором оренди, умови якого можуть визначатися за правилами, передбаченими Законом України «Про оренду державного майна» в редакції від 14 березня 1995 р.1 Право власності на майнові об'єкти передані в оренду, не змінюється, за договором оренди орендаря, може бути зобов'язано використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно де цілей діяльності кооперати­ву, виробляти продукцію та надавати послуги (виконувати роботи) в обсягах, передбачених для задоволення потреб регіону. Доходи, отримані від господарської діяльності з використанням орендова­ного майна, належать підприємству-орендарю і використовуються в порядку, встановленому статутом підприємства.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 6. Майнові права та обов'язки підприємств (організацій), створених кооперативами та їх об'єднаннями:

 1. § 3. Правове становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об'єднаннями
 2. § 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями
 3. § 2. Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об'єднань та створених ними підприємств і організацій
 4. § 3. Права та обов'язки членів кооперативу
 5. § 3. Права і обов'язки кооперативів та їх об'єднань як суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
 6. § 5. Майнові фонди кооперативу та об'єднання кооперативів, їх структура і правовий режим
 7. § 3. Правове регулювання розрахунково- касових операцій кооперативів, їх об'єднань та створенихними підприємств і організацій
 8. 1.13 Підприємство. Об’єднання підприємств
 9. Глава IV Обов'язки та права публічних службовців
 10. Розділ IX ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
 11. Розділ IX ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
 12. § 4. Суб'єктивні права, правомочність і юридичні обов'язки суб'єктів права
 13. § 4. Суб'єктивні права, правомочність і юридичні обов'язки суб'єктів права
 14. § 4. Основні право та обов'язки юридичної служби
 15. 1) Обов'язки юридичноїособи
 16. Про обов'язки акціонерів
 17. § 5. Організація правової роботи в кооперативах
 18. г) Безсанкційні правові обов'язки?
 19. Стаття 15. Обов'язки публічних службовців
 20. д) Правові обов \язки, що не мають самостійного статусу