<<
>>

Наглядова рада акціонерного товариства

Якщо акціонери хочуть більш пильно контролювати діяльність підприємства, акціями якого володіють, вони можуть створити наглядову раду акціонерного товариства.

Для деяких акціонерних товариств, а саме для тих, які налічують понад 50 акціонерів, створення наглядової ради є обов’язковим .

4.3.1 Компетенція наглядової ради

З огляду на назву цього органу управління ви можете припустити, що його основна функція — спостерігати за роботою органів, які управляють акціонерним товариством . Таке припущення буде абсолютно справедливим . У період між проведенням загальних зборів акціонерів наглядова рада представляє інтереси акціонерів, контролює і регулює діяльність правління .

Знайте, що в законодавстві чітко не визначено, які повноваження має цей орган управління акціонерного товариства. Відповідні питання мають бути врегульовані в статуті товариства, який має визначити виключну компетенцію наглядової ради- При цьому питання, віднесені статутом до виключної компетенції ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу товариства-

До виключної компетенції наглядової ради слід віднести принаймні такі:

• затвердження внутрішніх положень товариства, крім віднесених статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;

• визначення умов оплати праці членів виконавчого органу;

• прийняття рішення про перепродаж або розповсюдження серед працівників викуплених товариством власних акцій;

• прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу товариства;

• прийняття рішення про укладання акціонерним товариством певних угод;

• визначення аудитора (аудиторської фірми) товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;

• оцінка вкладів учасників акціонерного товариства, що вносяться до статутного фонду в іншій ніж грошова формі;

• здійснення контролю за розкриттям товариством інформації;

• розгляд скарг акціонерів на дії виконавчого органу, реєстратора або окремих посадових осіб товариства, що порушують права акціонерів .

Функції цього органу не обов’язково мають обмежуватись контролем та наглядом за діяльністю правління (чи інших виконавчих органів) акціонерного товариства.

Він може також виконувати окремі функції, що належать до компетенції загальних зборів .
За умови, що на те є відповідні вказівки в статуті, або відповідне рішення загальних зборів акціонерів .

Будь-якому акціонерному товариству доцільно мати окремий внутрішній документ, що регулює питання, пов’язані з діяльністю наглядової ради, а саме:

• порядок організації роботи наглядової ради;

• порядок обрання та функції голови ради;

• порядок скликання та проведення засідань, їх періодичність, зокрема порядок та підстави скликання позачергових засідань;

• порядок визначення правомочності засідань і прийняття рішень;

• питання взаємодії з виконавчим органом товариства.

Якщо у вас виникне потреба в підготовці такого документу, рекомендуємо скористатися зразком Положення про наглядову раду відкритого акціонерного товариства, який затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 квітня 2004 р- № 123 .

4.3.1

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Наглядова рада акціонерного товариства:

 1. Розділ VIII. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 2. Глава 3. Наглядова рада товариства
 3. Наглядова рада
 4. 3. Наглядова рада і виконавчий орган
 5. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 6. 3. Наглядова рада і виконавчий орган
 7. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 8. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 9. Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства
 10. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 11. Стаття 86. Виділ акціонерного товариства
 12. Стаття 83. Злиття акціонерних товариств
 13. Стаття 85. Поділ акціонерного товариства
 14. Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства
 15. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 16. Акціонерне товариство
 17. Установчі збори акціонерного товариства
 18. Стаття 5. Типи акціонерних товариств