<<
>>

§ 5. Обов’язки учасників господарського товариства

Юридичний обов’язок — це визначена законом міра належної поведінки учасника певних правовідносин.

Учасники господарського товариства зобов’язані виконувати ряд обов’язків:

1) додержувати установчого документа товариства та виконувати рішення загальних зборів;

2) виконувати свої зобов’язання перед товариством, зокрема ті, що пов’язані з майновою участю, а також робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені установчим документом;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

Наведений перелік обов’язків учасників господарських товариств не є вичерпним. Учасники господарського товариства можуть також мати інші обов’ язки, встановлені установчим документом товариства та законом.

Одним з основних обов’язків учасників господарських товариств є обов’язок додержувати установчого документа товариства та виконувати рішення загальних зборів. Виконувати положення установчих документів зобов’ язані як учасники, які безпосередньо розробляли установчі документи, так і ті, що вступили до товариства пізніше.

Поряд з установчими документами обов’ язковому виконанню підлягають і рішення загальних зборів учасників (у тих товариствах, де вони створюються).

Наступним обов’язком учасника є обов’язок виконувати свої зобов’язання перед товариством, у тому числі ті, що пов’язані з майновою участю, а також робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені установчим документом. В окремих випадках закон передбачає певні правила щодо виконання учасниками своїх зобов’ язань. Так, відповідно до вимог ЦК України учасник товариства з обмеженою відповідальністю не може бути звільнений від обов’язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства.

До обов’язків учасників господарських товариств належить також обов’язок не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

Згідно зі ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому значенні, що вона загалом чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.93 № 611 затверджено Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці. Так, комерційну таємницю не становлять:

— установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами;

— інформація за всіма встановленими формами державної звітності;

— дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’ язкових платежів;

— відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;

— документи про сплату податків і обов’ язкових платежів;

— інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоду здоров’ ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;

— документи про платоспроможність;

— відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;

— відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

Конфіденційною інформацією, відповідно до ст. 30 Закону України «Про інформацію», є

відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їхнього професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, враховуючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту.

Таким чином, господарське товариство має право визначити перелік відомостей, що становитимуть конфіденційну інформацію та комерційну таємницю.

Учасники господарського товариства, що одержують конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність товариства, мають бути повідомлені про характер цієї інформації та попереджені про відповідальність за її розголошення.

Поряд із наведеними обов’язками на учасників можуть законом або установчим документом покладатися додаткові обов’язки.

Навчальні завдання

1. Складіть перелік нормативно-правових актів, які регламентують правове положення учасників господарського товариства.

2. Наведіть вимоги до учасників акціонерного товариства.

3. Наведіть вимоги до учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

4. Наведіть вимоги до учасників товариства з додатковою відповідальністю.

5. Наведіть вимоги до учасників повного товариства.

6. Наведіть вимоги до учасників командитного товариства.

7. Охарактеризуйте майнові корпоративні права.

8. Охарактеризуйте немайнові корпоративні права.

9. Наведіть правомочності на власні дії, характерні для права на участь в управлінні товариством.

10. Дослідіть чинне законодавство України, що регламентує питання, пов’язані з розподілом майна у разі ліквідації господарського товариства.

11. Висвітліть порядок реалізації учасниками товариства з обмеженою відповідальністю права на відчуження частки у статутному капіталі товариства.

12. Висвітліть порядок відчуження акціонерами акцій закритого акціонерного товариства.

13. Охарактеризуйте обов’язки вкладника командитного товариства.

14. Охарактеризуйте обов’язки учасника товариства з додатковою відповідальністю.

15. Розкрийте зміст понять «невиконання обов’язків» та «неналежне виконання обов’язків».

16. Складіть перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю.

17. Дослідіть чинні нормативно-правові акти, що встановлюють відповідальність за розголошення комерційної таємниці.

Завдання для перевірки знань

— Розкрити поняття «учасник» та «засновник» господарського товариства.

— Назвати осіб, які можуть виступати учасниками господарського товариства.

— З якого віку фізична особа здатна виступати учасником господарського товариства? Відповідь обґрунтувати.

— З якого віку фізична особа здатна виступати засновником господарського товариства?

— Розкрити поняття «корпоративні права».

— Охарактеризувати види корпоративних прав.

— Назвати майнові корпоративні права.

— Назвати немайнові корпоративні права.

— Які майнові права має вкладник командитного товариства?

— Які майнові права має повний учасник?

— Які майнові права має акціонер відкритого акціонерного товариства?

— Розкрити зміст поняття «комерційна таємниця».

— Розкрити зміст поняття «конфіденційна інформація».

— Охарактеризувати процедуру виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю.

— Охарактеризувати процедуру відчуження частки у складеному капіталі учасником повного товариства.

— Розкрити зміст поняття «порушення права учасника».

— Розкрити зміст поняття «невизнання права учасника».

— Розкрити зміст поняття «оспорювання права учасника».

— Вчинення яких дій передбачає неюрисдикційна форма захисту прав учасника господарського товариства?

— Які обов’язки несе учасник товариства з обмеженою відповідальністю?

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 5. Обов’язки учасників господарського товариства:

 1. § 3. Права учасників господарського товариства
 2. § 4. Захист прав учасників господарського товариства
 3. Глава 4. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
 4. § 1. Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства
 5. Стаття 29. Обов’язки акціонерів
 6. § 1. Характеристика осіб, які можуть виступати учасниками господарського товариства. Право на участь у господарському товаристві
 7. la) Обов’язки держави: державний обов’язок і державна несправедливість; відповідальність держави
 8. 3.2.1 Обов’язки директора та конфлікт інтересів
 9. 3.5 Обов’язки публічних службовців
 10. Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ
 11. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств