<<
>>

§ 5. Органи самоврядування об'єднань кооперативів (спілок)

1.

2. Згідно зі ст. 26 Закону «Про сільськогосподарську коопера­цію» кооперативи за рішенням загальних зборів можуть на добро­вільних засадах об'єднуватися в об'єднання для спільного здійснен­ня будь-якої не забороненої законодавством діяльності за галузе­вою або територіальною ознакою.

Такі об'єднання формують орга­ни управління в порядку, визначеному установчими документами.

Поки шо практики створення кооперативних об'єднань в системі сільськогосподарської кооперації нема, а тому доцільно зупинитись на питаннях кооперативного самоврядування в спожи­вчій кооперації, де з цих питань набуто значного досвіду.

3. Законом «Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 р. визначена система споживчої кооперації України, яку становлять споживчі товариства, районні та обласні спілки споживчих това­риств і Центральна спілка споживчих товариств (Укоопспілка). Кожне з цих кооперативних утворень має свій статут, що визначає їхні повноваження, права та обов'язки і правомочності їхніх пред­ставницьких органів.

Кожному з них притаманний суб'єктний склад: споживчому товаристві — його члени-пайовики; районній спілці — споживчі товариства, розташовані на території адміністра­тивного району; обласній спілці — районні спілки споживчих това­риств. Усі вони об'єднані загальним територіальним об'єднанням — Центральною спілкою споживчих товариств України — Укоопспіл­кою. Кожна з цих підсистем має свою статутну правоздатність, влас­тиві їй органи управління, відповідні майнові фонди і дотримується їхнього правового режиму, є суб'єктом права колективно-кооперати­вної власності.

Загальні повноваження спілок споживчих товариств визначе­но Законом «Про споживчу кооперацію» (ст. 8). Згідно зі ст. 8 закону, виходячи з делегованих їм прав, вони можуть представляти і захищати інтереси споживчих товариств, їхніх членів та обслуго­вуваного населення у відповідних державних та інших органах, а також у міжнародних організаціях.

Отже, обсяг повноважень спілок всіх рівнів делегується їм споживчими товариствами. Таке делегу­вання здійснюється шляхом закріплення повноважень у статуті відповідної спілки, який приймається конференцією, з'їздом, право голосу в яких належить делегатам, уповноваженим представникам споживчих товариств, обраними на демократичних засадах в уста­новленому порядку. Вони також правомочні надавати споживчим товариствам практичну допомогу в здійсненні господарської діяль­ності, впровадженні в практику досягнень науково-технічного про­гресу, передового досвіду, проводити науково-дослідні і дослідно- конструкторські роботи, підготовку та підвищення кваліфікації ка­дрів, вирішувати господарські спори між організаціями споживчої кооперації, вести власну господарську діяльність, спрямовану на створення необхідної виробничої та соціальної інфраструктури спо­живчої кооперації.

2. Вищим органом самоврядування в районній спілці спожив­чих товариств є конференція спілки споживчих товариств району, яка правомочна розглядати і вирішувати будь-які питання діяльно­сті райспоживспілки.

Вишим органом самоврядування в обласній спілці споживчих товариств (Автономної Республіки Крим) є з'їзд, який правомоч­ний розглядати і вирішувати питання діяльності споживчої коопе­рації, віднесені до неї статутом.

Як зазначено в статуті кожної із спілок — районної, обласної і всеукраїнської (центральної), всі вони зберігають повну господа­рську самостійність, права юридичних осіб і керуються у своїй діяльності власним статутом. Будь-яке рішення, шо стосується майнових прав підпорядкованого вищому органу самоврядування, може бути прийнято за його згодою.

Чергові з'їзди споживчої кооперації скликаються один раз на п'ять років. З'їзд правомочний вирішувати питання за наявності 2/3 делегатів.

3. Повноваження районної конференції та з'їздів — області та Укоопспілки — визначаються їхніми статутами. За своїм характе­ром і змістом ці повноваження охоплюють у першу чергу організа- ційно-правові питання:

а) прийняття статуту районної, обласної спілок та Укоопспіл­ки;

б) обрання членів і кандидатів у члени ради і членів ревізійної комісії;

г) затвердження Положення про ревізійну комісію;

д) розгляд питань громадської і господарської діяльності спо­живчої кооперації, про основні напрями її економічного і соціаль­ного розвитку на довгострокову перспективу, прийняття рішення з цих питань;

е) розгляд і затвердження звітів про діяльність ради, правління та ревізійної комісії;

ж) здійснення правомочностей власника права колективно- кооперативної власності та визначення форми управління, органам яких передаються окремі функції господарського управління коле­ктивним майном;

з) вирішення питань реорганізації та ліквідації спілки.

Представницькі органи споживчої спілки відносять до своєї

виключної компетенції такі найважливіші питання: про прийняття статуту районної, обласної спілок та Укоопспілки, обрання членів і кандидатів у члени ради і членів ревізійної комісії і вирішення питань про реорганізацію та ліквідацію відповідної ланки спожив­чої кооперації.

3. У період між конференціями районної споживчої спілки, обласних з'їздів і з'їздами Укоопспілки функції вишого органу самоврядування виконує рада. Особовий склад ради комплектуєть­ся шляхом обрання її членів і кандидатів відповідною конференці­єю і з'їздами. Рада не може вирішувати ті питання, шо віднесені до виключної компетенції конференції і з'їздів.

Законом «Про споживчу кооперацію» до компетенції ради райспоживспілки, обласної спілки і Укоопспілки відноситься вирі­шення таких питань:

а) внесення змін і доповнень до статуту;

б) обрання зі свого складу правління, членів правління та при необхідності постійних комісій ради; визначення чисельного складу посадових осіб зазначених органів;

в) затвердження або скасування рішень правління райспожи- вспілки, облспожнвспілки та правління Укоопспілки;

г) заслуховування звітів про діяльність правління, ревізійної та постійних комісій і оцінення їхньої роботи;

д) затвердження річних звітів правління, балансів та висновків щодо них ревізійної комісії, кошторису на утримання апарату упра­вління та ревізійної комісії;

е) розподіл доходів, створення необхідних фондів і резервів і визначення порядку їх використання; затвердження посадових ок­ладів та надбавки до них голові правління і голові ревізійної комісії;

є) прийняття рішень про скликання конференцій, з'їздів та встановлення норм представництва на них;

ж) поповнення складу ради і ревізійної комісії шляхом пере­ведення кандидатів у члени ради і ревізійної комісії, вирішення питань про відповідальність виборних осіб за неналежне виконання своїх обов'язків, незаконні дії і порушення статуту аж до позбав­лення їх повноважень; при необхідності — часткове добирання замість вибулих нових членів ради і ревізійної комісії;

з) розгляд скарг на дії правління і ревізійної комісії, вирішен­ня розбіжностей, що виникають між ними, у необхідних випадках скасування їхніх неправомірних рішень.

Рада може розглядати і вирішувати інші питання діяльності спілки.

Збори ради правомочні при наявності 2/3 її складу. Рішення ради, які не пов'язані з виборами органів управління і контролю, приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів, якщо ін­ше не було передбачено рішенням, що приймалося не менше як половиною членів ради, присутніх на зборах. Рішення, шо супере­чать статуту або чинному законодавству, може бути скасоване радою, з'їздом, а також судом.

5. Районна і обласна спілка та Укоопспілка мають свій вико­навчо-розпорядчий орган — правління. Цей орган відповідальний перед Радою за стан справ у спілці, воно спрямовує поточну, організаційну, господарську і соціальну діяльність споживчої спіл­ки, здійснює безпосереднє управління роботою підприємств (об'є­днання) власного господарства.

Повноваження правління спілки окреслені її статутом. Ці повноваження в першу чергу полягають у забезпеченні дотримання принципів кооперативної демократії, статутних прав пайовиків, виконанні їхніх наказів, розгляді критичних зауважень, пропозицій, заяв і скарг членів і працівників споживчої кооперації, а також населення і вжитті з цих питань необхідних заходів.

У своїй діяльності правління спілок приділяє увагу укладенню і виконанню договорів і угод, забезпечує додержання договірної дисципліни і застосування договірних санкцій в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань. Воно приймає рішення про віднесення підвідомчих господарюючих суб'єктів до підприємств, що користуються правом юридичної особи, затверд­жує їхні статути (положення), а також розглядає звіти про їхню діяльність. Правління спілки самостійно визначає структуру управ­ління і штати, встановлює відповідно до чинного законодавства форму, систему і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників апарату споживспілки в межах кошторису на його утримання, що затверджується радою споживспілки. До компетен­ції правління належить вирішення питання самостійно або на договірних засадах встановлювати вільні ціни і тарифи на продук­цію виробничо-технічного призначення, сировину, сільськогоспо­дарську продукцію і товари народного споживання, шо виробляю­ться і закуповуються споживспілкою, та на надані послуги, за винятком продукції, товарів і послуг, на які передбачається держа­вне регулювання цін і тарифів.

Повноваженням правління та голови правління споживчої спілки є також організаційпо-правові питання, зокрема, вони пра­вомочні обирати зі свого складу відкритим голосуванням або звіль­няти з посади заступника голови правління; правління організовує роботу по добору, розстановці і вихованню кадрів, по їхній підго­товці і підвищенню кваліфікації, направляє працівників спілки, які є членами споживчої кооперації, в навчальні заклади, в тому числі на правах господарського стипендіата на договірних засадах. Особ­ливого значення набуває його повноваження щодо проведення ревізії фінансово-господарської діяльності споживчих утворень, пі­дприємств, підпорядкованих спілці, здійснення інших функцій вну- трішньокооперативного контролю. Правління зобов'язане в разі необхідності розглядати результати перевірок на своєму засіданні. Воно організовує виконання програм (планів) економічного і соці­ального розвитку, забезпечує ефективне використання матеріаль­них і фінансових ресурсів, зміцнює виробничо-господарську і тру­дову дисципліну та ін.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 5. Органи самоврядування об'єднань кооперативів (спілок):

 1. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 2. § 5. Договори у сфері матеріально-технічного, науково-технічного та інформаційного забезпечення кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 3. § 2. Правове становище об'єднання кооперативів (спілки)
 4. Правове становище кооперативів та їх об'єднань
 5. § 2. Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об'єднань та створених ними підприємств і організацій
 6. § 3. Об'єкти права власності кооперативів та їх об'єднань
 7. § 4. Правове регулювання спільної діяльності кооперативів та їх об'єднань
 8. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх об'єднань
 9. § 5. Майнові фонди кооперативу та об'єднання кооперативів, їх структура і правовий режим
 10. § 1. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативів та їх об'єднань як предмет правового регулювання
 11. § 3. Права і обов'язки кооперативів та їх об'єднань як суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
 12. § 3. Правове регулювання розрахунково- касових операцій кооперативів, їх об'єднань та створенихними підприємств і організацій
 13. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 14. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 15. § 12. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади
 16. § 4. Демократія і самоврядування
 17. І § 6. Демократія і самоврядування
 18. І § 6. Демократія і самоврядування